Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Ορυκτολογία Ι

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Γεωλογίας
Επίπεδο σπουδών Προπτυχιακό
Κατηγορία μαθήματος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Δ. Παπούλης  Καθηγητής, Π. Λαμπροπούλου Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Κωδικός μαθήματος Geol_001
Εξάμηνο σπουδών 1o
Τίτλος μαθήματος Ορυκτολογία Ι
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2 Θ+ 3Εργ. 
Πιστωτικές μονάδες 6
Τύπος μαθήματος Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.upatras.gr/courses/GEO300/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει γνώση και να μπορεί :

 1. Nα γνωρίζει την κατανομή των χημικών στοιχείων στο κρυσταλλικό πλέγμα των ορυκτών.
 2. Nα βρίσκει τα στοιχεία συμμετρίας των κρυστάλλων και να τους ταξινομείσε ένα από τα κρυσταλλικά συστήματα.
 3. Να προσδιορίζει τις φυσικές ιδιότητες και τις μικροσκοπικές οπτικές ιδιότητες των ορυκτών.
 4. Να μάθει την αρχή λειτουργίας και τον τρόπο αναγνώρισης ορυκτών με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (XRD).

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες/προσόντα

 1. Ικανότητα να παρουσιάζει τις γνώσεις και την αντίληψη των σημαντικών δεδομένων, αρχών και θεωριών α) κρυσταλλογραφίας, β) οπτικής των ορυκτών και γ) της κατανομής των χημικών στοιχείων στο κρυσταλλικό πλέγμα των ορυκτών και να τη συσχετίζουν με την εσωτερική τους δομή.
 2. Την ικανότητα να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων
 3. Ικανότητα να εφαρμόζει σωστά τη μεθοδολογία στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων.
 4. Εξειδίκευση που απαιτείται για επαγγελματική εξέλιξη.
 5. Την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους στις αντιμετώπιση διεπιστημονικών προβλημάτων.

Επιπλέον οι φοιτητές με τη βοήθεια ενός συμβούλου-καθηγητή δρουν διαδοχικά ως δάσκαλοι και ως μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με διδακτικά προβλήματα.

Γενικές Ικανότητες Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία , Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο μαθήματος Προέλευση των χημικών στοιχείων - Κρυσταλλογραφία -  Χημεία των ορυκτών - Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών - Οπτικές ιδιότητες των ορυκτών. Mελέτη ορυκτών με πολωτικό μικροσκόπιο. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ. - Διδασκαλία από την πλευρά των φοιτητών επιλεγμένων μαθημάτων σε ακροατήριο.Διεύρυνση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση θετικών στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Χρήση ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος στις ΜΔ ασκήσεις ως δάσκαλοι και ως μαθητές.
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Παραδόσεις (Power  Point),  ασκήσεις,  παραδείγματα
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2X13 = 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 3X13 = 39
Φροντιστήριο 1X13 = 13
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος 150
 Αξιολόγηση φοιτητών Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων αλλά και επίλυσης προβλημάτων. Εξέταση στο Πετρογραφικό Μικροσκόπιο. Παρουσίαση στην αίθουσα των εργασιών με χρήση ΤΠΕ.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Π.Τσώλη-Καταγά, Χ. Καταγάς, Εισαγωγή στην Ορυκτολογία, 2009. 238 σελ.
 2. Π.Τσώλη-Καταγά, Β. Τσικούρας, Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις, 2003. 107σελ.
 3. Perkins, D., Mineralogy. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. 484p, 1998.
 4. Nesse, W.D., Introduction to Mineralogy. Oxford University Press. New York, Oxford, 442p. 2000.
 5. Dyar, M.D., Gunter, M.E., Tasa, D. Mineralogy and Optical Mineralogy. Mineralogical Society of America, Chantilly, VA. 708p, 2008.
 6. MacKenzie, W.S., Guilford, C., Atlas of the Rock-forming Minerals in Thin Section, Lonman, 98p, 1980.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: American Mineralogist, Mineralogical Magazine, Mineralogy and Petrology, Reviews in Mineralogy and Petrology, Elements, Minerals