Τμήμα Γεωλογίας
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Π. Αβραμίδης, Αναπλ..Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_041
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Ιζηματολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει ειδικές γνώσεις αναφορικά με τις ιζηματογενείς και περιβαλλοντικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα ιζηματογένεσης στην παράκτια ζώνη στις λιμνοθάλασσες δέλτα και έλη και στα εσωτερικά ύδατα στις λίμνες.

 Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί::

 1. Να περιγράφει και να ερμηνεύει τις ιζηματογενείς διεργασίες (φυσικές και χημικές) που λαμβάνουν χώρα σε μεταβατικά ύδατα (δελταικά περιβάλλοντα ιζηματογένεσης, έλη και λιμνοθάλασσες) καθώς και στα περιβάλλοντα εσωτερικών υδάτων (λίμνες)
 2. Να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους γεωμορφών στην παράκτια ζώνη.
 3. Να χρησιμοποιεί γεωχημικούς δείκτες για την ερμηνεία και αναγνώριση των υποπεριβαλλόντων ιζηματογένεσης και των γεωχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.
 4. Να ερμηνεύει και να αναγνωρίζει τις μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας και την ιζηματολογική και γεωχημική αποτύπωση των κλιματικών μεταβολών μέσω τις ερμηνείας της χρονικής και χωρικής μεταβολής των συνθηκών ιζηματογένεσης.
 5. Να γνωρίζει τεχνικές δειγματοληψίας και διάτρησης σε λιμνοθαλάσσια και λιμναία συστήματα.
 6. Να αναλύει και να αξιολογεί περιβαλλοντικά τις γεωχημικές παραμέτρους με τη χρήση των ορίων τοξικότητας και περιβαλλοντικών γεωχημικών δεικτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο μαθήματος  
 1. Ιζηματολογικά και υδροχημικά χαρακτηριστικά υδάτινων συστημάτων (λίμνες και μεταβατικά ύδατα)
 2. Παράκτια περιβάλλοντα ιζηματογένεσης (Δέλτα, έλη, λιμνοθάλασσες, αμμοθίνες κτλ)
 3. Λίμναία περιβάλλοντα ιζηματογένεσης
 4. Ιζηματογενείς και γεωμορφολογικές διεργασίες σε παράκτια περιβάλλοντα ιζηματογένεσης.
 5. Ταξινόμηση των μεταβατικών συστημάτων
 6. Μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων σε μεταβατικά πειριβάλλοντα ιζηματογένεσης και προστατευόμενες περιοχές (Natura).
 7. Ιζηματογενεις και γεωμορφολογικές διεργασίες σε λίμνες
 8. Ταξινόμηση των λιμνών
 9. Γωχημεία ιζημάτων (προσδιορισμός TOC, TN, TS και ΤP) και Γεωχημικοί δείκτες
 10. Όρια τοξικότητας γεωχημικών παραμέτρων και περιβαλλοντικοί δείκτες
 11. Τεχνικές και μέθοδοι δειγματαληψίας ιζημάτων και υδάτων
Τρόπος παράδοσης
 • Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με power point.
 • Εργαστήρια με επίλυση δεκατριών προβλημάτων.
 •  Δημιουργούνται ομάδες των 15 ατόμων για την καλύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων και τεχνικών υπαίθρου.
 • Πραγματοποιούνται δύο ημέρες ασκήσεων υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος ή με τη χρήση των laptops των φοιτητών για την επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλου ελεύθερου λογισμικού.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13χ2 = 26 
Εργαστήρια 13χ2 = 26 
Επίλυση Εργαστηριακών ασκήσεων 13χ2 = 26  
Εργασία – Άσκηση Πεδίου 2χ7= 14
Συγγραφή Εργασίας 2χ6= 12
Μη Καθοδηγούμενη Μελέτη 15
 Σύνολο μαθήματος  119
 Αξιολόγηση φοιτητών Τελική γραπτή εξέταση η οποία επιμερίζεται σε 80% θεωρία 20% επίλυση εργαστηριακής άσκησης. Συνυπολογίζεται προαιρετικά η συμμετοχή σε εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου πραγματοποιείται δημόσια παρουσίαση αυτής και παράδοση γραπτής έκθεσης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις Μαθήματος Θεωρίας και Εργαστηρίου που παρέχονται σε pdf μέσω e-class.
 2. Ιζηματολογία, Ψιλοβίκος Εκδόσεις Τζιόλα 358 σελ, Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 3. Coastal Geomorphology, Bird, Wiley
 4. Environmenta Sedimentology, Perry and Taylor, Blackwell

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Environmental Earth Sciences
 2. Holocene
 3. Quaternary International

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Π. Ξυπολιάς, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_042
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Φωτογεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  1 (Θ), 2 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στη συλλογή γεωλογικών δεδομένων μέσω της ανάλυσης αεροφωτογραφιών.

 • Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της φωτογεωλογίας
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση των αεροφωτογραφιών στη γεωλογική έρευνα
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση της φωτογεωλογικής ανάλυσης
 • Να κατασκευάζει απλούς φωτογεωλογικούς χάρτες σε περιοχές μέτριας δυσκολίας
 • Να συνθέτει απλές γεωλογικές τομές με φωτογεωλογικά στοιχεία
 • Να πραγματοποιεί γεωμετρικούς υπολογισμούς σε φωτογεωλογικούς χάρτες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
 • Εισαγωγή στη φωτογεωλογική ανάλυση
 • Φωτογεωλογική ανάλυση και χαρτογράφηση γεωλογικών ενοτήτων και ασυμφωνιών
 • Φωτογεωλογική ανάλυση και δομική χαρτογράφηση σε περιοχές ρηγμάτων
 • Φωτογεωλογική ανάλυση και δομική χαρτογράφηση σε περιοχές πτυχών
 • Φωτογεωλογική χαρτογράφηση σε σύνθετες περιοχές
 • Ερμηνεία φωτογεωλογικών χαρτών
 • Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε φωτογεωλογικούς χάρτες
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 1χ13= 13
Εργαστηριακή Άσκηση  2χ13= 26
Μελέτη βιβλιογραφίας 16
Συγγραφή εργασιών 20
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 30
 Σύνολο μαθήματος  105
 Αξιολόγηση φοιτητών Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων καθώς και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Maltman Α. 1990. Geological Maps - An Introduction. Open University Press
 2. Miller V. C. and Miller C. F.: Photogeology- McGraw-Hill Books 
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ε. Σώκος, Αναπλ. Καθηγητής, Α. Σερπετσιδάκη ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος Geol_043
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Τεχνική Σεισμολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) , 2 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Σεισμολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO342/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει την απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων Τεχνικής Σεισμολογίας και βοηθά τον φοιτητή να κατανοήσει έννοιες της Τεχνικής Σεισμολογίας, όπως η σεισμική επικινδυνότητα, ο σεισμικός κίνδυνος, η εδαφική απόκριση κα.

Γνώσεις

 • Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων μέσω των οποίων η Σεισμολογία συμβάλει στην έρευνα και στη μείωση των επιπτώσεων των σεισμών στο δομημένο περιβάλλον.
 • Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές εμβαθύνουν τη γνώση τους σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες με τις οποίες η σεισμολογική έρευνα βρίσκει εφαρμογή στους τομείς του αντισεισμικού σχεδιασμού, της πρόληψης και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο δομημένο περιβάλλον και τις κατασκευές ειδικού ενδιαφέροντος.

Δεξιότητες

 • Εφαρμογή των γνώσεων στην κατανόηση/επίλυση προβλημάτων τεχνικής σεισμολογίας
 • Εφαρμογή των γνώσεων στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων
 • Βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων τεχνικής σεισμολογίας μέσω ανάλυσης δεδομένων.

Ικανότητες

 • Ικανότητα να ερμηνεύει πειραματικά δεδομένα και να αναγνωρίζει προβλήματα
 • Ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών της Τεχνικής Σεισμολογίας, στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους φοιτητές στην επίλυση προβλημάτων Τεχνικής Σεισμολογίας
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια στα πλαίσια του μαθήματος είναι:
 • Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
 • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της Τεχνικής Σεισμολογίας
 2. Σεισμική ένταση
 3. Επιταχυνσιογράφοι και επιταχυνσιόμετρα. Επεξεργασία καταγραφών
 4. Στατιστική ανάλυση σεισμικότητας
 5. Σεισμική επικινδυνότητα.
 6. Τρωτότητα. Σεισμικός Κίνδυνος.
 7. Φάσματα απόκρισης, φάσματα Fourier
 8. Φασματική ταχύτητα και επιτάχυνση.
 9. Νόμοι εξασθένησης.
 10. Φάσματα σχεδιασμού.
 11. Προσδιορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων με τη βοήθεια σεισμικών παραμέτρων.
 12. Μικροζωνικές μελέτες.
 13. Επίδραση των τοπικών γεωλογικών συνθηκών στα σεισμικά κύματα.
 14. Σεισμικές κατολισθήσεις.

Εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα: Στατιστικής σεισμολογίας, μικροζωνικών μελετών (καταγραφές εδαφικών κινήσεων, μελέτη μικροδονήσεων), σεισμικής επικινδυνότητας, εδαφικών επιταχύνσεων, μελέτης σεισμικών σεναρίων.

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας και εργαστηριακές ασκήσεις στην αίθουσα υπολογιστών του Υπολογιστικού Κέντρου με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τ.Π.Ε. σε όλα τα επίπεδα του μαθήματος, στη διδασκαλία, στα εργαστήρια και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
 • Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για την επεξεργασία και ερμηνεία σεισμολογικών δεδομένων
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και e-class 
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2×13=26
Ασκήσεις Εφαρμογών Εργαστήριο  1×13=13
Προετοιμασία των ασκήσεων 13
Αυτοτελής Μελέτη. Ανάλυση βιβλιογραφίας 46
 Σύνολο μαθήματος  98
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτή τελική εξέταση, που μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 • Επίλυση προβλημάτων από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Τσελέντης Άκης, Σύγχρονη Σεισμολογία, Α’&Β’ τόμος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997.
 2. Παπαζάχος Βασίλειος Κ., Καρακαΐσης Γιώργος Φ., Χατζηδημητρίου Παναγιώτης Μ., Εισαγωγή στη Σεισμολογία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2005.
 3. Kramer, S.L. Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996.
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ι. Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_040
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Βιομηχανικά Ορυκτά
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων

Ελληνικά

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO312/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος των παραδόσεων οι φοιτητές θα:

 1. κατανοήσουν τις αρχές εφαρμογής της ορυκτολογίας στην τεχνολογία μέσω της χρήσης των μη μεταλλικών ορυκτών και πετρωμάτων για την ανάπτυξη νέων υλικών με βάση τα ορυκτά, νέων προϊόντων  και νέων χρήσεων σύμφωνα με τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, καθώς και την πληθώρα των εφαρμογών τους στην καθημερινή μας ζωή.
 2. εξοικειωθούν με τις μεθόδους έρευνας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των Β.Ο.Π., αξιοποιώντας το σύνολο των γεωλογικών τους γνώσεων, που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 3. κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση των Β.Ο.Π. στην εθνική οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η σημασία τους στην παγκόσμια οικονομία.

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα έχει επιπλέον αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

Να μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάθε βιομηχανικό ορυκτό και κάθε βιομηχανικό πέτρωμα έχει ιδιαίτερες βιομηχανικές εφαρμογές ανάλογα με τις φυσικές του ιδιότητες και τη χημική του σύσταση.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 1. Ανάλυση κοινών και εξειδικευμένων βιομηχανικών ορυκτών και πετρώματων και οι χρήσεις τους (ορυκτολογία, ορυκτοχημεία, περιβάλλοντα σχηματισμού, ταξινομήσεις, ιδιότητες, χρήσεις)
 2. Περιγραφή του τρόπου παραγωγής υλικών που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, όπως: δομικών υλικών, μονωτικών υλικών, άμμων χυτηρίων, υαλουργίας, κεραμικής, λειαντικής, προσθετικών/ πληρωτικών υλικών, φίλτρων διήθησης, χρωστικών, λιπασμάτων, αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, τσιμέντου, αλουμινίου.
 3. Εμφανίσεις βιομηχανικών ορυκτών στον Ελλαδικό χώρο.
 4. Ιδιαίτερη μνεία σχετικά με την νήσο Μήλο και Γυαλί.
 5. Προσφορά των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων στην Εθνική οικονομία και δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης.
 6. Προσφορά των βιομηχανικών ορυκτών στην Παγκόσμια οικονομία.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

 1. Βιομηχανικά ορυκτά στην καθημερινή μας ζωή.
 2. Βιομηχανικά ορυκτά σαν δομικοί λίθοι
 3. Εντοπισμός γεωλογικών σχηματισμών κατάλληλων για βιομηχανική εκμετάλλευση
 4. Περιορισμοί θέσης ανοικτής εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Οικονομοτεχνικοί παράμετροι.
 5. Εργαστηριακή μελέτη εξαμήνου
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 1. Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 2. Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 3. Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων

Εργαστηριακή άσκηση:

Χρήση λογισμικών για την ορυκτολογική ανάλυση, αποτίμηση και επεξεργασία των υλικών μελέτης
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας  2X13 = 26
 Εργαστηριακές ασκήσεις 1X13 = 13 
Άσκηση Υπαίθρου με παράδοση ατομικής έκθεσης μελέτης 1x12=12
Αυτοτελής μελέτη, προετοιμασία και μελέτη δείγματος εργασίας στο εργαστήριο και συγγραφή της γραπτής εργασίας 3χ13= 39
Μελέτη Σαββατοκύριακο 1χ13= 13
Μελέτη κατά την εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών 4χ3= 12
 Σύνολο μαθήματος  115
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (60% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

ΙΙ. Εργαστήριο (40% της συνολικής βαθμολογίας)

Ομαδική Εργαστηριακή Μελέτη-Έκθεση σχετικά με βιομηχανικά προϊόντα του εμπορίου, είτε γνωστές βιομηχανικές ορυκτές πρώτες ύλες που ανατίθενται προς μελέτη στους φοιτητές, με σκοπό να αναγνωρίσουν τις ορυκτές πρώτες ύλες που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τους μέσω χρήσης των αναλυτικών μεθόδων που προσφέρονται (περιθλασιμετρία ακτίνων Χ) και να αναζητήσουν στη βιβλιογραφία πιθανές άλλες βιομηχανικές χρήσεις τους.

Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.

Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.

Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Εφαρμοσμένη Πετρολογία – Βιομηχανικά Ορυκτά”, από Α. Κατερινόπουλο και Μ. Σταματάκη, Εκδ. Παν/μίου Αθηνών, 2005
 2. Ορυκτός Πλούτος της Ελλάδος”, Α. Τσιραμπίδης, Εκδόσεις Γιαχούδη, 2005
 3. Industrial Minerals and their uses”, P.A. Ciullo, 1996, Elsevier
 4. Introduction to industrial minerals”, D.A.C. Manning, 1995, Chapman & Hall, 1995

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Minerals (Open Source Journal)
 2. Industrial minerals