Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  
Διδάσκων  
Κωδικός μαθήματος  Geol_008
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος Στοιχεία Ζωολογίας και Βοτανικής
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/BIO369/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να μπορεί ο φοιτητής να:

 1. Κατανοήσει τις βασικές έννοιες και διεργασίες της επιστήμης της Βιολογίας

    2.Κατανοήσει τη λειτουργία των κυττάρων και να αποκτήσει βασικές γνώσεις γενετικής και βιοτεχνολογίας

 1. Να αποκτήσει βασικές γνώσεις επί της δομής και της λειτουργίας των φυτικών και ζωικών οργανισμών
 2. Να αποκτήσει βασικές γνώσεις εξέλιξης και ποικιλότητας της ζωής
 3. να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την οικολογία, τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα, την βιόσφαιρα και την βιοποικιλότητα σε πολλαπλές κλίμακες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες :

 1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών αρχών και θεωριών της επιστήμης της Βιολογίας
 2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση βιολογικών θεμάτων
 3. Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους σε βιολογικά προβλήματα διεπιστημονικής φύσης
 4. Δεξιότητες διερεύνησης και μελέτης που χρειάζονται για την επαγγελματική του ανάπτυξη
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση καιτων απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Η ζωή δεν είναι μόνο το άθροισμα των μερών της
 • Ομοιότητες και διαφορές των ζωντανών οργανισμών
 • Τι είναι «είδος»
 • Η Επιστημονική μέθοδος έρευνας στη Βιολογία-Παραδείγματα
 • Επιστημονικές θεωρίες σχετικές με τη Βιολογία- Παραδείγματα
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Τα μόρια της ζωής
 • Δομή του κυττάρου
 • Ενέργεια και μεταβολισμός
 • Δέσμευση και απελευθέρωση ενέργειας
 • Δομή και λειτουργία του DNA
 • Η γονιδιακή έκφραση και έλεγχος
 • Πως αναπαράγονται τα κύτταρα
 • Πρότυπα κληρονόμησης
 • Βιοτεχνολογία
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • H Δομή και η Λειτουργία των φυτικών οργανισμών είναι μία ιστορία προσαρμογής και φυσικής επιλογής.
 • "Διαφέρουν" τα φυτά από τους ζωικούς οργανισμούς ;
 • Η σημασία των φυτικών οργανισμών στην έρευνα και τη Βιοτεχνολογία
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • Η δομή των ζωικών οργανισμών: Ζωικοί ιστοί, όργανα, συστήματα.
 • Πώς σχετίζεται η δομή του ζωικού σώματος με τη λειτουργία του;
 • Η εξέλιξη των ανατομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών των ζωικών οργανισμών, μέσω της φυσικής επιλογής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
 • Αποδείξεις και διαδικασίες της εξέλιξης
 • Εξέλιξη των οργανισμών στο χρόνο
 • Η σημερινή βιοποικιλότητα και η σημασία της
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • Ο οργανισμός και το περιβάλλον του
 • Πληθυσμιακή οικολογία
 • Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί της  Οικολογίας - Επίπεδα οργάνωσης της ζωής
 • Βιοκοινότητες και οικοσυστήματα
 • Ροή της ενέργειας και κύκλοι των θρεπτικών στα οικοσυστήματα
 • Εξέλιξη των οικοσυστημάτων
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ & ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ
 • Η Βιόσφαιρα και ο Άνθρωπος
 • Κλίμα και οι παράγοντες που το επηρεάζουν
 • Οι κύριες μεγα-κοινότητες της Γης και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες  που επηρεάζουν τη ζωή στις μεγα-κοινότητες
 • Επιδράσεις του ανθρώπου στη βιόσφαιρα
 • Εισαγωγικά στοιχεία για την διατήρηση της βιοποικιλότητας-παραδείγματα
Τρόπος παράδοσης  Παραδόσεις του μαθήματος στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Παρουσιάσεις με χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (Power Point)

