Τμήμα Γεωλογίας

Ηφαιστειολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Διδάσκων ΠΔ407/80 ή Ακαδημαϊκής  εμπειρίας
Κωδικός μαθήματος  GEO_704Ε
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος   Ηφαιστειολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ),1 (ΕΡΓ), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Πετρογραφία, Πετρολογία, Γεωχημεία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό επιλογής και εισάγει τους φοιτητές στο Αντικείμενο της Ηφαιστειολογίας.

Τα Μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται:

 • Η γνώση της Ηφαιστειότητας ως βασικής δράσης του πλανήτη μας και άλλων γνωστών ουρανίων σωμάτων.
 • Συνειδητοποίηση του οφέλους και κινδύνου που προσφέρουν τα ηφαίστεια στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Φυσική Ηφαιστειολογία
 • Χημική Ηφαιστειολογία
 • Ηφαίστεια και Περιβάλλον, Πλουτοπαραγωγικές Πηγές και Ηφαίστεια, Φυσικές Καταστροφές και Ηφαίστεια
 • Πλανητική Ηφαιστειολογία και Κοσμοχημεία
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας και στην ύπαιθρο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα. Εργαστηριακές ασκήσεις επί χάρτου και περιγραφή πυρήνων.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας  2×13=26
Εργαστηριακές ασκήσεις 1×13=13
Φροντιστήρια  1×13=13
Ομαδική Εργασία 25
Αυτοτελής Μελέτη 48
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 2. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 3. Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων

Β. Προφορική Εξέταση Εργαστηρίου (20%) που περιλαμβάνει:

 1. Αναγνώριση ηφαιστειακών πετρωμάτων

Γ. Ομαδική Εργασία (10%)

 1. Προφορική παρουσιάση ομαδικής εργασίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

 1. Cas, R., Giordano, G., Wright, J.V., 2018. Volcanology. Springer, ISBN 978-3-319-66612-9
 2. Parfitt, L., Wilson, L., 2008. Fundamentals of physical volcanology. Blackwell Science Ltd.