Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Μηχανική των Ωκεανών

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών
 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Γ. Παπαθιεοδώρου, Καθηγητής, Μ. Γεραγά, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Κωδικός μαθήματος  GEOL_003
Εξάμηνο σπουδών  1ο 
Τίτλος μαθήματος  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO369/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Ωκεανογραφία και στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος που αφορούν στις επιστήμες της θάλασσας.

Γνώσεις

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος,  θα:

 • εισαχθούν στην επιστήμη της ωκεανογραφίας
 • ανακαλύψουν ένα περιβάλλον που ακόμη σε σημαντικό βαθμό είναι ανεξερεύητο
 • κατανοήσουν βασικές αρχές, χαρακτηριστικά και τεχνολογίες μελέτης των ωκεανών
 • εξοικειωθούν με τη δυναμική του πλανήτη γη με έμφαση τον υδάτινο κόσμο
 • μάθουν πρακτικές μελέτης των ωκεανών που αφορούν τόσο την υδάτινη στήλη όσο και τον πυθμένα
 • συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω της συνάφειας και ακολουθίας της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων

Δεξιότητες

 • Εφαρμογή των γνώσεων στην κατανόηση και στην επίλυση θεμάτων ωκεανογραφίας
 • Εφαρμογή των γνώσεων στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τις φυσικές διεργασίες στον ωκεάνειο πυθμένα και την υδάτινη στήλη
 • Βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης θεμάτων μέσω της ανάλυσης ωκεανογραφικών δεδομένων.

Ικανότητες

 • Ικανότητα να ερμηνεύει τα ωκεανογραφκά δεδομένα και να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει θέματα/προβλήματα
 • Ικανότητα να εφαρμόζει τις γνώσεις που απέκτησε στην επίλυση ωκεανογραφικών προβλημάτων
 • Ικανότητα να εφαρμόζει την καταλληλότερη μεθοδολογία  στην επίλυση ωκεανογραφικών προβλημάτων.
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους φοιτητές, διαμέσου της μεθόδου της μικροδιδασκαλίας, στην επίλυση θεμάτων ωκεανογραφίας.
 • Ικανότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης διδακτικής παρέμβασης, ένταξης και χρήσης της Ωκεανογραφίας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 • Εισαγωγή στην ωκεανογραφία
 • Μέθοδοι και πρακτικές που εφαρμόζονται στην ωκεανογραφία
 • Εισαγωγή στη μελέτη του πυθμένα
 • Δομές και χαρακτηριστικά πυθμένα
 • Μεθοδολογίες μελέτης πυθμένα
 • Παράμετροι και χαρακτηριστικά υδάτινης στήλης
 • Μεθοδολογίες μελέτης της υδάτινης στήλης

Εργαστήριο

 • Εντοπισμός θέσης, πλοήγηση, κατασκευή και ερμηνεία βυθομετικού χάρτη
 • Μέτρηση και ερμηνεία θαλάσσιων ιζημάτων
 • Μέτρηση και ερμηνεία παραμέτρων υδάτινης στήλης (θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα)

Μικροδιδασκαλία

Οι φοιτητές/φοιτήτριες  αναπτύσσουν δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης διδακτικής παρέμβασης πάνω σε θέματα που αναφέρονται στην Ωκεανογραφία. Οι φοιτητές/φοιτήτριες, μετά από μια αρχική εξοικείωση με θέματα Ωκεανογραφίας,  αναλαμβάνουν ένα  συγκεκριμένο θέμα και σχεδιάζουν μία πλήρη διδακτική παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης, διάρκειας 20’  η οποία περιλαμβάνει όλα τα στάδια μίας πλήρους ωριαίας διδασκαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην  πραγματοποίηση της διδασκαλίας  από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στους συμφοιτητές τους (προσομοίωση συνθηκών τάξης). 

Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία

Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.

Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις (13 εβδομάδες)  2X13 = 26 (ώρες)
 Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες)  2X13 =26 (ώρες)
 Αυτοτελής μελέτη 34 (ώρες) 
 Επεξεργασία και Συγγραφή ασκήσεων 3X13 =39 (ώρες) 
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.

Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις προϋποθέτει την παρακολούθηση των εργαστήριων και την παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-10.

Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5

ΙΙ. Εργαστήριο

Υποχρεωτική παρακολούθηση του Εργαστήριου και παράδοσης ασκήσεων.

Μέγιστος αριθμός μη παράδοσης εργαστηριακών ασκήσεων: 3
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

«Μηχανική των ωκεανών», υπό Παπαθεοδώρου Γ., Φερεντίνος Γ., Γεραγά Μ., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, ISBN: 978-960-530-142-2, Ιστότοποι,

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Marine Geology

Deep-Sea Research

Journal of Physical Oceanography

Global and Planetary Change