Τμήμα Γεωλογίας

Περιβαλλοντική Υγιεινή-Μικροοργανισμοί Περιβάλλοντος

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Α. Βανταράκης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Ιατρικής
Κωδικός μαθήματος  GEO_821Ε
Εξάμηνο σπουδών  7ο
Τίτλος μαθήματος  Περιβαλλοντική Υγιεινή-Μικροοργανισμοί Περιβάλλοντος
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, εργαστήριο, Φροντιστήριο, Εργασία πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ) , 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων

Ελληνική

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/geo316
Μαθησιακά αποτελέσματα  Η απόκτηση της απαιτούµενης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για τη σωστή εκτίµηση από µικροβιολογικής πλευράς της ποιότητας των νερών και της προστασίας τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή
 • ∆ιάγνωση της µικροβιολογικής ρύπανσης
 • Άµεση προσέγγιση των βακτηριολογικών προβληµάτων
 • ∆ιαχείριση της µικροβιολογικής ρύπανσης
 • Μεθοδολογίες δειγµατοληψίας
 • ∆ιαδικασίες εκτίµησης του βαθµού βιολογικής ρύπανσης
 • ∆ιαδικασίες συνεχούς ελέγχου.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Παραδόσεις με παρουσιάσεις ηλεκτρονικών διαφανειών, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2×13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις  1×13=13
Φροντιστηριακές ασκήσεις 1×13=13
Εργασία πεδίου 1x8=8
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 65
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)
 • Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος (100%). 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Μικροβιολογία και Μικροβιακή Τεχνολογία Γ. Αγγελής, Εκδόσεις Α. Σταμούλης 2007