Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διευκρινήσεις επί της Εφαρμογής του Υποχρεωτικού Μέτρου του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης από COVID-19

Διευκρινήσεις επί της Εφαρμογής του Υποχρεωτικού Μέτρου του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης από COVID-19

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται:

Σχετικά με τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, σας υπενθυμίζουμε τις παρακάτω Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι.

  1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).      Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Για την υποχρέωση της Τρίτης: ο εργαστηριακός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Τρίτη και συγκεκριμένα την Κυριακή ή τη Δευτέρα έως τις 11.59 μ.μ.

- Για την υποχρέωση της Παρασκευής: ο εργαστηριακός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Παρασκευή και συγκεκριμένα την Τετάρτη ή την Πέμπτη έως τις 11.59 μ.μ.

 Επιπλέον, θέτουμε υπόψη σας τις διατάξεις του άρθρου 6 της ως άνω (α) σχετικής Κ.Υ.Α. περί των συνεπειών της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις