Τμήμα Γεωλογίας

Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στη γεωλογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Β. Ζυγούρη, Διδάσκων Διδακτικής Εμπειρίας
Κωδικός μαθήματος  GEO_608E
Εξάμηνο σπουδών  6o
Τίτλος μαθήματος  Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στη γεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+1ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην ανάλυση και την σύνθεση απλών γεωλογικών χαρτών.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της τηλεπισκόπησης
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση των αεροφωτογραφιών στη γεωλογική έρευνα
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση της φωτογεωλογικής ανάλυσης
 • Να κατασκευάζει απλούς φωτογεωλογικούς χάρτες σε περιοχές μέτριας δυσκολίας
 • Να συνθέτει απλές γεωλογικές τομές με φωτογεωλογικά στοιχεία
 • Να πραγματοποιεί γεωμετρικούς υπολογισμούς σε φωτογεωλογικούς χάρτες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
 • Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση και τη φωτογεωλογική ανάλυση
 • Φωτογεωλογική Χαρτογράφηση γεωλογικών ενοτήτων και ασυμφωνιών
 • Φωτογεωλογική ανάλυση σε περιοχές ρηγμάτων
 • Φωτογεωλογική ανάλυση σε περιοχές πτυχών
 • Φωτογεωλογική Χαρτογράφηση σε σύνθετες περιοχές
 • Ερμηνεία φωτογεωλογικών χαρτών
 • Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε φωτογεωλογικούς χάρτες 
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας 
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2×13=26
 Εργαστηριακή Άσκηση  1×13=13
 Συγγραφή εργασιών 16
 Μελέτη βιβλιογραφίας 20
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων καθώς και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Maltman Α. 1990. Geological Maps -  An Introduction. Open University Press
 2. Miller V. C. and Miller C. F.: Photogeology- McGraw-Hill Books