Τμήμα Γεωλογίας

Διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ε. Ζαγγανά, Επίκ. Καθηγήτρια
Κωδικός μαθήματος  GE0_715
Εξάμηνο σπουδών  7ο 
Τίτλος μαθήματος  Διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο, άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων και Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στη διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της ρύπανσης και της μόλυνσης
 • Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ρύπων στο περιβάλλον γενικότερα και στην ποιότητα του υπόγειου νερού ειδικότερα.
 • Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους διάθεσης των αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων.
 • Να αξιολογήσουν ποιοι από τους τρόπους διάθεσης των αποβλήτων έχουν τη μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον.
 • Να συντάξουν μία γεωλογική και υδρογεωλογκή μελέτη καταλληλότητας για τη δημιουργία ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης από τα προηγούμενα
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Οι έννοιες της ρύπανσης και της μόλυνσης
 • Ρύποι και φυσικοχημικές ιδιότητες αυτών
 • Πηγές ρύπανσης των υπόγειων και επιφανεικών υδάτων
 • Κατηγορίες Αποβλήτων – Νομοθεσία για τη διαχείριση αυτών
 • Αστική ρύπανση
 • Στερεά απόβλητα, επικίνδυνα, μη επικίδυνα, νοσοκομειακά
 • Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ανακύκλωση, Καύση, Βιοσταθεροποίηση
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
 • Γεωλογική-Υδρογεωλογική Μελέτη καταλληλότητας για την εύρεση χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ
 • Υγρά Αστικά απόβλητα – Βιολογικός Καθαρισμός – Τεχνητοί Υγροβιότοποι
 • Γεωργική Ρύπανση
 • Βιομηχανική Ρύπανση
 • Διάθεση ραδιενεργών Αποβλήτων
 • Μικροβιακή ρύπανση
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και opencourses.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2Χ13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις  1Χ13=13 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 1Χ13=13
Άσκηση πεδίου 10
Ομαδική Εργασία 23
Συγγραφή και παρουσίαση ομαδικής γραπτής εργασίας 50
 Σύνολο μαθήματος  135
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περιόδο και
 2. Εξέταση της παρουσίασης και της γραπτης ομαδικής εργασίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία  Ελένη Ζαγγανά, «Διάθεση Στερεών και Υγρών αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον», 2015 Διδακτικές Σημειώσεις Πάτρα