Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Το τμήμα - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, το νεώτερο από τα τρία Γεωλογικά Τμήματα της χώρας, ιδρύθηκε το 1977 στη Φυσικoμαθηματική Σχολή του Παν/μίου Πατρών (τη σημερινή Σχολή Θετικών Επιστημών). Το Τμήμα στελεχώθηκε αρχικά (10 διδάσκοντες και 4 μέλη διοικητικού-τεχνικού προσωπικού) από το προσωπικό της Έδρας Γεωλογίας, πρόδρομης του σημερινού Τμήματος Γεωλογίας, από τον αείμνηστο Καθηγητή Γεωλογίας και τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκό Αθανάσιο Γ. Πανάγο.

Το Τμήμα Γεωλογίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 15/18-05-2018 συνεδρίαση της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Γεωλογίας

Το Τμήμα έχει σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέας γενιάς Γεωλόγων, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής των Γεωλογικών Επιστημών, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας. Επίσης στοχεύει στην παροχή βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων στις γεωλογικές επιστήμες που θα επιτρέπει στους αποφοίτους να συμβάλλουν άμεσα σε καίρια θέματα που απασχολούν την ανάπτυξη της Ε.Ε. και στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, επιχειρηματικότητας, ομαδικής εργασίας και επιστημονικής κριτικής ικανότητας. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις ου αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος σπουδών.


Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας είναι:
 1. Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.
 2. Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
 3. Ανάδειξη αυτενέργειας, κριτικής ικανότητας και διεπιστημονικής προσέγγισης
 4. Δημιουργία μιας νέας γενιάς Γεωλόγων, που θα είναι εφοδιασμένη με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής των Γεωλογικών Επιστημών.
 5. Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:
 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.


Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Γεωλογίας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.


Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται κύρια στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του.


Ειδικότερα για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Γεωλογίας δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

α) την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,

β) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος,

γ) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

δ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,

ε) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

στ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,

ζ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,

η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

θ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.

 

 

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι:

Ο Πρόεδρος Τμήματος (για την περίοδο 2017-2019):
Αβραάμ Ζεληλίδης Καθηγητής

Το Τμήμα Γεωλογίας διοικητικά αποτελείται από τρεις Τομείς:

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών


Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παπούλης

Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής


Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Παρασκευάς Ξυπολιάς

Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής


Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευθύμιος Σώκος

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεταιι στο ισόγειο του κτηρίου της Γεωλογίας. Δέχεται τους φοιτητές του Τμήματος καθημερινά από τις 09:00πμ ως τις 14:00μμ.  

Προϊσταμένη
Ανδριάννα Λαμπροπούλου
Πτυχιούχος Γεωλογίας
Msc Applied Geophysics
 (+30) 2610 99 79 22
 (+30) 2610 99 73 00
 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προσωπικό
Ανδρέας Νικολάου  (+30) 2610 99 79 21  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σοφία Μπακοπούλου  (+30) 2610 99 75 90  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιωάννα Παπαδοπούλου  (+30) 2610 99 79 25
 (+30) 2610 99 60 26
 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σύνθεση των Επιτροπών του Τμήματος
Προπτυχιακών Σπουδών (αποφ. Γ.Σ. 6/27-12-2012) Γ. Παπαθεοδώρου, Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Π. Ξυπολιάς, Δ. Παπούλης, Ε. Σώκος, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών.
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (απόφ. Συνελ. 18/30-08-2019)
Κ. Χρηστάνης
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών Συντονιστική ΠΜΣ: Κ. Χρηστάνης(Δ/ντης) , 3 υπεύθυνοι κατευθύνσεων, 2 εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων Δ. Παπούλης , Ν. Δεπούντης, Μ. Γεραγά, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Συντονιστική Εκπαιδευτικών Ασκήσεων Υπαίθρου
Ι. Κουκουβέλας , Ν. Σαμπατακάκης, Ι. Ηλιόπουλος, δύο εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών.
Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Α. Ζεληλίδης, Α. Λαμπροπούλου.
Βιβλιοθήκης (αποφ. Συνελ. 9η/9-2-2018)
Ε. Σιμώνη
Οργάνωσης και Επιμέλειας Κτηρίου Ε. Ζαγγανά, Σ. Καλαϊτζίδης, Γ. Ηλιόπουλος.
Κτηματολογίου Λ. Σταματόπουλος, Ν. Δεπούντης, Σ. Καλαιτζίδης.
Αναγνώρισης Σπουδών στο Εξωτερικό Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης.
Υγείας και Ασφάλειας Κτηρίου (αποφάσεις Δ.Σ. 7/4.5.2009 και Δ.Σ. 8/29-6-2010, έγγραφο Προέδρου 15500/18.6.2009) Σ. Καλαϊτζίδης, Ν. Δεπούντης, Π. Αβραμίδης, Θ. Διπλάρου (Γραμματέας).
Αποτίμησης Εκπαιδευτικού-Διδακτικού-Ερευνητικού Έργου, Υποδομής και Αναγκών Τμήματος (ΟΜΕΑ)
Γ. Ηλιόπουλος (συντονιστής), Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Κ. Νικολακόπουλος, Ι. Ηλιόπουλος.
Επιτροπή Προβολής Έργου Τμήματος (απόφαση Γ.Σ. 11/24.6.2009) Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος,
Επιτροπή υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας» Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Ζαγγανά, Γ. Παπαθεοδώρου, Ε. Σώκος, Κ. Χρηστάνης.
Σύμβουλοι Σπουδών (άρθρου 35 Νόμου 4009/11) Όλα τα μέλη ΔΕΠ
Επιτροπή Προγραμματισμού και Συμβουλευτική Επιτροπή του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών Εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογίας: Ι. Ηλιόπουλος
Με υπογράμμιση εμφανίζεται ο συντονιστής κάθε επιτροπής.
 
Υπεύθυνοι Ειδικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνοι Χαρτών-Αεροφωτογραφιών Κ. Νικολακόπουλος, Π. Ξυπολιάς.
Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος Ν. Λαμπράκης.
Υπεύθυνοι Τεχνικής Μέριμνας Κτηρίου Γεωλογίας Α. Ζεληλίδης, Ν. Λαμπράκης, Κ. Χατζηπαναγιώτου.
Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου & Μηχανοργάνωσης Γραμματείας Τμήματος Π. Στεφανόπουλος.
Επιστημονικός Υπεύθυνος Επίσημου Ιστότοπου και Κοινωνικών Δικτύων του Τμήματος
Ι. Ηλιόπουλος
Εκπρόσωπος Τμήματος ΕΛΚΕ Α. Ζεληλίδης, Μ. Γεραγά
Συντονιστής Τμήματος για τα Προγράμματα
Κινητικότητας Φοιτητών (ERASMUS+)
Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος (Αναπληρωτής Συντονιστής).
Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών Παν/μίου Πατρών
(απόφαση Συνελ. 18/30.8.2019)
Κ. Χρηστάνης
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντικές
Επιστήμες", Σχολής Θετικών Επιστημών
(απόφαση Συνελ. 17/6.7.2018)
Γ. Παπαθεοδώρου, Ν. Λαμπράκης
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. "Παλαιοντολογία-
Γεωβιολογία"
Γ. Ηλιόπουλος , Μ Γεραγά
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος",
(απόφαση Συνελ. 16/5.7.2019)
Γ. Παπαθεοδώρου, Μ. Γεραγά, Ι. Ηλιόπουλος
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ενταγμένα στο
Σπουδαστήριο Διεπιστημονικού Σχεδιασμού
της Διδασκαλίας Θετικών Επιστημών (απόφαση
Γ.Σ. 18/30.8.2019)
Ι. Κουκουβέλας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
Οικονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Θ. Διπλάρου (με αναπληρωματικό μέλος Γ.
Ανδριόπουλος), Α. Λαμπροπούλου
   
   

 

Το υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογίας στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Περιλαμβάνει τριάντα υπολογιστές, δύο κεντρικούς εξυπηρετητές, έναν έγχρωμο εκτυπωτή τύπου inkjet, έναν τύπου laser, έναν σχεδιογράφο καθώς και σύστημα προβολής.

Χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε λογισμικά επεξεργασίας και απεικόνισης γεωλογικών δεδομένων. Επιπρόσθετα οι φοιτητές ασκούνται σε εξειδικευμένα λογισμικά Ορυκτολογίας, Γεωφυσικής, Σεισμολογίας, Ωκεανογραφίας κ.ά.

Λειτουργία Υ-Κ Εαρινό Εξάμηνο

 

Η Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο του Τμήματος Γεωλογίας, βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Γεωλογίας. Λειτουργεί καθημερινά κατά το χρονιό διάστημα 08:00-15:00, με υπεύθυνη την κ. Χρυσάνθη Τζιωρτζάτου. Αναλυτικά το πρόγραμμα λειτουργίας (oι διαθέσιμες ώρες εικονίζονται με μπλε χρώμα).

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:00-09:00          
09:00-10:00          
10:00-11:00          
11:00-12:00          
12:00-13:00          
13:00-14:00          
14:00-15:00          
15:00-16:00          
16:00-17:00          
17:00-18:00          
18:00-19:00          
19:00-20:00          

Έχει εξοπλιστεί με δύο συστήματα υπολογιστών γεννιάς Core 2 Duo, φωτοτυπικό μηχάνημα & ασύρματο δίκτυο.

Διαθέτει ικανό αριθμό βιβλίων, που συνεχώς αυξάνεται και μέχρι στιγμής οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παρακάτω θέματα.

Η πρόσβαση των επισκεπτών στο Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Γεωλογίας από την Πάτρα και αντίθετα επιτυγχάνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους :

 

Μέσω αστικής συγκοινωνίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών (Πληροφορίες 2610 273936):

Νο 601-603-604 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΡΙΟ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ)
Νο 602-610 EXPRESS (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ με αφετηρία ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ)
Νο 901-902 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ)

 

Με Προαστιακό σιδηρόδρομο
Από το σιδηροδρομικό σταθμό στο κέντρο της Πάτρας φτάνετε στη στάση Καστελόκαμπος και εκεί μετεπιβιβάζεστε σε λεωφορείο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που πραγματοποιεί στάση κοντά στο Τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Με αυτοκίνητο
Σε περίπτωση που έρχεστε από Αθήνα, τότε θα πρέπει μετά τα διόδια Ρίου να ακολουθήσετε την έξοδο προς τη "Ιωάννινα - Ρίο". Στη συνέχεια ακολουθείτε την ένδειξη προς "Ιωάννινα - Ρίο Κέντρο". Ακολουθείτε τις ενδείξεις για "Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο". Όταν βρεθείτε στη διασταύρωση μπροστά από την είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στρίψτε δεξιά και ακολουθείστε τον κεντρικό δρόμο της Πανεπιστημιούπολης (με διαχωριστική νησίδα). Στον πρώτο κυκλικό κόμβο που θα συναντήσετε στρίψτε αριστερά. Θα βρείτε το βόρειο πάρκινγκ του κτηρίου Γεωλογίας στα δεξιά σας.

Σε περίπτωση που έρχεστε από Πάτρα, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή Οδός Κορίνθου - Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών - Έξοδος για Νοσοκομείο Ρίου και με τη βοήθεια της οδικής σήμανσης θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή Αγίου Ανδρέου - Νόρμαν - Ηρώων Πολυτεχνείου - Κανελλοπούλου - Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών - Κόμβος Νοσοκομείου Ρίου.

 

Με ταξί
Μπορείτε να καλέσετε ράδιο-ταξί (Ράδιο-ταξί Πάτρας : 2610 45000 / 18300, Ράδιο-Ταξί Ρίου : 2610 999111.

Για την αναχώρησή σας από το Πανεπιστήμιο λειτουργεί σταθμός επιβίβασης ταξί δίπλα στο κτήριο Α (Πρυτανεία), καθώς και μπροστά στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

 

Η θέση μας στο χάρτη
Για διευκόλυνσή σας ακολουθεί χάρτης του Πανεπιστημίου Πατρών

https://goo.gl/maps/P6kLxJwXiJo
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
T.K. 265 04 Ρίο Πάτρα
 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 (+30) 2610 99 79 22
 (+30) 2610 99 73 00
 

 

 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
T.K. 265 04 Ρίο Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ. : (+30) 2610 99 79 22
Φαξ:   (+30) 2610 99 73 00

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων Διευθυντών των Τομέων: 

 • Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
 • Ορυκτών Πρώτων Υλών
 • Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

του Τμήματος Γεωλογίας.

Υποβολή αιτήσεων: έως 4/10/2017, ώρα 13:00

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα του Τμήματος Γεωλογίας κ. Ανδριάνας Γιαννούλη,με θέμα:

«Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογικές εφαρμογές Ελληνικών λιγνιτών και τυρφών: αξιοποίηση ως προς την ικανότητα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων»,

θα γίνει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00στην αίθουσα «Αθανάσιος Πανάγος» του Τμήματος Γεωλογίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την εκδήλωση του σεισμού του 2008 με επικεντρική περιοχή την ΒΔ Πελοπόννησο  θα διοργανωθεί ημερίδα στο Συνεδριακόκαι Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την 1η εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο.

Η Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας/Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει την Τετάρτη 2/5/2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα 026 του Τμήματος ομιλία με θέμα:

«Η συνεισφορά του τεχνικού γεωλόγου στον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής»

 

Επισυνάπτεται η αφίσα της εκδήλωσης

To Patras Science Festival 2018 ξεκίνησε στο ΕΑΠ, και φυσικά οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί μας φοιτητές δε θα μπορούσαν να λείπουν !!!

Είναι εκεί και σας περιμένουν για να σας ξεναγήσουν με χαρά στον μαγικό κόσμο των ορυκτών και της γεωλογίας !!!

Περισσότερες πληροφορίες εδω: http://www.patras-science-festival.gr/

 

 

Το Τμήμα Γεωλογίας καλωσορίζει θερμά τους νεοεισελθόντες φοιτητές και φοιτήτριες και τους εύχεται ένα δημιουργικό, και γεμάτο ενδιαφέρον ταξίδι στα αμέτρητα μονοπάτια της Γεωλογικής επιστήμης!!! @geodept @upatras

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.minedu.gov.gr/news/36507-27-08-18-anakoinosi-apotelesmaton-ton-panelladikon-eksetaseon-gia-eisagogi-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

 

To Τμημα Γεωλογίας έχει δεχθεί από την έναρξη λειτουργίας του Δωρεές και Χορηγίες από ιδιώτες και φορείς. Οι χορηγίες αυτές είναι είτε οικονομικής (χρηματικά ποσά) είτε υλικής (εξοπλισμός, συλλογές δειγμάτων, καλλιτεχνικά έργα) φύσης.  

Οι χορηγίες αυτές ενισχύουν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος καθώς και την περαιτέρω προβολή του, ιδιαίτερα τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διάγουμε.

 

Συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και σειρές επιστημονικών περιοδικών, στο πεδίο των Γεωλογικών Επιστημών

2012

 

Σ. Κοκκάλας,
Αναπλ. Καθηγητής

Βιβλιοθήκη Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής

Σύστημα ανθρακοπετρογραφικού μικροσκοπίου Leica DML με αυτοματοποιημένη τράπεζα, ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή Basler και Η/Υ με το πρόγραμμα Fossil της εταιρίας Hilgers

2016

Mikroskopische Untersuchungen Gisela Bieg
(Μελετητικό Γραφείο, Γερμανία)

Κ. Χρηστάνης,
Καθηγητής

Εργαστήριο Ενεργειακών Πρώτων Υλών (αίθ. 201)

Συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και πλήρεις σειρές επιστημονικών περιοδικών, στο πεδίο των Γεωλογικών Επιστημών 2017

Δρ. Τηνιακός Λεονάρδος (τ. Διευθυντής Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων)

Γ. Παπαθεοδώρου,
Καθηγητής

Βιβλιοθήκη Τμήματος

Φωτογραφικό έργο με τίτλο "Sconfinamenti"
(διαστάσεων 1,20 μ x 1,00 μ)

2017

Θαλασσινή Δουμά,
(φωτογράφος/φωτορεπόρτερ)