Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Στοιχεία Ζωολογίας και Βοτανικής

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  
Διδάσκων  
Κωδικός μαθήματος  Geol_008
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος Στοιχεία Ζωολογίας και Βοτανικής
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/BIO369/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να μπορεί ο φοιτητής να:

 1. Κατανοήσει τις βασικές έννοιες και διεργασίες της επιστήμης της Βιολογίας

    2.Κατανοήσει τη λειτουργία των κυττάρων και να αποκτήσει βασικές γνώσεις γενετικής και βιοτεχνολογίας

 1. Να αποκτήσει βασικές γνώσεις επί της δομής και της λειτουργίας των φυτικών και ζωικών οργανισμών
 2. Να αποκτήσει βασικές γνώσεις εξέλιξης και ποικιλότητας της ζωής
 3. να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την οικολογία, τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα, την βιόσφαιρα και την βιοποικιλότητα σε πολλαπλές κλίμακες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες :

 1. Ικανότητα να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών αρχών και θεωριών της επιστήμης της Βιολογίας
 2. Ικανότητα να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση βιολογικών θεμάτων
 3. Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους σε βιολογικά προβλήματα διεπιστημονικής φύσης
 4. Δεξιότητες διερεύνησης και μελέτης που χρειάζονται για την επαγγελματική του ανάπτυξη
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση καιτων απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • Η ζωή δεν είναι μόνο το άθροισμα των μερών της
 • Ομοιότητες και διαφορές των ζωντανών οργανισμών
 • Τι είναι «είδος»
 • Η Επιστημονική μέθοδος έρευνας στη Βιολογία-Παραδείγματα
 • Επιστημονικές θεωρίες σχετικές με τη Βιολογία- Παραδείγματα
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Τα μόρια της ζωής
 • Δομή του κυττάρου
 • Ενέργεια και μεταβολισμός
 • Δέσμευση και απελευθέρωση ενέργειας
 • Δομή και λειτουργία του DNA
 • Η γονιδιακή έκφραση και έλεγχος
 • Πως αναπαράγονται τα κύτταρα
 • Πρότυπα κληρονόμησης
 • Βιοτεχνολογία
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • H Δομή και η Λειτουργία των φυτικών οργανισμών είναι μία ιστορία προσαρμογής και φυσικής επιλογής.
 • "Διαφέρουν" τα φυτά από τους ζωικούς οργανισμούς ;
 • Η σημασία των φυτικών οργανισμών στην έρευνα και τη Βιοτεχνολογία
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • Η δομή των ζωικών οργανισμών: Ζωικοί ιστοί, όργανα, συστήματα.
 • Πώς σχετίζεται η δομή του ζωικού σώματος με τη λειτουργία του;
 • Η εξέλιξη των ανατομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών των ζωικών οργανισμών, μέσω της φυσικής επιλογής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
 • Αποδείξεις και διαδικασίες της εξέλιξης
 • Εξέλιξη των οργανισμών στο χρόνο
 • Η σημερινή βιοποικιλότητα και η σημασία της
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • Ο οργανισμός και το περιβάλλον του
 • Πληθυσμιακή οικολογία
 • Θεμελιώδεις έννοιες και ορισμοί της  Οικολογίας - Επίπεδα οργάνωσης της ζωής
 • Βιοκοινότητες και οικοσυστήματα
 • Ροή της ενέργειας και κύκλοι των θρεπτικών στα οικοσυστήματα
 • Εξέλιξη των οικοσυστημάτων
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ & ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ
 • Η Βιόσφαιρα και ο Άνθρωπος
 • Κλίμα και οι παράγοντες που το επηρεάζουν
 • Οι κύριες μεγα-κοινότητες της Γης και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες  που επηρεάζουν τη ζωή στις μεγα-κοινότητες
 • Επιδράσεις του ανθρώπου στη βιόσφαιρα
 • Εισαγωγικά στοιχεία για την διατήρηση της βιοποικιλότητας-παραδείγματα
Τρόπος παράδοσης  Παραδόσεις του μαθήματος στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Παρουσιάσεις με χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (Power Point)

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 39 
 Αυτοτελής Μελέτη  50
 Σύνολο μαθήματος  89
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%)

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Starr Cecie, Evers Christine, Starr Lisa (2014). Βιολογία
  Βασικές Έννοιες και Αρχές
  . Utopia Publishing.
 2. CAMPBELL NEIL A., REECE JANE B. (2015). ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι Η χημεία της ζωής - Το κύτταρο - Γενετική (μετάφραση: Κοκκορόγιαννης Θόδωρος, Βακάκη Βασιλική). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ– (BIO369, eclass.upatras.gr)