Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Πλανήτης Γή

Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Α. Ζεληλίδης,  Καθηγητής, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής 
Κωδικός μαθήματος  Geol_002
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+2ΕΡΓ 
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO336/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο τμήματα και προσφέρει:

Α. Τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις εξωγενετικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλανήτη.

Ο φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθήσει και να κατανοήσει τα μαθήματα των επομένων ετών και του δίνουν αναλυτικά όλες τις γνώσεις σχετικά με:

 1. Εισαγωγή στα ορυκτά και τα πετρώματα
 2. Εξωγενετικές διεργασίες τους μηχανισμούς της διάβρωσης, αποσάθρωσης και τις μεταφοράς, βαρυτικές κινήσεις και κατολισθήσεις.
 3. Τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα
 4. Το επιφανειακό και υπόγειο νερό
 5. Τους Παγετώνες και τα φαινόμενα καρστικοποίησης
 6. Να κατανοεί και να «διαβάζει» τοπογραφικούς χάρτες
 7. Να σχεδιάζει και να κατασκευάζει τοπογραφικές μηκοτομές

Β. Τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις ενδογενετικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πλανήτη.

Ο φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθήσει και να κατανοήσει τα μαθήματα των επομένων ετών και του δίνουν αναλυτικά όλες τις γνώσεις σχετικά με:

 1. Εισαγωγή στα ορυκτά και τα πετρώματα
 2. Πυριγενή-Μαγματικά Ηφαιστειακά και Μεταμορφωμένα πετρώματα
 3. Τις μαγματικές διεργασίες, τα πετρώματα που δημιουργούνται, τον ιστό και τη δομή τους.
 4. Την ηφαιστειακή δραστηριότητα, τους λόγους δημιουργίας των ηφαιστείων, τα πετρώματα που παράγονται, τον ιστό και την δομή τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο.
 5. Το φαινόμενο της μεταμόρφωσης, τους λόγους που την προκαλούν και τα πετρώματα που δημιουργούνται, τον ιστό και τη δομή τους.
 6. Την τεκτονική με τα ρήγματα και τις συνθήκες που δημιουργούνται, σε καθεστώς πίεσης ή διαστολής, και πως επηρεάζουν τις λεκάνες ιζηματογένεσης
 7. Τους σεισμούς, τους μηχανισμούς γένεσης και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο.
 8. Να κατανοεί και να «διαβάζει» γεωλογικούς χάρτες
Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων γεωλογικών εργαλείων (χάρτες, βιβλιογραφία, εκθέσεις κλπ). Εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά θέματα της Γεωλογίας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Τα ορυκτά και τα πετρώματα
 2. Διεργασίες στην επιφάνεια της γης: αποσάθρωση, διάβρωση, βαρυτικές κινήσεις, εδάφη.
 3. Εισαγωγή στη γεωχρονολόγηση και στη στρωματογραφία
 4. Το νερό στην επιφάνεια της γης: επιφανειακό και υπόγειο νερό
 5. Παγετώνες Άνεμοι, Καρστ.
 6. Ιζηματογενή Πετρώματα: γέννεση και ταξινόμηση
 7. Τοπογραφικοί χάρτες
 8. Διεργασίες στο εσωτερικό της γης
 9.  Μαγματισμός:Διεργασίες γένεσης του μάγματος, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 10. Ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο
 11. Μεταμορφισμός: Διαδικασίες μεταμόρφωσης, μεταμορφικές φάσεις, τύποι μεταμόρφωσης, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 12. Διαστροφισμός: Περιγραφή των ρηγμάτων και του τεκτονικού καθεστώτος που τα προκαλεί. Περιγραφή και ταξινόμηση των τύπων των πτυχών.
 13. Λιθοσφαιρικές πλάκες
Τρόπος παράδοσης
 1. Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με power point.
 2. Εργαστήρια με επίλυση δεκατριών προβλημάτων.
 3. Δημιουργούνται ομάδες των 30-35 ατόμων για την καλύτερη κατανόηση του εργαστηρίου.
 4. Πραγματοποιούνται δύο ημέρες ασκήσεων υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13 * 2 = 26
Εργαστήρια 13 * 2 = 26
Επίλυση Εργαστηριακών ασκήσεων 13 * 3  = 39
Συγγραφή Εργασίας 13 * 2 = 26
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 39
Σύνολο μαθήματος 156
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Τελική γραπτή εξέταση η οποία επιμερίζεται σε 80% θεωρία 20% εργαστήριο. Συνυπολογίζεται προαιρετικά η συμμετοχή σε εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου πραγματοποιείται δημόσια παρουσίαση αυτής και παράδοση γραπτής έκθεσης.
 2. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός:  5.
 3. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι στα Ελληνικά
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Σημειώσεις Μαθήματος Θεωρίας και Εργαστηρίου που παρέχονται σε pdf μέσω e-class.
 2. Γεωλογία Αρχές και Εφαρμογές, Θ. Δούτσος 421 σελ, Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 3. Γεωλογία Η επιστήμη της Γης, Παπανικολάου και Σιδέρης 291 σελ Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 4. Διερευνώντας τη Γη, Δερμιτζάκης και Λέκκας 593 σελ.
 5. Physical Geology, Skimmer- Porter, John Wiley & Sons 1987
 6. Earth Surface Processes Landforms and Sediment Deposits, Bridge and Demicco, Cambridge Univ. Press 2008