Τμήμα Γεωλογίας

Η εφαρμογή βιοδεικτών στη μελέτη ιστορικών και προιστορικών περιβαλλόντων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Μ. Γεραγά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Κωδικός μαθήματος  GEO_504Ε
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Η εφαρμογή βιοδεικτών στη μελέτη ιστορικών και προιστορικών περιβαλλόντων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ / 1ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO370/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα :

 • κατανοήσουν τους λόγους της κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειες των αλλαγών αυτών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο
 • συνδέσουν τις κλιματικές αλλαγές με την εξέλιξη του πλανήτη γή και του πολιτισμού στο παρελθόν
 • μάθουν πρακτικές συλλογής ποιοτικών δεδομένων που άπτονται του σύγχρονου και του προγενέστερου περιβάλλοντος. 
 • εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία περιβαλλοντικών δεδομένων
 • εξασκηθούν στη σύνθεση πολυθεματικών δεδομένων 
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία

 1. Μηχανισμοί των κλιματικών αλλαγών
 2. Μέθοδοι μελέτης των παλαιοκλιματικών και παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών
 3. Εισαγωγή στη μελέτη σταθερών ισοτόπων
 4. Εισαγωγή στη μελέτη ραδιοϊσοτόπων
 5. Εισαγωγή στη μελέτη τρηματοφόρων ως δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών
 6. Εισαγωγή στην παλυνολογία
 7. Αποτελέσματα της παλαιοκλιματολογίας
 8. Σύνδεση της παλαιοκλιματολογίας με τον ανθρώπινο πολιτισμό

Εργαστήριο

 1. Μεθοδολογία και πρακτικές δειγματοληψίας για παλαιοκλιματικές και παλαιοπεριβαλλοντικές μελέτες
 2. Αναγνώριση και εντοπισμός τρηματοφόρων σε στερεοσκόπια
 3. Επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία παλαιοπεριβαλλοντικών, πολυθεματικών δεδομένων
Τρόπος παράδοσης  Στην τάξη (πρόσωπο-με-πρόσωπο).
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων.

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού (π.χ. στερεοσκόπια) και υλικού (πυρήνες ιζήματος, ακτινογραφίες πυρήνων ιζήματος, επιλεγμένα δείγματα ιζήματος).
 • Χρήση λογισμικών για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις (13 εβδομάδες)  2X13 = 26 (ώρες)
 Εργαστηριακή άσκηση (13 εβδομάδες)  1X13 = 13 (ώρες)
 Αυτοτελής μελέτη, επεξεργασία και συγγραφή άσκησης 3X12 = 36 (ώρες)
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις.
 • Κλίμακα Βαθμολογίας: 0-8.

ΙΙ. Εργαστήριο

 • Αξιολόγηση της συμμετοχής και επίδοσης των εκπαιδευομένων στις ασκήσεις που τους δίδονται στη διάρκεια του εξαμήνου.
 • Κλίμακα Βαθμολογίας (συνολική): 0-2
 • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα των  βαθμών της Θεωρίας και του Εργαστηρίου.
 • Ελάχιστος Προβιβάσιμος Βαθμός: 5
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Το κλίμα τα τελευταία 40000 χρόνιαΑναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, Γεραγά Μαρία, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, ISBN: 978-960-530-125-5.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Paleoclimatology Paleoecology Paleogeography
 2. Quaternary Research
 3. Palaeoceanography
 4. Quaternary International