Τμήμα Γεωλογίας

Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Ι.Κουκουβέλας, Καθηγητής, Π. Ξυπολιάς, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_602
Εξάμηνο σπουδών  6o
Τίτλος μαθήματος  Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Θεωρία + Εργαστηριακές ασκήσεις, άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+2ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO324/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα αντικείμενα της Τεκτονικής Γεωλογίας και της πετρογραφίας και γνωρίζουν τις βασικές αρχές της γεωλογικής χαρτογράφησης. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην κατασκευή γεωλογικού χάρτη.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους κατασκευής γεωλογικών χαρτών
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους συλλογής γεωλογικών δεδομένων στην ύπαιθρο
 •  Να κατασκευάζει γεωλογικούς χάρτες σε περιοχές μέτριας δυσκολίας
 • Να αναλύει και να περιγράφει το προσανατολισμό των ιστολογικών στοιχείων των πετρωμάτων που εμφανίζονται στο γεωλογικό χάρτη που κατασκεύασε.
 • Να συνθέτει γεωλογικές τομές και καθώς και την τεκτονοστρωματογραφική διάθρωση της περιοχής με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στο γεωλογικό χάρτη που κατασκεύασε.
 • Να συντάσσει μια πλήρη έκθεση γεωλογικού χάρτη.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 1. Βασικές έννοιες στη χαρτογράφηση κρυσταλλικών πετρωμάτων
 2. Ομαδοποιήσεις λιθολογιών με βάση την κλίμακα χαρτογράφησεις
 3. Υπαίθριες μετρήσεις του προσανατολισμού των ιστολογικών στοιχείων των πετρωμάτων
 4. Μέθοδοι χαρτογράφησεις γεωλογικών επαφών
 5. Μέθοδοι χαρτογράφησεις τεκτονικών δομών
 6. Προβολές των ιστολογικών στοιχείων των πετρωμάτων στο γεωλογικό χάρτη
 7. Κατασκευή γεωλογικών τομών
 8. Σύνθεση της τεκτονοστρωματογραφικής διάθρωσης
 9. Αζιμουθιακές προβολές των ιστολογικών στοιχείων των πετρωμάτων
 10. Σύνταξη έκθεσης γεωλογικού χάρτη.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας και στο πεδίο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Θεωρία  2×13=26
 Εργαστηριακή Άσκηση  2×13=26
 Άσκηση πεδίου 7ημ × 8 = 56
 Συγγραφή εργασίας 12
 Σύνολο μαθήματος  120
 Αξιολόγηση φοιτητών  Η αξιολόγηση γίνεται με Γραπτή ομαδική Εργασία που βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο καθώς και Προφορική Εξέταση επί της παραδοθείσας εργασίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κουκουβέλας Ι., Κοκκάλας Σ., Ζυγούρη Β. 2010. Γεωλογία & Σεισμοί, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, σελ. 415.
 2. Hollocher Κ. 2014. A pictorial guide to metamorphic rocks in the field. CRC Press/Balkema.
 3. Lisle R., Brabham P., Barnes J. 2011. Basic geological mapping. John Wiley & Sons, Ltd.
 4. Ξυπολιάς Π. 2009. Αζιμουθιακές προβολές στην Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα, σελ. 197.