Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων  Σ. Κοκκάλας, Αναπλ. Καθηγητής, Ι. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Σώκος, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  Geol_017
Εξάμηνο σπουδών  2ο 
Τίτλος μαθήματος  Βασικές εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  1Θ+2ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  OXI
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με υπολογιστικές μεθόδους και λογισμικά που θα αποτελέσουν σημαντικά βοηθητικά εργαλεία στη συνέχεια των σπουδών τους. 
Γενικές Ικανότητες  
Περιεχόμενο μαθήματος

 Υπολογιστικά Φύλλα στο MS-Office

 • Εισαγωγή δεδομένων
 • Βασικές συναρτήσεις και εκτέλεση απλών πράξεων
 • Εισαγωγή πολύπλοκων συναρτήσεων και η γραφική τους απεικόνιση
 • Κατάλογοι δεδομένων-Ταξινόμηση-Μερικά Αθροίσματα-Φίλτρα

 Λογισμικά για κατασκευή και ανάλυση γραφημάτων δυο αξόνων

 • Συσχέτιση δυο γεωλογικών παραμέτρων
 • Απεικόνιση και μονομεταβλητών γεωλογικών δεδομένων

 Λογισμικά για κατασκευή και ανάλυση γραφημάτων τριών αξόνων

 • Συστήματα συντεταγμένων και εισαγωγή δεδομένων
 • Κατασκευή χαρτών ισοπληθών καμπύλων
 • Κατασκευή απλών τρισδιάστατων μοντέλων επιφανείας
 • Επικαλύψεις χαρτών

 Λογισμικά για την κατασκευή επιφανειακών κατανομών γεωλογικών παραμέτρων (surfer)

 • Βασικές χαρτογραφικές έννοιες
 • Καθορισμός ορίων επιφανειακών κατανομών
 • Μέθοδοι παρεμβολής χωρικών δεδομένων
 • 2D και 3D αναπαραστάσεις
 • Παραδείγματα χωρικών γεωλογικών παραμέτρων

 Λογισμικά επεξεργασίας περιθλασιμέτριας ακτίνων Χ

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου και των σχετικών βάσεων δεδομένων
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου για την διαχείριση και επεξεργασία πρωτογενών ορυκτολογικών και πετρολογικών δεδομένων.
 • Χρήση λογισμικού επεξεργασίας φηφιακής εικόνας, ανοικτού κώδικα (πλατφόρμα  Java) για την ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία ορυκτολογικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών ορυκτολογικού και πετρολογικού υλικού.

 Λογισμικό Matlab, βασικές αρχές

 • Λογισμικό Matlab, βασικές αρχές λειτουργίας, βασικές εντολές
 • Αρχεία δεδομένων, εισαγωγή, επεξεργασία, δημιουργία διαγραμμάτων
 • Επεξεργασία δεδομένων σε κάναβο, δημιουργία χαρτών ισοκαμπυλών
Τρόπος παράδοσης
 •  Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 •  Ασκήσεις µε χρήση προγραμμάτων πληροφορικής στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  13 × 1 = 13
 Εργαστήρια 13 × 2= 26 
Αυτοτελής μελέτη 13×3= 39
 Σύνολο μαθήματος  78
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

 ΙΙ. Εργαστήριο (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Προφορική εξέταση: Οι φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και στην παράδοση των αποτελεσμάτων του συνόλου των ασκήσεων

Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.

Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.

Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A

Προτεινόμενη βιβλιογραφία  Σημειώσεις-εγχειρίδια εφαρμογής των λογισμικών 

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Α. Χρυσανθοπούλου, ΕΕΠ Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Κωδικός μαθήματος  GEOL_016
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  Ορολογία  της Γεωλογίας στα Αγγλικά ΙΙ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις  
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3  ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO349/
Μαθησιακά αποτελέσματα
 • Kατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού (κείμενα που αναφέρονται στο επιστημονικό τους αντικείμενο) με διδασκαλία εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων  στη χρήση  της γλώσσας  για ειδικούς σκοπούς.
 • Η εξοικείωση με την ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών
Γενικές Ικανότητες
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση της γλώσσας και του επιστημονικού λόγου  
 • Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου για Ειδικούς σκοπούς. 
Περιεχόμενο μαθήματος  Ορολογία στη Γεωλογία: Υλικά της Γης, Ενεργειακές  πηγές, Τεκτονική  Γεωλογία, Ηφαιστειολογία , Πετρέλαιο
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  3×13=39
 Γλωσσικές ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  36
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών

 Γλώσσα: Αγγλική

 Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος   (90%):

 Παρακολούθηση  (10% )
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. A Dictionary of Earth Sciences (3rd ed.) (2008), OUP.
 2. A Dictionary of Geology and Earth Sciences (4th ed), (2013) OUP.
 3. The Penguin Dictionary of Geology by Philip Kearey.
 4. Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών (2004), University Studio Press. Δερμιτζάκης Μ. (1994).
 5. Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών, Αθήνα.

 

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Σ. Βασιλόπουλος, Μέλος ΔΕΠ Επιστημών της Εκπ/σης και Κοινωνικής Εργασίας
Κωδικός μαθήματος  GEOL_015
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και Εργαστηριακή Άσκηση
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3 ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1359/
Μαθησιακά αποτελέσματα Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αναπτύξει προβληματισμό αναφορικά με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τις αναπτυξιακές ανάγκες ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, θα έχουν κατανοήσει τις αρχές και μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ομάδας συμβουλευτικής για παιδιά και εφήβους και τους θεραπευτικούς παράγοντες που δρουν σε αυτή, καθώς και τη σημασία του ομαδικού κλίματος και της στάσης/συμπεριφοράς του συντονιστή για την επίτευξη ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών στόχων. 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών αναφορικά με την συμβουλευτική αντιμετώπιση ενός προβλήματος ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • Σχεδιασμός ομαδικού ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος
 • Υλοποίηση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος
 • Αξιολόγηση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος και διορθωτικές αλλαγές 
Περιεχόμενο μαθήματος Η αναγκαιότητα της σχολικής συμβουλευτικής στον σύγχρονο κόσμο. Δυνατότητες ανάληψης από τον εκπαιδευτικό συμβουλευτικών υποχρεώσεων. Περιοχές συμβουλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού. Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες: σχεδιασμός - δομή - υλοποίηση.  Θεωρητικό πλαίσιο για τις ομαδικές διαδικασίες (θεραπευτικοί παράγοντες, ομαδικό κλίμα, θεραπευτική συμμαχία). Παραδείγματα ψυχοκπαιδευτικών ομάδων για παιδιά και εφήβους.   
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  3×13=39
 Εργαστηριακή Άσκηση: Άσκηση διεκπεραίωσης μιας συμβουλευτικής συνεδρίας, ατομικής ή ομαδικής, τηρώντας τις βασικές αρχές και δεξιότητες συμβουλευτικής. Τήρηση εβδομαδιαίου ημερολογίου συμβουλευτικής δραστηριότητας.    36
 Σύνολο μαθήματος 75 
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνικά

Ι) Αξιολόγηση Εργαστηριακής Άσκησης (30%):

Η Άσκηση (ημερολόγιο) παραδίδεται συμπληρωμένη μία εβδομάδα πριν από την τελική γραπτή εξέταση.

ΙΙ) Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος   (70%):

Δέκα (10) Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και Περιεκτική Ανάπτυξη ενός Θέματος Κρίσης. 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Βασιλόπουλος, Σ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016) Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Εκδόσεις Gutenberg.
 2. Βασιλόπουλος, Σ., Κουτσοπούλου, Ι., & Ρέγκλη, Δ. (2011). Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά. Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.
 3. Brown, N. W. (2004). Psychoeducational groups: Process and practice. NY: Brunner-Routledge.
 4. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal for specialists in group work. Routledge

European Journal of Counselling Psychology.