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 39 
 Αυτοτελής Μελέτη  50
 Σύνολο μαθήματος  89
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%)

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Starr Cecie, Evers Christine, Starr Lisa (2014). Βιολογία
  Βασικές Έννοιες και Αρχές
  . Utopia Publishing.
 2. CAMPBELL NEIL A., REECE JANE B. (2015). ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι Η χημεία της ζωής - Το κύτταρο - Γενετική (μετάφραση: Κοκκορόγιαννης Θόδωρος, Βακάκη Βασιλική). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ– (BIO369, eclass.upatras.gr)

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων  Α. Χρυσανθοπούλου ΕΕΠ Διδασκ. Ξένων Γλωσσών
Κωδικός μαθήματος  GEOL_007
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  Ορολογία  της Γεωλογίας στα Αγγλικά  1
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Σεμινάρια και Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3  ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO349/
Μαθησιακά αποτελέσματα
 1. Κατάκτηση ενός προχωρημένου επιπέδου γνώσεων και η απρόσκοπτη  χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις  τέσσερις βασικές δεξιότητες : reading, writing, listening and speaking.
 2. Kατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού (κείμενα που αναφέρονται στο επιστημονικό τους αντικείμενο) με διδασκαλία εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων  στη χρήση  της γλώσσας  για ειδικούς σκοπούς
 3. Η εξοικείωση με την ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών.
Γενικές Ικανότητες
 1. Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση της γλώσσας και του επιστημονικού λόγου
 2. Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου για Ειδικούς σκοπούς.
Περιεχόμενο μαθήματος  Γεωμορφολογία, Ορυκτά,Πετρώματα ,Υλικά της Γής,Παλαιοντολογία,Γεωλογία και Περιβάλλον
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 3×13=39 
 Γλωσσικές ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  36
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Αγγλική

Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος   (90%):

Παρακολούθηση  (10% )

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. A Dictionary of Earth Sciences (3rd ed.) (2008), OUP.
 2. A Dictionary of Geology and Earth Sciences (4th ed), (2013) OUP.
 3. The Penguin Dictionary of Geology by Philip Kearey.
 4. Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών (2004), University Studio Press. Δερμιτζάκης Μ. (1994). Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών, Αθήνα.

 

Εκπαίδευση

Σχολική Ψυχολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων Ιωάννης Δημάκος, Μέλος ΔΕΠ Επιστημών της Εκπ/σης και Κοινωνικής Εργασίας
Κωδικός μαθήματος  GEOL_006
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3 ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1310/
Μαθησιακά αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δραστηριότητες του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας και τις συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες των σχολικών ψυχολόγων στη σχολική κοινότητα. Επίσης, λόγω και της ιδιαιτερότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (στο οποίο δεν προβλέπονται θέσεις σχολικών ψυχολόγων στα γενικής εκπαίδευσης σχολεία), οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σχολείο.
Γενικές Ικανότητες

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Περιεχόμενο μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ιστορική πορεία του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας και το έργο των σχολικών ψυχολόγων στο πλαίσιο του κοινοτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα. Επίσης, παρουσιάζονται οι υπάρχουσες δομές για την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στους πρόσφατους νόμους ειδικής αγωγής. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την έλλειψη στελέχωσης των δημοσίων σχολείων όλων των βαθμίδων με επικουρικό προσωπικό, το μάθημα ασχολείται και με τον ρόλο (ρόλους) που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός (πέραν των διδακτικών του καθηκόντων) καθημερινά στο σχολείο (συμβουλευτική μαθητών, συμβουλευτική γονέων, εκπαιδευτική αξιολόγηση, εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης).
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  3×13=39
 Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  36
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)
 2. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Dowling, J., & Osborne, E. (Επιμ.) (2000). Η οικογένεια και το σχολείο: Μια συστημική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (μτφ. Ι. Μπίμπου-Νάκου). Αθήνα: Gutenberg.
 2. Μπίμπου-Νάκου, Ι. και Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσιο συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
 3. Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός.
 4. Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός