Τμήμα Γεωλογίας

Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι εφαρμογές της στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων  Γ.Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Η.Φακίρης, Ακαδ. Υπότροφος
Κωδικός μαθήματος  GEO_607E
Εξάμηνο σπουδών  6o
Τίτλος μαθήματος  Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι εφαρμογές της στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+1ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Οχι
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική. Η διδασκαλία μπορεί να γίνει και στην Αγγλική στην περίπτωση παρουσίας αλλοδαπών φοιτητών
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO358/
Μαθησιακά αποτελέσματα  Η Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη συνεχή παρακολούθηση των θαλασσών και των ωκεανών µε σύγχρονες τεχνολογίες, µε σκοπό τη διάθεση των δεδοµένων σε χρήστες. Είναι µια εφαρµοσµένη επιστήµη που δηµιουργεί βάσεις δεδοµένων προς διάθεση σε όποιον ενδιαφέρεται να µελετήσει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου η δυνατότητα των µετρήσεων είναι περιορισµένη. Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής τις νέες τεχνολογίες, την επεξεργασία των δεδοµένων, τη δηµιουργία βάσεων ωκεανογραφικών δεδοµένων και την εκπόνηση µιας ωκεανογραφικής µελέτης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
 • Συστήματα Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο
 • Φυσικές διεργασίες στον παράκτιο χώρο
 • Όργανα µετρήσεων στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
 • Υποθαλάσσια παρατηρητήρια παρακολούθησης μακράς διάρκειας.
 • Ανάλυση ωκεανογραφικών δεδοµένων
 • Επιπτώσεις από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στον παράκτιο χώρο
 • Αριθµητικά µοντέλα στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
Τρόπος παράδοσης
 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια µε χρήση εξειδικευμένων λογισμικών
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Εκμάθηση λογισμικών.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2×13=26
 Εργαστηριακή Άσκηση 1×13=13
 Συγγραφή εργασιών 16
 Μελέτη βιβλιογραφίας 20 
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων καθώς και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία