Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος "Σχολική Συμβουλευτική"

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος "Σχολική Συμβουλευτική"

Παρακαλούνται οι κ.κ. φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας που ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα «Σχολική Συμβουλευτική» να συμμετάσχουν στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση, Τετάρτη, (24/02/2021) και ώρα 16:00. Ο σύνδεσμος (MS Teams) της συνάντησης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1810446981f74541b3814dcea2dc5434%40thread.tacv2/1602082653272?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22d38d355e-4175-41bd-9701-ebc6530a5e3f%22%7d

 

Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος

Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές