Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον
  • Διατριβές ειδίκευσης
Εκπαίδευση

Διατριβές ειδίκευσης

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |

Η σελίδα βρίσκεται υπό ανανέωση 

2020

Γουρνιά, Χ. (2020). Αυτόματη αναγνώριση και χωρική ποσοτικοποίηση αλιευτικών ιχνών σε καταγραφές ηχοβολιστικού συστήματος πλευρικής σάρωσης μέσω ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας (http://hdl.handle.net/10889/13490)

Δημητρόπουλος, Γ. (2020). Δημιουργία ΨΜΕ και ορθοφωτοχαρτών από δεδομένα τηλεπισκόπησης και έλεγχος της ακρίβειάς τους (http://hdl.handle.net/10889/13246)

Κωνσταντινόπουλος, Δ. (2020). Διάβρωση ακτών σε επιλεγμένες θέσεις του Πατραϊκού κόλπου (http://hdl.handle.net/10889/14414)

Μπασούκας, Δ.-Α. (2020). Υδροκλιματικές αλλαγές στην ανατολική Μεσόγειο κατά το ανώτερο Ολόκαινο : μια χωρική προσέγγιση (http://hdl.handle.net/10889/14546)

Κορυφή

2019

Αποστολοπούλου, Ν. (2019). Συνθήκες κατασκευής τεχνικών έργων για την νέα σιδηροδρομική γρσμμή Κορίνθου-Πατρών στο τμήμα Ψαθόπυργος-Ρίο (http://hdl.handle.net/10889/13076)

Αρκαδιανού, Μ. (2019). Μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις θαλάσσιων ιζημάτων του Αμβρακικού κόλπου (http://hdl.handle.net/10889/13247

Γιαννακέα, Α.-Μ. (2019). Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της υφαλμύρινσης του παράκτιου τμήματος του υδατικού συστήματος Ρωμανού - Χώρας, ΝΔ Πελοπόννησο (http://hdl.handle.net/10889/14391)

Γεωργουλάς, Ε. (2019). Στρωματογραφική διάρθρωση του μεσοζωικού με έμφαση στους ασβεστόλιθους του σενωνίου στο σύγκλινο της Άρτας, ΒΔ Ελλάδα (http://hdl.handle.net/10889/12525)

Δεληγιάννη, Β. (2019). Παλαιοπαθολογική μελέτη ανθρώπινου σκελετικού υλικού αρχαίων πληθυσμών από ταφές από το βόρειο νεκροταφείο Λευκάδας (http://hdl.handle.net/10889/13445)

Δημόπουλος, Ν. (2019). Η στρωματογραφική διάρθωση του μεσοζωικού στο σύγκλινο της Aμφιλοχίας με έμφαση στο Σενώνιο (http://hdl.handle.net/10889/12523)

Ζιούτη, Θ. (2019). Εκτίμηση της επιδεκτικότητας κατολισθήσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων (http://hdl.handle.net/10889/14393)

Κακαβά, Α. (2019). Αξιολόγηση του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών και του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος βόρειας Πελοποννήσου (http://hdl.handle.net/10889/13947)

Κάνε, Ε. (2019). Ιζηματολογική και στατιστική προσέγγιση των παχών των στρωμάτων στην Ιόνια λεκάνη, στο Ανώτερο Κρητιδικό, Ιθάκη, Δυτική Ελλάδα (http://hdl.handle.net/10889/13446)

Καρανίκα, Κ. (2019). Παλαιοοικολογική ερμηνεία Πλειστοκαινικών αποθέσεων στην Μαγούλας (ΝΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα) (http://hdl.handle.net/10889/14387)

Μαυρίκος, Α. (2019). Σύνθεση, χαρακτηρισμός και φωτοκαταλυτική δράση τροποποιημένων νανοσύνθετων παλυγορσκίτη-ΤiO2 (http://hdl.handle.net/10889/12528)

Μιχαλοπούλου, Μ. (2019). Σύγκριση μοντέλων διάβρωσης εδάφους και στερεομεταφοράς σε τεχνητές λίμνες : εφαρμογή στον ταμιευτήρα Πηνειού Ηλείας (http://hdl.handle.net/10889/14390)

Μέντης, Π. (2019). Δημιουργία βιβλιοθήκης φασματικών υπογραφών για ορυκτά και πετρώματα (http://hdl.handle.net/10889/13075)

Μυλωνάς, Α. (2019). Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και της υφαλμύρινσης του Αργολικού πεδίου (http://hdl.handle.net/10889/14389)

Νιφόρα, Δ. (2019). Διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών των κοιτασμάτων καολίνη της περιοχής Αγκμπόρ της Νιγηρίας (http://hdl.handle.net/10889/12227)

Πανταζή, Ε. (2019). Αρχαιομετρική μελέτη προϊστορικής-νεολιθικής και υστερομινωικής ΙΙΙΓ κεραμικής από τη θέση Κεφάλα Βασιλικής, Ιεράπετρα Κρήτης (http://hdl.handle.net/10889/14392)

Παράσχου, Α. (2019). Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης του Γλαύκου ποταμού με τη χρήση του μοντέλου Ζυγός (http://hdl.handle.net/10889/14394)

Περδικάρης, Κ. (2019). Διερεύνηση της τρωτότητας της λεκάνης τροφοδοσίας του μετώπου των καρστικών πηγών Πλανητέρο (http://hdl.handle.net/10889/14385)

Περίδης, Σ. (2019). Η στρωματογραφική διάρθρωση του μεσοζωικού στην περιοχή του Κερασώνα (βόρεια της Άρτας) και εκατέρωθεν του ποταμού Λούρου (http://hdl.handle.net/10889/12524)

Περλέρος, Κ. (2019). Από την τύρφη στον λιγνίτη: μελέτη της ενανθράκωσης στον τυρφώνα Φιλίππων, Ανατολική Μακεδονία (http://hdl.handle.net/10889/13948

Πετροπούλου, Μ. (2019). Υδρολογικό ισοζύγιο και ποιότητα επιφανειακών υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Πηνειού, Πελοπόννησος (http://hdl.handle.net/10889/12526)

Πολλάτου, Α.-Μ. (2019). Αρχαιομετρική μελέτη κεραμικής Ρωμαϊκής - Υστερορωμαϊκής περιόδου από την επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Σφακίων Κρήτης (http://hdl.handle.net/10889/13950

Πρεβεδούρος, Ι. (2019). Ιζηματολογική - γεωχημική μελέτη της αποξηραμένης λίμνη της Μουριάς, Δ. Πελοποννήσου, Ελλάδα (http://hdl.handle.net/10889/12885)

Σίμος, Ξ. (2019). Μοντελοποίηση της ροής του μετασωματικού ρευστού και η σύνδεση του με τη δημιουργία σχηματισμών τύπου skarn στην περιοχή της Λαυρεωτικής (http://hdl.handle.net/10889/14386)

Σομαλακίδη, Κ. (2019). Σύνθεση, χαρακτηρισμός & φωτοκαταλυτική δράση τροποποιημένων νανοσύνθετων σηπιολίθου - ανατάση (http://hdl.handle.net/10889/12522)

Σταμάτης, Π. (2019). Αξιοποίηση σύγχρονων πετρογραφικών μεθόδων στην αξιολόγηση μαγματικών πετρωμάτων της κεντρικής Μακεδονίας για χρήση τους ως αδρανή υλικά (http://hdl.handle.net/10889/13447)

Τσάκωνας, Α. (2019). Διερεύνηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή Μετσόβου Ιωαννίνων : παρακολούθηση και καταγραφή κατολισθητικών κινήσεων (http://hdl.handle.net/10889/14384)

Χρόνη, Μ.-Α. (2019). Παρακολούθηση των χωροχρονικών μεταβολών και της κατάστασης διατήρησης παρόχθιων τύπων οικοτόπων με τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) (http://hdl.handle.net/10889/13951

Χρονόπουλος, Α. (2019). Μικροτεκτονική ανάλυση στα μάρμαρα του Αλμυροποτάμου (Ν. Εύβοια) (http://hdl.handle.net/10889/14388)

Χρυσοχόος, Μ.-Π. (2019). Γεωλογική μελέτη τυρφώνων από την περιοχή Maputaland της Μοζαμβίκης (http://hdl.handle.net/10889/13949)

Κορυφή

2018

Καράμπαμπας, Α. (2018). Χρήση μη επανδρωμένου σκάφους για τη μελέτη της ακτογραμμής και ρηχών περιβαλλόντων (http://hdl.handle.net/10889/11931)

