Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Εκπαίδευση
 • Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα Γεωλογίας ως προαιρετικό μάθημα με βάση την υπ’ αριθμ. 2/29-1-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Το Τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-20120. 

Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε 5 ECTS, έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες και δεν λαμβάνεται υπόψιν για τη λήψη  πτυχίου, αναγράφεται ωστόσο στα στοιχεία του αποφοίτου φοιτητή που περιλαμβάνονται στο παράρτημα διπλώματος και είναι πλήρους απασχόλησης.

Αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Εκπαίδευσης των Γεωλόγων, καθώς αυτή αφορά στην επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, η οποία είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας για την επιστήμη της Γεωλογίας και η οποία συμβάλλει:

 • στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
 • στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας,
 • στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.
 • στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους ενώ στην περίπτωση που τους έχει ορίσει να τους διευρύνει.

Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει

 • στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και
 • στην ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης υπάρχει στενή συνεργασία με το «Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής πληροφόρησης» του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει επίσης αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του ΠΠΣ με Επιχειρήσεις, Ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα, Μουσεία Επιστημών & Τεχνολογίας και λοιπές δυνητικές εστίες πρακτικής άσκησης των φοιτητών, στον Ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δυνητικές εστίες Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών Γεωλογίας:

 • Μεταλλευτικές εταιρείες, Εταιρείες εξόρυξης μαρμάρων και λιγνιτών, Εταιρείες υδρογονανθράκων, Γεωλογικές, γεωτεχνικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρείες, Μελετητικές εταιρείες περιβαλλοντικών, γεωφυσικών και υδρογεωλογικών έργων, Γεωτεχνικά, εδαφολογικά και αναλυτικά εργαστήρια, Ινστιτούτο Μεταλλευτικών και Γεωλογικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Περιφέρειες, Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Η διασύνδεση των φορέων που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και για όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας επιτυγχάνεται επιπρόσθετα με τον διαδικτυακό Κόμβο Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) «ΑΤΛΑΣ» (https://atlas.grnet.gr/), που αποτελεί ένα σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ διασυνδέοντας τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις ΠΑ, με τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και με τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους. Ο «ΑΤΛΑΣ» παρέχει μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.  Μεταξύ των στόχων του διαδικτυακού αυτού κόμβου συγκαταλέγονται:

 • Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ
 • Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής ΠΑ με τα επιμέρους Ιδρύματα
 • Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους
 • Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων ΠΑ
 • Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων
 • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης

Ο συνολικός αριθμός φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 ανήλθε σε 35 (ΟΠΕΣΠ 2017) και κατά το ακαδ. έτος 2016-2017 σε 33 (ΟΠΕΣΠ 2018).

Μπορείτε να δείτε το Πρακτικό αξιολόγησης και την σχετική ταξινομική κατάσταση φοιτητών του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. Έτους 2018-2019) στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/notices-gr/743-2018-2019-praktiki

 

Συνημμένα:
Download this file (Supervisors-2019-2020.pdf)Supervisors-2019-2020.pdf[Επιβλέποντες Πρακτικής Άσκησης 2018-2019]6655 kB