• Αρχική
 • Προπτυχιακές σπουδές - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Την Δευτέρα 20/09 στις 12:00 θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ Ι» για όσες/ους έχουν δηλώσει την εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ Ιεξεταστική Σεπτεμβρίου 2021»(δήλωση αυστηρά μέχρι 17/09/2021 και ώρα 24:00) στην πλατφόρμα του exams.eclass.upatras.gr και είναι γραμμένοι και στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress).

Οι Διδάσκοντες

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Την Τετάρτη 22/09 στις 12:00 θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» για όσες/ους έχουν δηλώσει την εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021» (δήλωση αυστηρά μέχρι 20/09/2021 και ώρα 12:00) στην πλατφόρμα του exams.eclass.upatras.gr και είναι καταχωρημένοι και στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress).

Οι Διδάσκαντες

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα/εργαστήριο του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές» (GEO_710Ε), να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) του μαθήματος μέχρι και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021.

Επίσης καλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) και όσοι φοιτητές οφείλουν το παλαιότερο μάθημα Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγραφή στο μάθημα «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Φυσικοί Κίνδυνοι & Καταστροφές (GEO_710Ε), Διδάσκων: Γεώργιος Μπαθρέλλος».

Ο διδάσκων

Μπαθρέλλος Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής

9/10/2021

Δήλωση φοιτητών και διδασκόντων στο edupass για την προσέλευση στο Τμήμα Γεωλογίας

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα edupass.gov.gr , στο πλαίσιο διασφάλισης της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά τη δια ζώσης διδασκαλία και τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Ακολουθώντας τη νέα οδηγία του Υπουργείου (ΦΕΚ Β ́4558/01.10.2021) στο άρθρο 4 παρ. 4. «Για τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. («επισκέπτες»), πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα edupass.gov.gr με τους κωδικούς taxis και τον ΑΜΚΑ τους για τη δήλωση παρουσίας και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, με βάση το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test. Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα θα χρειαστεί να γίνει επιλογή του Τμήματος Γεωλογίας, ώστε να δοθεί άδεια αυτόματου ελέγχου από το ΗΔΙΚΑ και το αποτέλεσμά του να διαβιβασθεί στη Γραμματεία.

Σημειώνεται ότι μόνο η Γραμματεία του Τμήματος έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά από τα οποία θα προκύπτει, βάσει των σχετικών με τον Covid-19 πιστοποιητικών, η επιτρεπτή ή μη παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσης στην πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους πάντοτε το απαιτούμενο πιστοποιητικό μαζί με έγγραφο ταυτοποίησής τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πανεπιστήμιο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται:

 • Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο 4ο έτος δεν δηλώνεται από εσάς αλλά από τη Γραμματεία αφού πρώτα γίνουν οι αιτήσεις, μετά από ανακοίνωση του Επιστημονικού Υπευθύνου και ακολουθεί επιλογή υποψηφίων για το ποιοι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση.
 • Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές στο 4ο έτος (σε περίπτωση μη δήλωσής της στο 4ο έτος, δίνεται η δυνατότητα δήλωσής της και στο 5ο έτος). Η περάτωση της Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι και το 6ο έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης έως και τον Σεπτέμβριο του 6ου έτους, η Πτυχιακή Εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Άλμα και ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μαθήματα με ισοδύναμο αριθμό ECTS.
 • Η δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας (Ι, ΙΙ) για το 4ο έτος στο Ψηφιακό Άλμα είναι δυνατή μόνο εάν ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 120 ECTS (Π.Μ.) στα τρία (3) πρώτα έτη.
 • Όσοι φοιτητές επί πτυχίω έχουν δηλώσει μία φορά την ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι και ΙΙ δεν χρειάζεται να τη δηλώσουν ξανά. Η Πτυχιακή Ι και ΙΙ δηλώνεται μόνο μία φορά.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές (από 5ο έτος και μετά) δηλώνουν στην αρχή μόνο τα χειμερινά μαθήματα στις δηλώσεις Οκτωβρίου και τα εαρινά θα τα δηλώσουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία μετά από σχετική ανακοίνωση (προς τον Δεκέμβριο) για να εξεταστούν στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2022.

6)    Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 για τους 4ετείς φοιτητές και φοιτητές εισαχθέντες από 2015-2016 και έπειτα, οι φοιτητές δύναται να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειαςμε βάση τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ή επιτυχούς εξέτασης του μαθήματος επιλογής «Σχολική Ψυχολογία» που διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο σπουδών ή και επιτυχής εξέταση στο επιλογής μάθημα «Σχολική Συμβουλευτική» που διδάσκεται στο Β΄ εξάμηνο σπουδών.

β) βεβαίωση παρακολούθησης του εξαμηνιαίου υποχρεωτικού σεμιναριακού μαθήματος «Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας» του 1ου έτους

γ) βεβαίωση παρακολούθησης του προαιρετικού σεμιναριακού μαθήματος «Διδακτική των γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση» του 4ου έτους.

δ) επιτυχή εξέταση των παρακάτω επτά υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη των συναφών με τις γεωεπιστήμες μαθημάτων της β/θμιας εκπαίδευσης: 1) Γεωλογία Ελλάδας, 2) Γεωμορφολογία, 3) Γεωφυσική, 4) Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, 5) Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, 6) Ορυκτολογία Ι και 7) Μηχανική των Ωκεανών.

ε)βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν:

 • είτε στην πρακτική τους άσκηση π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος (μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε μονάδες σε μονάδες της Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης)
 • είτε συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως η δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο» με τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», στην οποία οι τεταρτοετείς φοιτητές οργανωμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν την ξενάγηση των μαθητών που επισκέπτονται το Τμήμα Γεωλογίας από οργανωμένες δράσεις των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την παρουσίαση διαδραστικών θεματικών ενοτήτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα των γεωεπιστημών.
 • είτε συμμετοχή στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών "Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Φοιτητών" που περιλαμβάνει: σεμινάριο εκπαίδευσης και βιωματική εκπαίδευση, παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων του Μουσείου και εξάσκηση, υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές, σχεδιασμό και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας ανακοινώνεται:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 135363/Ζ1/22.10.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2022", ανοίγει από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021,η πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης από τους δικαιούχους φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο."

Για αναφορά τυχόν προβλημάτων (πχ.  μη σύνδεση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών του Υπουργείου, στοιχεία ανεπαρκή ή μη έγκυρα) που προκύπτουν κατά την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, οι δικαιούχοι φοιτητές θα απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες μετεγγραφής/μετακίνησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το «Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος» θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, ώρες 16:15-18:00. Θα διαρκέσει για 5 βδομάδες (μέχρι 6.12). Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν οι 4ετείς και μεγαλύτερων ετών φοιτητές, που καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class. Στο τέλος του σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους παρακολούθησαν τουλάχιστον 4 από τις 5 βδομάδες.

Οι διδάσκοντες:  Ι. Ηλιόπουλος και Κ. Χρηστάνης

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται:

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ) ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι προγραμματίζεται ορκωμοσία πτυχιούχων, τον Δεκέμβριο κατά πάσα πιθανότητα την 8-12-2021 ημέρα Τετάρτη. Η ημερομηνία ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί επίσημα αφού εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Σε πρώτη φάση παρακαλώ όσοιπροπτυχιακοί φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα μαθήματά τους και τις ασκήσεις υπαίθρου που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και επιθυμούν να μετέχουν στην ορκωμοσία της 8ης Δεκεμβρίου παρακαλώ να μας ειδοποιήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (τηλ. 2610 99 7921 - 99 7922 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την Παρασκευή  12/11/2021.

Στη συνέχεια από 10-11-2021 έως 24-11-2021 θα πρέπεινα συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικά μαζί με το CD της διπλωματικής.

Πέραν αυτής της ημερομηνίας δηλ. της 24/11/2021 δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη αίτηση συμμετοχής και θα δίνεται μόνο βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

 

Ανακοινώνεται το προσωρινό πρακτικό αξιολόγησης με την κατάταξη των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας που αιτήθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2021-2022.

