Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας*

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Υποχρεωτικό Σεμιναριακό
Διδάσκων Σ. Καλαϊτζίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Ζαγγανά, Επίκ. Καθηγήτρια, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  Geol_082
Εξάμηνο σπουδών  1ο 
Τίτλος μαθήματος  ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2
Πιστωτικές μονάδες  2
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα είναι υποχρεωτικό και η παρακολούθησή του θεωρείται  προαπαιτούμενη για να μπορέσει ο φοιτητής στη συνέχεια να συμμετέχει και να παρακολουθήσει με ασφάλεια τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις ασκήσεις υπαίθρου. Στόχος του σεμιναρίου είναι να μπορέσει ο φοιτητής:  

 • Να γνωρίσει τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωλογίας και κυρίως αυτών  που  θεραπεύονται από το Τμήμα  Γεωλογίας της Πάτρας
 • Να γνωρίσει τις  δράσεις,  τα  οργανωτικά  και  λειτουργικά  θέματα  που αφορούν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία
 • Να μάθει για την κινητικότητα στα πλαίσια του προγράμματος  Erasmus,
 • Να μάθει για τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης
 • Να ενημερωθεί για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του Τμήματος
 • Να ενημερωθεί για τα εργαστήρια του Τμήματος, τον εξοπλισμό τους και την ασφαλή χρήση του, για τις εργαστηριακές ασκήσεις, τα όργανα που θα χρησιμοποιούνται (πχ. Μικροσκόπια) και την ορθή και ασφαλή χρήση τους καθώς και για τους αντίστοιχους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν κατά περίπτωση
 • Να ενημερωθεί για τις ασκήσεις υπαίθρου και οι οποίες αποτελούν απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο για  την ορθή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενός Γεωλόγου, καθώς και για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται
Γενικές Ικανότητες

Γνωριμία με  τα γνωστικά αντικείμενα  του  Τμήματος  Γεωλογίας, με τις  δράσεις,  τα  οργανωτικά  και  τα  λειτουργικά  θέματα  που αφορούν  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία

Κατανόηση και χρήση κανόνων υγιεινής και ασφαλείας κατά τη χρήση των εργαστηριακών μονάδων και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου

Να εργάζεται ο φοιτητής με ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, με τη χρήση οργάνων και εξοπλισμού όσο και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Η επιστήμη της Γεωλογίας
 2. Τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωλογίας
 3. Το Τμήμα Γεωλογίας: δράσεις,  οργάνωση  και  λειτουργία
 4. Εργαστηριακές μονάδες, εξοπλίσμός και γνωστικά  αντικείμενα που καλύπτονται
 5. Το πρόγραμμα Erasmus: Δυνατότητες κινητικότητας
 6. Η πρακτική άσκηση
 7. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του Τμήματος
 8. Ορθή και ασφαλής χρήση οργάνων και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
 9. Ασκήσεις υπαίθρου. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται    
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 10 * 2 = 20 
 Σύνολο μαθήματος  20
 Αξιολόγηση φοιτητών Συγγραφή και αξιολόγηση γραπτής έκθεσης για κάθε άσκηση και για κάθε μάθημα που υποστηρίζει.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία Σημειώσεις των διαλέξεων με τη μορφή διαφανειών των αντίστοιχων διαλέξεων.