Τμήμα Γεωλογίας

Ειδικά θέματα κοιτασματολογίας

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων Σ. Καλαϊτζίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_711Ε
Εξάμηνο σπουδών  7ο
Τίτλος μαθήματος  Ειδικά θέματα κοιτασματολογίας
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Φροντιστήριο, και Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1(ΕΡΓ) ,1(ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Ορυκτολογία, Πετρογραφία, Γεωχημεία, Πετρολογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτοί Άνθρακες 
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική 
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO363/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό επιλογής και εμβάθυνσης σε θέματα Κοιτασματολογίας. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται γενετικά μοντέλα των μετάλλων Fe-Ti-V, μεταλλοφοριών skarn και μεταλλουργικού γαιάνθρακα. Βαρύτητα δίνεται στη συνεισφορά των εργαστηριακών δεδομένων στη μελέτες εμπλουτισμού και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων.

Τα Μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται:

 • Γνώση των σύγχρονων μεθόδων έρευνας για τη διερεύνηση των φυσικοχημικών συνθηκών γένεσης αλλά και εργαστηριακών παραμέτρων οικονομοτεχνικής αξιολόγησης κοιτασμάτων και κατανόηση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της κάθε μεθόδου.
 • Ανάλυση του κύκλου εργασιών εμπλουτισμού και μεταλλουργίας των μεταλλευμάτων, και επεξεργασίας ορυκτολογικών/πετρογραφικών δεδομένων σε σχέση με τον βαθμό απελευθέρωσης της ωφέλιμης πρώτης ύλης. Εφαρμογή της ανάλυσης αυτής στη βελτιστοποίηση της ανάκτησης των πρώτων υλών.
 • Ικανότητα στην αξιολόγηση και ερμηνεία εργαστηριακών ορυκτολογικών, πετρογραφικών και γεωχημικών δεδομένων, και σύνθεση αυτών σε χρηστική μορφή για τους μεταλλειολόγους και μεταλλουργούς μηχανικούς.
Γενικές Ικανότητες
 • Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ορυκτολογικές παραγενέσεις κοιτασμάτων, αποδέσμευση ορυκτών, συμφύσεις, ιστολογικές αναλύσεις.
 • Απώλειες μετάλλων στα τέλματα μεταλλουργικών διεργασιών, χαρακτηρισμός συμπυκνωμάτων, υπολογισμοί ισοζυγίων και κατανομή των περιεχομένων μετάλλων στις επιμέρους φάσεις.
 • Αξιολόγηση βιομηχανικών ορυκτών (π.χ. βολλαστονίτης, μαρμαρυγίες) και σύγχρονες εφαρμογές στη βιομηχανία.
 • Κύρια χαρακτηριστικά μεταλλουργικού γαιάνθρακα και του παραγόμενου οπτάνθρακα
 • Αξιολόγηση σπάνιων μετάλλων (V, Nb, Ta, Y, Zr), ανάκτηση και σύγχρονες εφαρμογές στη βιομηχανία.
 • Εφαρμογή της Κοιτασματολογίας στις διεργασίες εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, παραδείγματα.
 • Εφαρμογή της Κοιτασματολογίας στο περιβάλλον, βασική χημεία (Acid Rock Drainage, Neutralization).
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας και σε εργαστήρια οπτικής μικροσκοπίας.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2x13=26 
Φροντιστηριακές διαλέξεις και Ασκήσεις  1x13=13
Εργαστηριακές ασκήσεις 1x13=13
Ομαδική Εργασία 23
Αυτοτελής Μελέτη 50
 Σύνολο μαθήματος 125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 2. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
 1. Κατανόηση και ερμηνεία γεωχημικών/πετρογραφικών δεδομένων εμπορικών εταιρειών
 2. Σχεδίαση εργαστηριακών δοκιμών
 3. Επίλυση προβλημάτων απελευθέρωσης ορυκτών.

Β. Προφορική Εξέταση Εργαστηρίου (20%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερμηνεία δεδομένων εμπλουτισμού
 2. Περιγραφή ιστολογικών σχέσεων υπό μικροσκοπική παρατήρηση
 • Σχεδιασμός εργαστηριακών δοκιμών για οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση κοιτασμάτων

Γ. Ομαδική Εργασία (10%)

Προφορική παρουσίαση ομαδικής εργασίας.

 Κριτήρια αξιολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε αυτοαξιολόγηση με υλικό Προόδου που δίνεται μέσω του eclass.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Petruk, W., 2000. Applied Mineralogy in the mining industry. Elsevier, 287p.

Περιοδικά

 1. Economic Geology Journal http://www.segweb.org/