Τυχόν ενστάσειςμπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), εντός 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησης του πίνακα, δηλ. έως και την Τετάρτη 15/12/2021.

Πάτρα 9/12/2021

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης

14/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

           

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα δήλωσης εαρινών μαθημάτων μόνο για τους   επί πτυχίω φοιτητές/τριες να δηλώσουν τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttps://progress.upatras.gr από 15/12/2021 έως και 15/1/2022.

Πέραν αυτών των ημερομηνιών το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Διευκρινίζεται ότι:

 • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνονεφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους ηλεκτρονικά.
 • H δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ακαδ. έτους 2020-2021.

Προσοχή!!!!!!!Σημειώνεται ότι οι επί πτυχίω φοιτητές κάνουν δήλωση των εαρινών μαθημάτων μόνο για την τωρινή εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022 και δεν αφορά την κανονική δήλωση εαρινών μαθημάτων που πραγματοποιείται κατά το διάστημα του εαρινού εξαμήνου.

 

 Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Αγαπητοί φοιτητές σε προηγούμενη ανακοίνωση σας διευκρινίσαμε ότι η Σύγκλητος στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα, προς διευκόλυνση των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη, οι εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν να διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 21.2.2022-25.2.2022.

Επίσης έγινε επισήμανση ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη θα γίνεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πολύ λίγες περιπτώσεις φοιτητών που νοσούν, έχουν ειδοποιήσει διδάσκοντες και που έχουν κάνει την καταγραφή τους στην πλατφόρμα edupass.

Παρακαλώ όσοι φοιτητές νόσησαν με κορωνοϊό και μόνο αυτοί, να στείλουν από 9/2/2022 μέχρι και 18/2/2022 στην Γραμματεία email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας τα μαθήματα που θέλουν να εξεταστούν ώστε να φτιαχτεί πρόγραμμα εξετάσεων για την περίοδο από 21-25/2/2022.

Προσοχή: Η πιστοποίηση νόσησης από COVID-19 θα γίνεται από την καταγραφή που έχουν κάνει μέσω edupass εκείνες τις ημερομηνίες των εξετάσεων, ή διαφορετικά αν δεν έκαναν καταγραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό νόσησης για εκείνες τις ημερομηνίες εξέτασης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό πιστοποίησης νόσησης,  οι φοιτητές δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της συγκεκριμένης εβδομάδας .

Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας

Ενημερώνουμε ότι όλοι/ες οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωλογίας (κανονικών εξαμήνων δηλ. από 1ο έως και 4ο έτος και επί πτυχίω) μπορούν να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο2021-2022 ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttps://progress.upatras.gr από 21/2/2022 έως και 31/3/2022.

Διευκρινίζεται ότι:

Οι ηλεκτρονικές ανανεώσεις εγγραφής πρέπει να γίνουν από όλους τους φοιτητές.  Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγούνται πιστοποιητικά βεβαιώσεων εγγραφής για το τρέχον ακαδ. έτος 2020-2021 του εαρινού εξαμήνου.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία

Kαλωσορίζω τους φοιτητές του Β Εξαμήνου στο μάθημα «Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία». Οι παραδόσεις για τη θεωρεία του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Δευτέρα  28 Φεβρουαρίου 2022, και θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν μία εβδομάδα αργότερα και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών. Οι φοιτητές  του Β εξαμήνου για να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις καλούνται να δηλώσουν το όνομα τους στη σχετική λίστα, ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα Εclass.

Για τους φοιτητές Παλαιοτέρων Ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο το τρέχον εξάμηνο παρακαλούνται να δηλώσουν το όνομα τους στη σχετική λίστα (Φοιτητές παλαιών εξαμήνων), ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα eClass..

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του δεύτερου έτους σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών. Το φυλλάδιο των ασκήσεων του εργαστηρίου έχει ήδη εκτυπωθεί από το εκτυπωτικό κέντρο του Πανεπιστημίου και θα σας μοιραστεί στο πρώτο εργαστήριο.

