Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

Σύνθεση των Επιτροπών του Τμήματος
Προπτυχιακών Σπουδών (αποφ. Γ.Σ. 6/27-12-2012) Γ. Παπαθεοδώρου, Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Π. Ξυπολιάς, Δ. Παπούλης, Ε. Σώκος, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών.
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (απόφ. Συνελ. 18/30-08-2019)
Κ. Χρηστάνης
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Συντονιστική ΠΜΣ: Κ. Χρηστάνης(Δ/ντης) , 3 υπεύθυνοι κατευθύνσεων, 2 εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων Δ. Παπούλης , Ν. Δεπούντης, Μ. Γεραγά, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Συντονιστική Εκπαιδευτικών Ασκήσεων Υπαίθρου
Ι. Κουκουβέλας , Ν. Σαμπατακάκης, Ι. Ηλιόπουλος, δύο εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών.
Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Α. Ζεληλίδης, Α. Λαμπροπούλου.
Βιβλιοθήκης (αποφ. Συνελ. 9η/9-2-2018)
Ε. Σιμώνη
Οργάνωσης και Επιμέλειας Κτηρίου Ε. Ζαγγανά, Σ. Καλαϊτζίδης, Γ. Ηλιόπουλος.
Κτηματολογίου Λ. Σταματόπουλος, Ν. Δεπούντης, Σ. Καλαιτζίδης.
Αναγνώρισης Σπουδών στο Εξωτερικό Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης.
Υγείας και Ασφάλειας Κτηρίου (αποφάσεις Δ.Σ. 7/4.5.2009 και Δ.Σ. 8/29-6-2010, έγγραφο Προέδρου 15500/18.6.2009) Σ. Καλαϊτζίδης, Ν. Δεπούντης, Π. Αβραμίδης, Θ. Διπλάρου (Γραμματέας).
Αποτίμησης Εκπαιδευτικού-Διδακτικού-Ερευνητικού Έργου, Υποδομής και Αναγκών Τμήματος (ΟΜΕΑ)
Γ. Ηλιόπουλος (συντονιστής), Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Κ. Νικολακόπουλος, Ι. Ηλιόπουλος.
Επιτροπή Προβολής Έργου Τμήματος (απόφαση Γ.Σ. 11/24.6.2009) Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος,
Επιτροπή υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας» Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Ζαγγανά, Γ. Παπαθεοδώρου, Ε. Σώκος, Κ. Χρηστάνης.
Σύμβουλοι Σπουδών (άρθρου 35 Νόμου 4009/11) Όλα τα μέλη ΔΕΠ
Επιτροπή Προγραμματισμού και Συμβουλευτική Επιτροπή του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών Εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογίας: Ι. Ηλιόπουλος
Με υπογράμμιση εμφανίζεται ο συντονιστής κάθε επιτροπής.
 
Υπεύθυνοι Ειδικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνοι Χαρτών-Αεροφωτογραφιών Κ. Νικολακόπουλος, Π. Ξυπολιάς.
Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος Ν. Λαμπράκης.
Υπεύθυνοι Τεχνικής Μέριμνας Κτηρίου Γεωλογίας Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Κ. Χατζηπαναγιώτου.
Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου & Μηχανοργάνωσης Γραμματείας Τμήματος Π. Στεφανόπουλος.
Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίσημου Ιστότοπου και Κοινωνικών Δικτύων του Τμήματος
Ι. Ηλιόπουλος
Εκπρόσωπος Τμήματος ΕΛΚΕ Α. Ζεληλίδης, Μ. Γεραγά
Συντονιστής Τμήματος για τα Προγράμματα
Κινητικότητας Φοιτητών (ERASMUS+)
Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος (Αναπληρωτής Συντονιστής).
Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών Παν/μίου Πατρών
(απόφαση Συνελ. 18/30.8.2019)
Κ. Χρηστάνης
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντικές
Επιστήμες", Σχολής Θετικών Επιστημών
(απόφαση Συνελ. 17/6.7.2018)
Γ. Παπαθεοδώρου, Ν. Λαμπράκης
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. "Παλαιοντολογία-
Γεωβιολογία"
Γ. Ηλιόπουλος , Μ Γεραγά
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος",
(απόφαση Συνελ. 16/5.7.2019)
Γ. Παπαθεοδώρου, Μ. Γεραγά, Ι. Ηλιόπουλος
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ενταγμένα στο
Σπουδαστήριο Διεπιστημονικού Σχεδιασμού
της Διδασκαλίας Θετικών Επιστημών (απόφαση
Γ.Σ. 18/30.8.2019)
Ι. Κουκουβέλας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
Οικονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Θ. Διπλάρου (με αναπληρωματικό μέλος Γ.
Ανδριόπουλος), Α. Λαμπροπούλου
   
   

 

Ετικέτες: Το τμήμα