Τμήμα Γεωλογίας

Προκήρυξη εκλογών Κοσμήτορα της ΣΘΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

                                                                                                             ΑΔΑ:    7ΝΖΞ469Β7Θ-ΡΕ7

                                                                                                          Πάτρα   20/4/2018

                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ: 65/12331

ΠΡΟΣ:

Τα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών

(με την παράκληση για άμεση προώθηση

σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π, Ε..Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π & Ε.Τ.Ε.Π

και την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο εκάστου Τμήματος)

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. την υπ’ αριθμ. 11353/29-7-2014 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 511/22.8.2014 τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διορισμού του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τετραετή θητεία (2014-2018),
  2. τις διατάξεις των άρθ. 13, 15, 19 & 84 του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ. Α΄)
  3. την  υπ΄αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Θ. με θέμα: «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»
  4. την υπ’ αριθμ 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017(Α΄114)»  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ Β΄ Προτ. 191014/Ζ1/7.11.2017 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3969/13.11.2017, τ. Β΄)

 

αποφασίζει

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τριετή θητεία (από 1/9/2018 έως 31/8/2021) λόγω λήξης της θητείας του την 31-8-2018.

       Ως ημερομηνία εκλογών ορίζεται η  23η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη,  ώρα από 09:00- 14:00 και τόπος διεξαγωγής των εκλογών η αίθουσα συνεδριάσεων της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών(κτίριο κεντρικής Βιβλιοθήκης, είσοδος από την πλευρά της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 3ος όροφος)

Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθ. 19 του Ν. 4485/2017 «η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας τέτοια που να επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα». Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθ. 19 του Ν. 4485/2017 και στην παρ. 8 του άρθ. 15 του Ν. 4485/2017, αναλογικώς εφαρμοζόμενα για την περίπτωση εκλογής Κοσμήτορα, σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί στις 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα πλήρους απασχόλησης μέλη Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές  Καθηγητές της οικείας Σχολής για θητεία τριών (3) ετών, ήτοι από 1/9/2018 έως 31/8/2021. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ, με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ο Κοσμήτορας της Σχολής ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π της Σχολής. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως και την 7η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής (κτίριο κεντρικής Βιβλιοθήκης, είσοδος από την πλευρά της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 3ος όροφος, αρμόδια κ. Ειρήνη Μπουσίου τηλ: 2610 969638, 2610 969639) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μέχρι την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία (7/5/2018) παρακαλείται η αρμόδια Υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος να αποστείλει τους εγκεκριμένους εκλογικούς καταλόγους των μελών Δ.Ε.Π (α΄ ομάδα εκλεκτόρων) και των μελών Ε.Ε.Π, Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (β΄ ομάδα εκλεκτόρων) στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών , προκειμένου στη συνέχεια να παραδοθούν στην πενταμελή(με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή(ΚΕΕ), η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα (παρ. 5, άρθ. 19 του Ν. 4485/2017).

 

Με εκτίμηση

---------------------------------
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Πάτρα

Τηλ. 2610 969638 - 2610 969242
Fax  2610 969684
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Εσωτερική Διανομή

  • Γραφείο Πρυτάνεως
  • Αναπληρωτή Πρυτάνεως  Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
  • Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων
  • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Κοσμητεία