Σταυροπούλου, Β. (2018). Υδρογεωλογικές συνθήκες και ποιότητα των νερών της καρστικής πηγής Κεφαλόβρυσου Μεσολογγίου (http://hdl.handle.net/10889/12050)

Χριστοφή, Π. (2018). Θαλάσσια γεωαρχαιολογική έρευνα στον κόλπο του Λέχαιου (Κορινθιακός κόλπος) (http://hdl.handle.net/10889/12048)

Κορυφή

2017

Αθανασοπούλου, Ι. (2017). Διερεύνηση της τρωτότητας των υπογείων υδάτων του Αργολικού πεδίου (http://hdl.handle.net/10889/14381

Αλυσανδράτου, Α. (2017). Ιζηματολογική και περιβαλλοντική μελέτη της λιμνοθάλασσας της δυτικής Κλείσοβας. Εφαρμογή δεδομένων και τεχνικών τηλεπισκόπησης (http://hdl.handle.net/10889/11776)

Γρουμπού, Μ. (2017). Ολοκαινική εξέλιξη της κοίτης του ποταμού Κράθη στην περιοχή της λίμνης Τσιβλού κεντρικός Κορινθιακός κόλπος (http://hdl.handle.net/10889/11777)

Δηλγεράκη, Ζ. (2017). Ραδιομετρική και γεωχημική μελέτη των παράκτιων βαρέων άμμων του νομού Καβάλας (http://hdl.handle.net/10889/11779)

Κατσιφάρα, Α. (2017). Η επίδραση του εδαφικού υποστρώματος στα βιογεωχημικά χαρακτηριστικά του είδους Origanum vulgare L. ssp. hirtum (LINK) IETSWAART (http://hdl.handle.net/10889/14382) 

Μπουμπούλης, Β. (2017). Αλληλεπίδραση μαργαϊκών γεωυλικών - αδρανών υποβάσης - γεωσυνθετικών υλικών στη διαμόρφωση της διατμηματικής αντοχής επιχωμάτων (http://hdl.handle.net/10889/11782)

Παπασπυρόπουλος, Κ. (2017). Πετρολογική και ισοτοπική μελέτη μεταμορφωμένων πετρωμάτων των περιοχών Τρικόρφου και Θυμωνιάς στη ΝΑ Θάσο (http://hdl.handle.net/10889/11780)

Πρανδέκου, Α. (2017). Παλαιοωκεανογραφικές και παλαιοκλιματικές συνθήκες στον Αμβρακικό κόλπο (http://hdl.handle.net/10889/12764)

Σιδερίδης, Α. (2017). Μελέτη της πετρογενετικής εξέλιξης μανδυακών σχηματισμών και της συνδεόμενης μεταλλοφορίας πλατινοειδών ορυκτών, σε οφιολιθικά πετρώματα της Δ. Χαλκιδικής (Βάβδος και Γερακίνη-Ορμυλία) (http://hdl.handle.net/10889/11719)

Τσιρώνη, Α. (2017). Παλαιογεωγραφικη εξέλιξη στην περιοχή Sipan - Dubrovnik, Κροατία, βασισμένη σε υψηλής ευκρίνειας γεωφυσικά δεδομένα (http://hdl.handle.net/10889/12765)

Φιλιππάκης, Δ. (2017). Θαλάσσια γεωαρχαιολογική έρευνα στον Όρμο Νηών (Παγασητικός κόλπος) (http://hdl.handle.net/10889/11781)

Φίτρος, Μ. (2017). Προσδιορισμός των φυσικοχημικών συνθηκών σχηματισμού των REE’s στους σχηματισμούς τύπου SKARN των περιοχών Ξάνθης και Λαυρεωτικής (http://hdl.handle.net/10889/11778)

Κορυφή

2016

Ηλιάδης, Δ. (2016). Μελέτη πεδίου ανάμειξης γλυκού νερού με αλμυρό νερό με βάση φυσικοχημικές παραμέτρους (http://hdl.handle.net/10889/12046)

Κορυφή

2015

Αθανασοπούλου, Κ.-Π. (2015). Πλαστικά Βενθικά Απορίμματα στο Ιόνιο Πέλαγος. Πόσος χρόνος απαιτείται για την υποβάθμιση τους; (http://hdl.handle.net/10889/11775)

Κορυφή