Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Σχολική Ψυχολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων Ιωάννης Δημάκος, Μέλος ΔΕΠ Επιστημών της Εκπ/σης και Κοινωνικής Εργασίας
Κωδικός μαθήματος  GEOL_006
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3 ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1310/
Μαθησιακά αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δραστηριότητες του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας και τις συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες των σχολικών ψυχολόγων στη σχολική κοινότητα. Επίσης, λόγω και της ιδιαιτερότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (στο οποίο δεν προβλέπονται θέσεις σχολικών ψυχολόγων στα γενικής εκπαίδευσης σχολεία), οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και το ρόλο του εκπαιδευτικού στην παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σχολείο.
Γενικές Ικανότητες

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Περιεχόμενο μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ιστορική πορεία του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας και το έργο των σχολικών ψυχολόγων στο πλαίσιο του κοινοτικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα. Επίσης, παρουσιάζονται οι υπάρχουσες δομές για την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στους πρόσφατους νόμους ειδικής αγωγής. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την έλλειψη στελέχωσης των δημοσίων σχολείων όλων των βαθμίδων με επικουρικό προσωπικό, το μάθημα ασχολείται και με τον ρόλο (ρόλους) που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός (πέραν των διδακτικών του καθηκόντων) καθημερινά στο σχολείο (συμβουλευτική μαθητών, συμβουλευτική γονέων, εκπαιδευτική αξιολόγηση, εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης).
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  3×13=39
 Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  36
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών
  1. Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)
  2. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
  1. Dowling, J., & Osborne, E. (Επιμ.) (2000). Η οικογένεια και το σχολείο: Μια συστημική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα (μτφ. Ι. Μπίμπου-Νάκου). Αθήνα: Gutenberg.
  2. Μπίμπου-Νάκου, Ι. και Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσιο συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
  3. Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός.
  4. Χατζηχρήστου, Χ. (2011). Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο. Αθήνα: Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός