Τμήμα Γεωλογίας

Νανογεωεπιστήμες

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Δ. Παπούλης,Αναπλ.Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_824E
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Νανογεωεπιστήμες
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΘΕΩΡΙΑ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ+ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Ορυκτολογία Ι, Ορυκτολογία ΙΙ, Πετρογραφία Ι, Πετρογραφία ΙΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει γνώση :

 1. Της εισαγωγής στις νανογεωεπιστήμες,
 2. Του διεπιστημονικού χαρακτήρα  και  των  βασικών περιβαλλοντικών  εφαρμογών  των νανογεωεπιστημών
 3. Των κυριότερων μεθόδων  αναγνώρισης και χαρακτηρισμού  των  νανοσωματιδίων που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα ορυκτά.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες/προσόντα

 1. Ικανότητα να παρουσιάζει τις γνώσεις και την αντίληψη των σημαντικών δεδομένων, αρχών και θεωριών των νανογεωεπιστημών
 2. Την ικανότητα να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων
 3. Ικανότητα να εφαρμόζει σωστά τη μεθοδολογία στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων.
 4. Εξειδίκευση που απαιτείται για επαγγελματική εξέλιξη.
 5. 5.    Την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους στις αντιμετώπιση διεπιστημονικών προβλημάτων.
Γενικές Ικανότητες  Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία , Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στις νανογεωεπιστήμες.
 • Εμφανίσεις και κατανομή νανοσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, στους ωκεανούς, στα επιφανειακά ύδατα και τα εδάφη.
 • Δομή, χημεία και ιδιότητες νανοκρυστάλλων ορυκτών.
 • Φυσικές εμφανίσεις άμορφων νανοσωματιδίων.
 • Επίδραση των νανοσωματιδίων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα στο κλίμα και την ανθρώπινη υγεία.
 • Νανοσωματίδια σε εδάφη και πετρώματα
 • Επίδραση οργανικών μορίων και μικροοργανισμών στην αποσάθρωση των πετρωμάτων.
 • Νανοσωματίδια πέρα από τη γη.
 • Ο διεπιστημονικός  χαρακτήρας  των νανογεωεπιστημών.
 • Οι πιο σημαντικές περιβαλλοντικές εφαρμογές των νανοσωματιδίων.
 • Μέθοδοι αναγνώρισης και χαρακτηρισμού των νανογεωεπιστημών (XRD,  SEM,  DTA-TG,  FT-Raman,  Raman,  FTIR,  NMR).
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Παραδόσεις (Power  Point),  ασκήσεις,  παραδείγματα.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας  2X13 = 26
Εργαστηριακές ασκήσεις  1X13 = 13
Φροντιστήριο 1X13 = 13
Αυτοτελής Μελέτη 73
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων αλλά και επίλυσης προβλημάτων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Peter Baláž: Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering, 2008. 413 σελ.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Nature Geoscience, Nature Nanotechnology, ACS Nano, ACS Applied Materials and Interfaces, Environmental Science-Nano, Applied Catalysis B: Environmental, Applied Clay Science.