Τμήμα Γεωλογίας

Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ε. Ζαγγανά, Επίκ. Καθηγήτρια
Κωδικός μαθήματος  GEO_818Ε
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Δ, 1ΕΑ, 1ΦΑ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO362/
Μαθησιακά αποτελέσματα  Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά µε τις µεθοδολογίες και τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας τους από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ
 • Παρουσίαση της θεσμικής διάρθρωσης της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα
 • Συστηµατική ανάλυση των υδατικών πόρων. Μοντέλα προσοµοίωσης.
 • ∆ιαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων.
 • Χρήσεις του νερού.
 • Οικονοµικοί µηχανισµοί για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
 • Ξηρασία και διαχείριση των παροχών νερού.
 • Λειτουργία ταμιευτήρων και διαχείριση
 • Τεχνητός Εµπλουτισµός των υδροφόρων
 • Προστασία των υδατικών πόρων.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (power point) στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2×13=26
Εργαστηριακή Άσκηση (13 ασκήσεις) 1×13=13
Φροντιστηριακές ασκήσεις  1×13=13
Άσκηση πεδίου 10
Εργασία σε ομάδες 23
Ώρες για ιδιωτική μελέτη και προετοιμασία της εργασίας σε ομάδες 50
 Σύνολο μαθήματος  135
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος -  Παρουσίαση ομαδικών Εργασιών
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. «Γενική Υδρογεωλογία-Αποθέματα και Διαχείριση υπόγειου νερού» Συγγρ. Γ. Σούλιος, Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, 2004 και Παν/κές Σημειώσεις.