Βήματα για την εγγραφή των φοιτητών του Β εξαμήνου και παρελθόντων ετών:

 1.  Μετά την επιτυχή είσοδο στην αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα Eclass, επιλέγετe από τη λίστα Ενεργά εργαλεία στα αριστερά της σελίδας και στηην συνέχειατην επιλογή Ομάδες Χρηστών.
 2. Από τις εμφανιζόμενες ομάδες, επιλέγετε τη σχετική ομάδα και προχωράτε στην εγγραφή σε αυτή.
 3. Προσοχή σε περίπτωση μη εγγραφής, δεν θα έχετε την δυνατότητα λήψης σχετικών μηνυμάτων που αφορούν στην διδασκαλία του μαθήματος.

Γιώργος Ηλιόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Οι Δηλώσεις μαθημάτων εaρινού εξαμήνου 2021-2022 για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 15/3/2022 έως 3/4/2022.

Δηλώνουν όλοι οι φοιτητές και οι επί πτυχίω (δηλ. 5ο, 6ο ……..11ο έτος σπουδών)

Προσοχή:

 • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους.
 • Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν σύμφωνα με τουςκανόνες δήλωσης του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022 καθώςκαι όλα τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου από άλλα έτη.
 • Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν μαθήματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου ακαδ. έτους 2021-2022 και επίσης αν ξεχάσουν να δηλώσουν κάποιο μάθημα δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Πέραν αυτής της ημερομηνίας το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Προσοχή !!!!: Μετά την αποθήκευση δήλωσης να πραγματοποιείτε έλεγχο από τοprogress.upatras.gr στην επιλογή «ακαδημαϊκό έργο» για το αν παρουσιάζονται σωστά στο τρέχον ακαδ. έτος τα μαθήματα που δηλώσατε. Σε περίπτωση που δε εμφανίζονται προσπαθείτε πάλι για δήλωση και αν συνεχίζει το πρόβλημα, επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τμήματος μέσα στις ημερομηνίες δήλωσης που έχουν ανακοινωθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     ΔΙΑΝΟΜΗΣ και ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 Αγαπητοί φοιτητές, Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf)  του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθείτην Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θαολοκληρωθούν την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω δικαστικής εκκρεμότητας, η διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εταιρείας ταχυμεταφοράς (https://eudoxus.gr/Announcements/1341) δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη διανομής συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2021-22. Ως εκ τούτου, τα συγγράμματα για τα οποία οι εκδοτικοί οίκοι δεν έχουν ορίσει σημείο διανομής, δεν θα εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή από τους φοιτητές καθώς έχουν απενεργοποιηθεί.


Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

16/5/2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2021-2022

           

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα δήλωσης χειμερινών μαθημάτων μόνο για τους   επί πτυχίω φοιτητές/τριες να δηλώσουν τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttps://progress.upatras.gr από 16/5/2022 έως και 3/6/2022.

Πέραν αυτές τις ημερομηνίες το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Διευκρινίζεται ότι:

 1. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνον εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους ηλεκτρονικά.
 2. H δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ακαδ. έτους 2021-2022.

 

                 

 Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Στα επισυναπτόμενα αρχεία οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πληροφόρησης για το πρόγραμμα εξετάσεων των Προπτυχιακών και Επί Πτυχίο φοιτητών. Προσοχή άλλαξε η ημερομηνία του μαθήματος "Χημεία Ι" στην εξέταση των Επί Πτυχίο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2021-2022 έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
  
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Το μάθημα «Η Εφαρμογή Βιοδεικτών στη Μελέτη Ιστορικών και Προϊστορικών Περιβαλλόντων» για τις/τους επι πτυχίω φοιτήτριες/ φοιτητές θα εξεταστεί την ίδια μέρα και ώρα (Τρίτη, 28/6/2022, 15:00-18:00) με το μάθημα «Παλαιοωκεανογραφία, Παλαιοκλιματολογία».

Η διδάσκουσα

Μαρία Γεραγά