Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Διευκρινήσεις για τις Δηλώσεις Μαθημάτων του 4ου Έτους και των Επί Πτυχίω Φοιτητών

Διευκρινήσεις για τις Δηλώσεις Μαθημάτων του 4ου Έτους και των Επί Πτυχίω Φοιτητών

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται:

 • Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο 4ο έτος δεν δηλώνεται από εσάς αλλά από τη Γραμματεία αφού πρώτα γίνουν οι αιτήσεις, μετά από ανακοίνωση του Επιστημονικού Υπευθύνου και ακολουθεί επιλογή υποψηφίων για το ποιοι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση.
 • Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές στο 4ο έτος (σε περίπτωση μη δήλωσής της στο 4ο έτος, δίνεται η δυνατότητα δήλωσής της και στο 5ο έτος). Η περάτωση της Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι και το 6ο έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης έως και τον Σεπτέμβριο του 6ου έτους, η Πτυχιακή Εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Άλμα και ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μαθήματα με ισοδύναμο αριθμό ECTS.
 • Η δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας (Ι, ΙΙ) για το 4ο έτος στο Ψηφιακό Άλμα είναι δυνατή μόνο εάν ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 120 ECTS (Π.Μ.) στα τρία (3) πρώτα έτη.
 • Όσοι φοιτητές επί πτυχίω έχουν δηλώσει μία φορά την ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ι και ΙΙ δεν χρειάζεται να τη δηλώσουν ξανά. Η Πτυχιακή Ι και ΙΙ δηλώνεται μόνο μία φορά.
 • Οι επί πτυχίω φοιτητές (από 5ο έτος και μετά) δηλώνουν στην αρχή μόνο τα χειμερινά μαθήματα στις δηλώσεις Οκτωβρίου και τα εαρινά θα τα δηλώσουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία μετά από σχετική ανακοίνωση (προς τον Δεκέμβριο) για να εξεταστούν στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2022.

6)    Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 για τους 4ετείς φοιτητές και φοιτητές εισαχθέντες από 2015-2016 και έπειτα, οι φοιτητές δύναται να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βάση τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ή επιτυχούς εξέτασης του μαθήματος επιλογής «Σχολική Ψυχολογία» που διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο σπουδών ή και επιτυχής εξέταση στο επιλογής μάθημα «Σχολική Συμβουλευτική» που διδάσκεται στο Β΄ εξάμηνο σπουδών.

β) βεβαίωση παρακολούθησης του εξαμηνιαίου υποχρεωτικού σεμιναριακού μαθήματος «Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας» του 1ου έτους

γ) βεβαίωση παρακολούθησης του προαιρετικού σεμιναριακού μαθήματος «Διδακτική των γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση» του 4ου έτους.

δ) επιτυχή εξέταση των παρακάτω επτά υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη των συναφών με τις γεωεπιστήμες μαθημάτων της β/θμιας εκπαίδευσης: 1) Γεωλογία Ελλάδας, 2) Γεωμορφολογία, 3) Γεωφυσική, 4) Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, 5) Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, 6) Ορυκτολογία Ι και 7) Μηχανική των Ωκεανών.

ε) βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν:

 • είτε στην πρακτική τους άσκηση π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος (μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε μονάδες σε μονάδες της Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης)
 • είτε συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως η δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο» με τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», στην οποία οι τεταρτοετείς φοιτητές οργανωμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν την ξενάγηση των μαθητών που επισκέπτονται το Τμήμα Γεωλογίας από οργανωμένες δράσεις των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την παρουσίαση διαδραστικών θεματικών ενοτήτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα των γεωεπιστημών.
 • είτε συμμετοχή στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών "Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Φοιτητών" που περιλαμβάνει: σεμινάριο εκπαίδευσης και βιωματική εκπαίδευση, παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων του Μουσείου και εξάσκηση, υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές, σχεδιασμό και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.
Συνημμένα:
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝ.ΔΙΕΥΚ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝ.ΔΙΕΥΚ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ.pdf[ ]206 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές