Τμήμα Γεωλογίας

Γεωφυσική τεχνικών έργων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων  Ε. Σώκος, Αναπλ. Καθηγητής, Π. Στεφανόπουλος ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  GEO_606
Εξάμηνο σπουδών  6o
Τίτλος μαθήματος  Γεωφυσική τεχνικών έργων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ/2ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής. Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Γεωφυσική
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO354/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στην εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων στα τεχνικά έργα.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην  επέκταση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διδασκαλία του μαθήματος της γεωφυσική. Επίσης η εφαρμογή επιλεγμένων γεωφυσικών μεθόδων σε διάφορους τομείς ερευνών καθώς τους τρόπους μέτρησης/συλλογής δεδομένων, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές της Εφαρμοσμένης γεωφυσικής
 • Γνωρίζει την εφαρμογή τους στα τεχνικά έργα.
 • Αναγνωρίζει δεδομένα υπαίθρου και τις αρχές ανάλυσής τους για επιλεγμένες μεθόδους.
 • Επεξεργάζεται γεωφυσικά δεδομένα (βασική ανάλυση).
 • Γνωρίζει τις αρχές ερμηνείας των αποτελεσμάτων των γεωφυσικών μεθόδων σε προβλήματα τεχνικών έργων

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει περαιτέρω τις ακόλουθες δεξιότητες

 • Εφαρμογή των γνώσεων στην κατανόηση/επίλυση προβλημάτων εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
 • Εφαρμογή των γνώσεων στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων
 • Βασικές δεξιότητες επίλυσης ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που απαντώνται στα τεχνικά έργα.

Ικανότητες

 • Ικανότητα να ερμηνεύει πειραματικά δεδομένα και να αναγνωρίζει προβλήματα
 • Ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών της εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους φοιτητές στην επίλυση προβλημάτων εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
Γενικές Ικανότητες

Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια στα πλαίσια του μαθήματος είναι:

 • Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
 • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στη Γεωφυσική Τεχνικών έργων.

 • Εισαγωγικές γεωφυσικές έννοιες. Στάδια / Μεθοδολογία γεωφυσικής έρευνας τεχνικών έργων.

Σεισμικές Μέθοδοι

 • Αρχές, Σεισμική διάθλαση. Λήψη δεδομένων. Ποιοτικός έλεγχος δεδομένων. Ανάλυση. Επεξεργασία. Ερμηνεία αποτελεσμάτων σε σχέση με τα τεχνικά έργα. Συνδυασμός αποτελεσμάτων

Γεωηλεκτρικές μέθοδοι.

 • Διάδοση ηλεκτρικού ρεύματος στην Γη. Αντίσταση – Ειδική ηλεκτρική αντίσταση- φαινόμενη ειδ. ηλεκτρική αντίσταση. Διατάξεις μετρήσεις,. Γεωηλεκτρικές μετρήσεις στην πράξη. Λήψη, διόρθωση, ανάλυση, επεξεργασία, ερμηνεία αποτελεσμάτων σε σχέση με τα τεχνικά έργα.

Γεωραντάρ Η/Μ μέθοδοι.

 • Βασικές αρχές. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι ελεγχόμενης πηγής. Γεωραντάρ. Λήψη, διόρθωση, ανάλυση, επεξεργασία, ερμηνεία αποτελεσμάτων σε σχέση με τα τεχνικά έργα.
Τρόπος παράδοσης
 • Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας και εργαστηριακές ασκήσεις στην αίθουσα υπολογιστών του Υπολογιστικού Κέντρου με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή.
 • Εφαρμογή των μεθόδων στην ύπαιθρο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τ.Π.Ε. σε όλα τα επίπεδα του μαθήματος, στη διδασκαλία, στα εργαστήρια και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
 • Ασκήσεις εργαστηρίου με χρήση Η/Υ.
 • Συγγραφή στοιχειώδους λογισμικού για επεξεργασία.
 • Παρουσιάσεις Power point.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και e-class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2×13=26
 Ασκήσεις πράξης 2×13=26
 Επιδείξεις μεθόδων και εξοπλισμού – Άσκηση πεδίου  13
 Εκπόνηση ομαδικής εργασίας 10
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτή εξέταση (70%)
 • Αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.
 • Επίλυση ασκήσεων
 • Ανάλυση δεδομένων.
 • Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας/ Παράδοση αναφοράς (30%)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις μαθήματος.
 2. «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική», Τσελέντης Γ-Α., Παρασκευόπουλος Π., Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα, 2013.
 3. «Εισαγωγή στη Γεωφυσική», Β. Παπαζάχος, Εκδ. Ζήτη, 2008.