Τμήμα Γεωλογίας

Γεωλογία και Σεισμοί

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων Ι. Κουκουβέλας,  Καθηγητής, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_032
Εξάμηνο σπουδών  4ο 
Τίτλος μαθήματος  Γεωλογία και Σεισμοί
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και φροντιστήριο, εργασία πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Γενικά δεν χρειάζονται προαπαιτούμενα μαθήματα, όμως οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα διδάσκονται κατά το ίδιο εξάμηνο έννοιες από μαθήματα όπως η Τεκτονική Γεωλογία και η Σεισμολογία που θα βοηθούν στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Επίσης η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωμορφολογίας σε προηγούμενο εξάμηνο βοηθά στην κατανόηση της ύλης.
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνική, όμως το μάθημα παραδίδεται και στην Αγγλική σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές Erasmus.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO344/
Μαθησιακά αποτελέσματα Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που σχετίζονται με τα ενεργά ρήγματα και τις επιπτώσεις τους στο ανάγλυφο της Γης. Επίσης στους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος θα περιληφθούν η αναγνώριση των αλλαγών που συνοδεύουν την εκδήλωση των σεισμών. Για τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των ρηγμάτων θα συνδυασθούν υφιστάμενες γνώσεις από μαθήματα προηγουμένων μαθημάτων. Για να επιτευχθεί η κατανόηση των διαφόρων εννοιών και η ερμηνεία των διαφόρων προβλημάτων που αφορούν τη γεωλογία των σεισμών θα εξηγηθούν, θα εκτιμηθούν και θα γενικευθούν στην πορεία του μαθήματος αποτελέσματα από πραγματικά παραδείγματα. Η ανάλυση και η εφαρμογή των εννοιών που θα διδαχθούν θα γίνουν και στα πλαίσια του εργαστηρίου με υπολογισμούς και ταξινομήσεις γεωμορφολογικών δεικτών. Η σύνθεση και η αξιολόγηση των γνώσεων στο μάθημα θα έχει σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές να μπορούν να συνθέτουν και να εξηγούν, και να κατανοούν αν ένα ρήγμα είναι ενεργό και αν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς. 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Παράθεση κλάδων της Γεωλογίας των Σεισμών
 • Τεχνικές ανάλυσης Ενεργών Δομών
 • Διακλάσεις και Ρήγματα
 • Πετρώματα Ρηξιγενών Ζωνών
 • Σεισμοί και Ρήγματα
 • Γεωμορφολογική έκφραση ρηγμάτων
 • Παλαιοσεισμολογική έκφραση ρηγμάτων
 • Τεκτονική Γεωμορφολογία
 • Μορφοτεκτονική
 • Δευτερογενείς επιπτώσεις σεισμών
 • Σεισμική επικινδυνότητα και γεωλογία σεισμών
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών 'Ολα τα μαθήματα παραδίδονται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (π.χ. powerpoint). Οι παραδόσεις του μαθήματος είναι επίσης αναρτημένες στο ιντερνετ ως αρχεία pdf. Οι φοιτητέςμπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραδόσεις από το ιντερνετ για την προετοιμασία τους ή για την μελέτη τους.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2X13 = 26
 Εργαστηριακή Άσκηση  1X13 = 13
 Φροντιστήριο  
 Συγγραφή εργασίας (με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο)

11 ώρες εργασία στο σπίτι

(1Χ8)=8 ωρες εργασία υπαίθρου Σύνολο 19 
 Μελέτη βιβλιογραφίας  54
 Σύνολο μαθήματος  112
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Οι φοιτητές μπορούν να συντάξουν προαιρετικά τέσσερες εργασίες σε ομάδες των δύο φοιτητών κατά μέγιστο. Το 20% του μέσου βαθμού αυτών των εργασιών προστίθεται στο τελικό βαθμό των γραπτών εξετάσεων με την προϋπόθεση ότιοι εργασίες έχουν βαθμολογηθεί πάνω από 4.
 2. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και επίλυση προβλημάτων.Στην περίπτωση που οι φοιτητές έχουν υποβάλει εργασίες τότε στο τελικο βαθμό προστίθεται και το 20% του μέσου όρου της βαθμολόγησης των εργασιών.
 3. Ο προβιβάσιμος βαθμός είναι 5 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κουκουβέλας Ι., Κοκκάλας Σ., Ζυγούρη Β. 2010. Γεωλογία & Σεισμοί, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, σελ. 415.
 2. Κουκουβέλας Ι. 1998. Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις Leader Books, Αθήνα.
 3. Yeats R., Sieh K., Allen C. 1997. The Geology of Earthquakes, Oxford University Press, pp. 568
 4. Keller E., Pinter N. 1996. Active Tectonics, Prentice Hall.
 5. Παυλίδης Σ. 2003. Γεωλογία των Σεισμών. Uiversity Studio Press, σελ. 378

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Structural Geology
 2. Tectonics
 3. Tectonophysics
 4. Journal of Geodynamics