Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Βασικά Σημεία ΝΕΟΥ ΠΠΣ

Βασικά σημεία του ΝΕΟΥ (αναμορφωμένου) ΠΠΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2018-2019 και έπειτα,
που ακολουθούν το νέο αναμορφωμένο  πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα σπουδών

 

  1. Η παρακολούθηση του σεμιναριακού μαθήματος με τίτλο «Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας» στο Α΄ εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωτική (δεν λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία για την λήψη πτυχίου). Το παραπάνω μάθημα παρέχει οδηγίες για το πρόγραμμα σπουδών και την εκπαιδευτική λειτουργία, για την παρουσία των φοιτητών στους εργαστηριακούς χώρους και στις ασκήσεις υπαίθρου, καθώς και για την ασφάλεια και την υγιεινή.
  2. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και δηλώνεται στο 4ο έτος (σε περίπτωση μη δήλωσής της στο 4ο έτος, δίνεται η δυνατότητα δήλωσής της και στο 5ο έτος). Η περάτωση της Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι και το 6ο έτος.. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης έως και τον Σεπτέμβριο του 6ου έτους, η Πτυχιακή Εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Άλμα και ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μαθήματα με ισοδύναμο αριθμό ECTS.
  3. Η δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας (Ι, ΙΙ) στο Ψηφιακό Άλμα είναι δυνατή μόνο εάν ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 120 ECTS στα τρία (3) πρώτα έτη (βλ. νέο πρόγραμμα σπουδών).
  4. Ο μέγιστος αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορεί να επιβλέπει ο κάθε διδάσκων (μέλος ΔΕΠ) είναι μέχρι έξι (6) ανά ακαδημαϊκό έτος.
  5. Οι ασκήσεις υπαίθρου είναι υποχρεωτικές και βαθμολογούνται ως αυτοδύναμα μαθήματα. Όλοι οι φοιτητές παραδίδουν σχετική μελέτη εξαμήνου, είτε συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην ύπαιθρο είτε όχι. Για όσους συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ημέρες ασκήσεων υπαίθρου θα αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Η φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές σε κατ’ ελάχιστον είκοσι επτά (27) ημέρες ασκήσεων υπαίθρου.
  6. Ισχύει η επανεξέταση για βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς την Γραμματεία (παρέχεται ηλεκτρονική αίτηση) κατά το μήνα Ιούλιο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η επανεξέταση ισχύει για όλα τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου με την προϋπόθεση να είναι για το ίδιο ακαδ. έτος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης διατηρείται ο υψηλότερος. Επίσης η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου και δεν αφορά τους επί πτυχίω φοιτητές.
  7. Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 και ξεκινώντας από τους τεταρτοετείς φοιτητές του ακαδ. έτους 2018-2019 (δηλ. εισαχθέντες 2015-2016) και έπειτα, οι φοιτητές δύναται να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βάση τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ή επιτυχούς εξέτασης και των δύο μαθημάτων επιλογής «Σχολική Ψυχολογία» και «Σχολική Συμβουλευτική» που διδάσκονται στο Α’ και Β’ εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως. 

β) βεβαίωση παρακολούθησης του εξαμηνιαίου υποχρεωτικού σεμιναριακού μαθήματος «Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας» του 1ου έτους

γ) βεβαίωση παρακολούθησης του προαιρετικού σεμιναριακού μαθήματος «Διδακτική των γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση» του 4ου έτους

δ) επιτυχή εξέταση των παρακάτω επτά υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη των συναφών με τις γεωεπιστήμες μαθημάτων της β/θμιας εκπαίδευσης: 1) Γεωλογία Ελλάδας, 2) Γεωμορφολογία, 3) Γεωφυσική, 4) Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, 5) Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, 6) Ορυκτολογία Ι και 7) Μηχανική των Ωκεανών.

ε) βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν στην πρακτική τους άσκηση, δηλαδή εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:

- είτε συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος (μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε μονάδες της Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης)

- είτε συμμετοχή στη δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο» με τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», στην οποία οι τεταρτοετείς φοιτητές οργανωμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν την ξενάγηση των μαθητών που επισκέπτονται το Τμήμα Γεωλογίας από οργανωμένες δράσεις των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την παρουσίαση διαδραστικών θεματικών ενοτήτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα των γεωεπιστημών

- είτε συμμετοχή στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών "Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Φοιτητών" που περιλαμβάνει: σεμινάριο εκπαίδευσης και βιωματική εκπαίδευση, παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων του Μουσείου και εξάσκηση, υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές, σχεδιασμό και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/program-lessons

 

 

Συνημμένα:
Download this file (BasikaSimeia_PPS_2018_2019.pdf)BasikaSimeia_PPS_2018_2019.pdf[Χρήσιμες Οδηγίες]365 kB

Ετικέτες: Προπτυχιακές σπουδές, Πρωτοετείς