Τμήμα Γεωλογίας

Προστασία της γεωλογικής, γεωγραφικής και ανθρώπινης κληρονομιάς

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Μ. Γεραγά, Αναπλ.  Καθηγήτρια, Ι. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ε. Σιμώνη, ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  GEO_815Ε
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Προστασία της γεωλογικής, γεωγραφικής και ανθρώπινης κληρονομιάς 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήριο, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ/1ΕΡΓ/1ΦΡ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO338/
Μαθησιακά αποτελέσματα

     Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα

 • κατανοήσουν τους λόγους προστασίας των τόπων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • μάθουν πρακτικές προστασίας και διαχείρησης των τόπων υπό προστασία
 • εξασκηθούν στον εντοπισμό και την κατανοήση πιθανών κινδύνων που διέπουν τόπους υπό προστασία
 • εξοικειωθούν στη συγγραφή ειδικών μελετών που άπτονται σε θέματα τόπων υπο προστασία
 • κατανοήσουν τη σημασία των πολιτισμικών υλικών στην ιστορία του ανθρώπου
 • εξασκηθούν στην μελέτη και στον φυσικο/χημικό χαρακτηρισμό των πολιτισμικών υλικών
 • μάθουν να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έκθεση των πολιτισμικών υλικών σε συνθήκες περιβάλλοντος
 • εξοικοιωθούν στην συγγραφή τεχνικών μελετών και εκθέσεων που άπτονται πολιτισμικών υλικών και απευθύνονται σε σχετικούς επιστημονικούς κλάδους (συντηρητές, αρχαιολόγοι)
 • αναγνωρίζουν τη σημασία του τοπίου ως αποτέλεσμα διάδρασης φυσικών & ανθρωπογενών παραγόντων.
 • προσδιορίζουν τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του τοπίου.
 • χαρτογραφούν κατάλοιπα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιφάνεια του εδάφους και θα τα συνδέουν με γεωγραφικά και γεωλογικά δεδομένα.
 • υιοθετούν και θα εφαρμόζουν την υφιστάμενη νομοθεσία για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 • Ορισμός θέσεων φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Κανονισμοί και στρατηγικές προστασίας και διαχείρησης τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
 • Θέσεις θαλάσσιας φυσικής κληρονομιάς
  • Ορισμοί και κανονισμοί προστασίας τους
  • Μέθοδοι μελέτης και πρακτικές διαχείρησης τους
 • Θέσεις θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Ορισμοί και κανονισμοί προστασίας τους
  • Μέθοδοι μελέτης και πρακτικές διαχείρησης τους
 • Τα αρχαιολογικά υλικά (πολιτισμικά υλικά) ως δείκτες πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η αρχαιομετρική προσέγγιση των πολιτισμικών υλικών
 • Κατηγορίες Τέχνεργων
  • Λίθινα τέχνεργα
  • Κεραμικά τέχνεργα
  • Μεταλλικά τέχνεργα
  • Γυάλινα τέχνεργα
 • Συντήρηση και Προστασία των πολιτισμικών υλικών
 • Αρχαιολογία τοπίου
 • Δημιουργία τοπίου διαχρονικά – Φυσικοί παράγοντες & ανθρωπογενείς παρεμβάσεις – Διαδικαστική/ Μεταδιαδικαστική θεωρία
 • Μη καταστρεπτικές μέθοδοι εντοπισμού και διαχείρισης αρχαιολογικών καταλοίπων στην επιφάνεια του εδάφους.

Εργαστήριο

 • Ερμηνεία και εντοπισμός υποθαλάσσιων τόπων φυσικής και πολιτιστική κληρονομιάς σε δεδομένα συλλεγμένα από συστήματα θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης
 • Ορυκτολογική, Πετρολογική και Γεωχημκή μελέτη διαφόρων κατηγοριών τέχνεργνω με τη βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου και της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ
 • Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τη χαρτογράφηση επιφανειακών θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύνδεσή τους με γεωγραφικές & γεωλογικές  παραμέτρους και τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων.
Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο).
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), για τη χαρτογράφηση δεδομένων θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης και δεδομένων επιφανειακής έρευνας
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13 εβδομάδες) 2X13 = 26 (ώρες)
Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες) 1X13 = 13 (ώρες) 
Φροντιστήριο 1X13 = 13 (ώρες)
Αυτοτελής μελέτη 73 (ώρες)
 Σύνολο μαθήματος 125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.

Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-10.

Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5

ΙΙ. Εργαστήριο

 • Υποχρεωτική παρακολούθηση του Εργαστήριου. 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις από τους διδάσκοντες
 • Δημοσιευμένα άρθρα στο αντικείμενο του μαθήματος από διεθνείς οργανισμούς
 • Δημοσιευμένες τεχνικές εκθέσεις στο αντικείμενο
 • Δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα
 • Ιστότοποι,

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Cultural Heritage
 • Journal of Archaeological Science
 • Remote Sensing
 • Archaeometry