Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων

Κωδικός GEO_818Ε
Τίτλος Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων
Ώρες Διδασκαλίας
Παράδοση  2
Φροντιστήριο  1
Εργαστήριο  1
Διδακτικές μονάδες 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό Επιλογής
Εξάμηνο Η'
ECTS μονάδες 5
Διδάσκων Ε. Ζαγγανά
Ασκών Ε.Ζαγγανά Σ. Δημητριάδου (μετ/κή φοιτήτρια συνεπικουρεί στα εργαστήρια)

Στόχοι Μαθήματος
Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά µε τις µεθοδολογίες και τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας τους από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Διάρθρωση Μαθήματος
Το µάθηµα περιλαµβάνει παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας.

Περιεχόμενα Μαθήματος

  • Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ
  • Παρουσίαση της θεσμικής διάρθρωσης της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα
  • Συστηµατική ανάλυση των υδατικών πόρων. Μοντέλα προσοµοίωσης.
  • ∆ιαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων.
  • Χρήσεις του νερού.
  • Οικονοµικοί µηχανισµοί για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
  • Ξηρασία και διαχείριση των παροχών νερού.
  • Λειτουργία ταμιευτήρων και διαχείριση
  • Τεχνητός Εµπλουτισµός των υδροφόρων 
  • Προστασία των υδατικών πόρων.