Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση (και σε επισύναψη μαζί με τo σχετικό ΦΕΚ) σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού χειμερινού εξαμήνου 2021-2022.

 29/9/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  XEIMEΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

           

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, υπ΄ αριθμ. 192/29.9.2021 συνεδρίαση,  τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 θα ξεκινήσουν στις 11 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24.9.2021 τ.Β΄), η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ

 

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσ­σάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσ­σάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετι­κού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηρια­κό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων με φυσική παρουσία

  1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαι­δευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περί­πτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότη­τα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμο­νής τους εντός των αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

  1. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζη­τήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτό­τητα ή διαβατήριο).

 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργι­κής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική δια­δικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.

 Συστήνεται από τον Αναπλ. Πρύτανη Παν/μίου Πατρών κ. Μ. Μαραγκό, Καθηγητή Τμ. Ιατρικής η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου KΝ95/FFP2.

 

Συνημμένα:
Download this file (KYA_N4406_21.pdf)KYA_N4406_21.pdf[ ]179 kB
Download this file (ΑνακοινωσηΕναρξης2021_22.pdf)ΑνακοινωσηΕναρξης2021_22.pdf[ ]173 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις