• Αρχική
 • Το τμήμα - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, το νεώτερο από τα τρία Γεωλογικά Τμήματα της χώρας, ιδρύθηκε το 1977 στη Φυσικoμαθηματική Σχολή του Παν/μίου Πατρών (τη σημερινή Σχολή Θετικών Επιστημών). Το Τμήμα στελεχώθηκε αρχικά (10 διδάσκοντες και 4 μέλη διοικητικού-τεχνικού προσωπικού) από το προσωπικό της Έδρας Γεωλογίας, πρόδρομης του σημερινού Τμήματος Γεωλογίας, από τον αείμνηστο Καθηγητή Γεωλογίας και τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκό Αθανάσιο Γ. Πανάγο.

Το Τμήμα Γεωλογίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 15/18-05-2018 συνεδρίαση της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Γεωλογίας

Το Τμήμα έχει σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέας γενιάς Γεωλόγων, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής των Γεωλογικών Επιστημών, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας. Επίσης στοχεύει στην παροχή βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων στις γεωλογικές επιστήμες που θα επιτρέπει στους αποφοίτους να συμβάλλουν άμεσα σε καίρια θέματα που απασχολούν την ανάπτυξη της Ε.Ε. και στην ανάπτυξη της αυτενέργειας, επιχειρηματικότητας, ομαδικής εργασίας και επιστημονικής κριτικής ικανότητας. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις ου αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος σπουδών.


Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας είναι:
 1. Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.
 2. Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.
 3. Ανάδειξη αυτενέργειας, κριτικής ικανότητας και διεπιστημονικής προσέγγισης
 4. Δημιουργία μιας νέας γενιάς Γεωλόγων, που θα είναι εφοδιασμένη με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής των Γεωλογικών Επιστημών.
 5. Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της Εξωτερικής Αξιολόγησης

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:
 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εστίαση στα Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.


Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Γεωλογίας υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.


Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται κύρια στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του.


Ειδικότερα για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Γεωλογίας δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

α) την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,

β) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος,

γ) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

δ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,

ε) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

στ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας,

ζ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,

η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

θ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.

 

 

Όργανα Διοίκησης

Πρόεδρος Τμήματος: Παρασκευάς Ξυπολιάς, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Ευθύμιος Σώκος, Καθηγητής

Υπεύθυνοι Ερευνητικών Τομέων:
Ορυκτών Πρώτων Υλών: Δημήτρης Παπούλης, Καθηγητής
Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής: Σωτήρης Κοκκάλας, Καθηγητής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής: Νικόλαος Δεπούντης, Επίκ. Καθηγητής

Συνέλευση του Τμήματος:
Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και εκπροσώπους (και αναπληρωματικά μέλη αυτών) του Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών (Τρέχουσα Σύνθεση)

Το Τμήμα Γεωλογίας είναι οργανωμένο σε τρεις ερευνητικούς Τομείς:

Ερευνητικός Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών


Ερευνητικός Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτρης Παπούλης

Ερευνητικός Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής


Ερευνητικός Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Δεπούντης

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεταιι στο ισόγειο του κτηρίου της Γεωλογίας. Δέχεται τους φοιτητές του Τμήματος καθημερινά από τις 09:00πμ ως τις 14:00μμ.  

Προϊσταμένη
Γεωργία Δημοπούλου
Πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
 (+30) 2610 997922  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προσωπικό
Σοφία Μπακοπούλου  (+30) 2610 997590  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιωάννα Παπαδοπούλου  (+30) 2610 997925  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σύνθεση των Επιτροπών του Τμήματος για το Ακαδ. Έτος 2023-2024 
Επιτροπή Συντονισμού

Σ. Κοκκάλας, Ν.Δεπούντης, Δ.Παπούλης

Προπτυχιακών Σπουδών

Π. Ξυπολιάς, Ε. Σώκος, Δ. Παπούλης, Σ. Κοκκάλας, Ν. Δεπούντης

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Συντονιστική ΠΜΣ: Κ. Νικολακόπουλος (Δ/ντης),   Σ. Κοκκάλας, Ν. Δεπούντης, Δ. Παπούλης, Ι. Κουκουβέλας

Διδακτορικών Διατριβών Ε. Σώκος,Π. Αβραμίδης, Δ. Παπούλης
Πρακτικής άσκησης φοιτητών

Ν. Δεπούντης, Γ. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης (Επιτροπή ενστάσεων: Δ. Παπούλης,

Π. Αβραμίδης, Ζ. Ρουμελιώτη)
Αποτίμησης Εκπαιδευτικού-Διδακτικού-Ερευνητικού Έργου, Υποδομής και Αναγκών Τμήματος (ΟΜΕΑ)

Σ. Κοκκάλας, Κ. Νικολακόπουλος, Γ. Παπαθεοδώρου, Δ. Παπούλης, Π. Ξυπολιάς

Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Ν. Δεπούντης, Γ. Ηλιόπουλος
Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Γ. Δημοπούλου, Ε. Σώκος, Π. Ξυπολιάς
Συντονισμού Ασκήσεων Υπαίθρου Ι. Κουκουβέλας, Ν. Δεπούντης, Σ. Καλαϊτζίδης
Υγιεινής και Ασφάλειας

Σ. Καλαϊτζίδης, Ν. Καζάκης, Γ. Μπαθρέλλος

Επιμέλειας κτηρίου και οργάνωσης χώρων Π. Λαμπροπούλου, Π. Αβραμίδης, Ε. Σώκος
Αλγορίθμου κατανομής πιστώσεων Σ. Κοκκάλας, Π. Λαμπροπούλου, Ζ. Ρουμελιώτη
Προβολής Τμήματος

Ζ. Ρουμελιώτη, Ε. Σώκος, Π. Αβραμίδης, Ν. Καζάκης, Σ. Κοκκάλας, Χ. Τσίκος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης

Ιστοσελίδας Τμήματος & ΜΚΔ Ζ. Ρουμελιώτη, Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Π. Στεφανόπουλος
Φοιτητικών Θεμάτων Ε. Ζαγγανά, Μ. Γεραγά, Γ. Μπαθρέλλος, Ι. Ηλιόπουλος
Παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας αποφοίτων Μ. Γεραγά,Ε. Ζαγγανά, Σ. Κοκκάλας
Υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας»

Π. Λαμπροπούλου,  Ε. Ζαγγανά, , Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Μ. Γεραγά, Ν. Καζάκης

Προβολής Έργου Τμήματος Ε. Σώκος, Ζ. Ρουμελιώτη, Π. Αβραμίδης, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης
Παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας αποφοίτων Μ. Γεραγά, Ε. Ζαγγανά, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος
Υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας» Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Μ. Γεραγά
Σύμβουλοι Σπουδών (άρθρου 35 Νόμου 4009/11) Όλα τα μέλη ΔΕΠ
Προγραμματισμού του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών Ι. Ηλιόπουλος,Π.-Δ. Κουτσοβίτης
 
Υπεύθυνοι Ειδικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνοι Χαρτών-Αεροφωτογραφιών Κ. Νικολακόπουλος, Σ. Κοκκάλας
Οικονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος

Δ. Παλιάτσας(μέλος ΕΔΙΠ)

 Αναπληρωματικό μέλος:  Γ.Ανδριόπουλος

Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος

Ζ. Ρουμελιώτη

Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Μηχανοργάνωσης & Διαδικτύου

Π. Παρασκευόπουλος, Π. Στεφανόπουλος

Βιβλιοθήκης  Ε. Σιμώνη,Π. Στεφανόπουλος
Κτηματολογίου Δ. Παπούλης, Ν. Δεπούντης
Υπεύθυνος Διαγωνισμών εργαστηριακών αναλωσίμων (καταχώρηση-παρακολούθηση-παραλαβή και παράδοση) 
Π. Λαμπροπούλου, Ζ. Ρουμελιώτη
Εκπρόσωπος Τμήματος ΕΛΚΕ Π. Αβραμίδης, Μ. Γεραγά
Συντονιστής Τμήματος για τα Προγράμματα
Κινητικότητας Φοιτητών (ERASMUS+)
Χ. Τσίκος,Ε. Ζαγγανά
Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Παν/μίου Πατρών Γ. Παπαθεοδώρου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην Επιτροπή ΕΚΟ-ΑΜΕΑ του Παν/μίου Πατρών Ι. Ηλιόπουλος, Ζ. Ρουμελιώτη, Γ. Δημοπούλου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ. Π.Μ.Σ. στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Σχολής Θετικών Επιστημών  Γ.Παπαθεοδώρου, Ι. Κουκουβέλας
Εκπρόσωποι στην ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ωκεανογραφία-Εξερεύνηση αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος των συνεργαζόμενων Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας  Γ. Παπαθεοδώρου, Μ. Γεραγά, Ι. Ηλιόπουλος, Κ. Κουτσικόπουλος, Ε. Τζανάτος

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ενταγμένα στο Σπουδαστήριο Διεπιστημονικού Σχεδιασμούτης Διδασκαλίας Θετικών Επιστημών 

Ι. Κουκουβέλας
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον»  Κ. Νικολακόπουλος
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος»

Γ. Παπαθεοδώρου με Αναπληρωτή τον

κ. Κ. Κουτσικόπουλο Καθηγητή Τμ. Βιολογίας
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»  Γ. Παπαθεοδώρου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.»Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία» Γ. Ηλιόπουλος , Μ Γεραγά

Το υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Γεωλογίας στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Περιλαμβάνει τριάντα υπολογιστές, δύο κεντρικούς εξυπηρετητές, έναν έγχρωμο εκτυπωτή τύπου inkjet, έναν τύπου laser, έναν σχεδιογράφο καθώς και σύστημα προβολής.

Χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε λογισμικά επεξεργασίας και απεικόνισης γεωλογικών δεδομένων. Επιπρόσθετα οι φοιτητές ασκούνται σε εξειδικευμένα λογισμικά Ορυκτολογίας, Γεωφυσικής, Σεισμολογίας, Ωκεανογραφίας κ.ά.

 

Το Τμήμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο. Ο χώρος καλύπτεται από το ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου και διαθέτει ικανό αριθμό βιβλίων, που συνεχώς αυξάνεται. Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, οι φοιτητές μπορούν στη Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο του Τμήματος να έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα:

Η πρόσβαση των επισκεπτών στο Πανεπιστήμιο Πατρών / Τμήμα Γεωλογίας από την Πάτρα και αντίθετα επιτυγχάνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους :

 

Μέσω αστικής συγκοινωνίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών (Πληροφορίες 2610 273936):

Νο 601-603-604 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΡΙΟ - ΔΗΜΟΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ)
Νο 602-610 EXPRESS (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ με αφετηρία ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ)
Νο 901-902 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ)

 

Με Προαστιακό σιδηρόδρομο
Από το σιδηροδρομικό σταθμό στο κέντρο της Πάτρας φτάνετε στη στάση Καστελόκαμπος και εκεί μετεπιβιβάζεστε σε λεωφορείο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που πραγματοποιεί στάση κοντά στο Τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Με αυτοκίνητο
Σε περίπτωση που έρχεστε από Αθήνα, τότε θα πρέπει μετά τα διόδια Ρίου να ακολουθήσετε την έξοδο προς τη "Ιωάννινα - Ρίο". Στη συνέχεια ακολουθείτε την ένδειξη προς "Ιωάννινα - Ρίο Κέντρο". Ακολουθείτε τις ενδείξεις για "Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο". Όταν βρεθείτε στη διασταύρωση μπροστά από την είσοδο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στρίψτε δεξιά και ακολουθείστε τον κεντρικό δρόμο της Πανεπιστημιούπολης (με διαχωριστική νησίδα). Στον πρώτο κυκλικό κόμβο που θα συναντήσετε στρίψτε αριστερά. Θα βρείτε το βόρειο πάρκινγκ του κτηρίου Γεωλογίας στα δεξιά σας.

Σε περίπτωση που έρχεστε από Πάτρα, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή Οδός Κορίνθου - Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών - Έξοδος για Νοσοκομείο Ρίου και με τη βοήθεια της οδικής σήμανσης θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή Αγίου Ανδρέου - Νόρμαν - Ηρώων Πολυτεχνείου - Κανελλοπούλου - Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών - Κόμβος Νοσοκομείου Ρίου.

 

Με ταξί
Μπορείτε να καλέσετε ράδιο-ταξί (Ράδιο-ταξί Πάτρας : 2610 45000 / 18300, Ράδιο-Ταξί Ρίου : 2610 999111.

Για την αναχώρησή σας από το Πανεπιστήμιο λειτουργεί σταθμός επιβίβασης ταξί δίπλα στο κτήριο Α (Πρυτανεία), καθώς και μπροστά στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

 

Η θέση μας στο χάρτη
Για διευκόλυνσή σας ακολουθεί χάρτης του Πανεπιστημίου Πατρών

https://goo.gl/maps/P6kLxJwXiJo
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
T.K. 265 04 Ρίο Πάτρα
 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 (+30) 2610 99 79 22
 (+30) 2610 99 73 00
 

 

 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
T.K. 265 04 Ρίο Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ. : (+30) 2610 99 79 22
Φαξ:   (+30) 2610 99 73 00

To Τμήμα Γεωλογίας έχει δεχθεί από την έναρξη λειτουργίας του Δωρεές και Χορηγίες από ιδιώτες και φορείς. Οι χορηγίες αυτές είναι είτε οικονομικής (χρηματικά ποσά) είτε υλικής (εξοπλισμός, συλλογές δειγμάτων, καλλιτεχνικά έργα) φύσης.  

Οι χορηγίες αυτές ενισχύουν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Τμήματος καθώς και την περαιτέρω προβολή του, ιδιαίτερα τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διάγουμε.

 

250 ανάτυπα από τη νέα έκδοση του Δρ. Πέτρου Τζεφέρη με τίτλο «THE MARBLES AND STONES OF MANI» 2023

Hellas Gold S.A.

Σταύρος Καλαϊτζίδης

Αναπλ. Καθηγητής

Τμήμα Γεωλογίας

Ten educational/academic licenses of the MOVE software (equivalent of £ 1,872,217.38)

2020-2023

Petroleum Experts Ltd. (Petex)

 

Sotirios Kokkalas 
Professor

Laboratory of Structural Geology

Department of Geology,
University of Patras

Τόμοι επιστημονικών συγγραμμάτων και μελετών 2020 Κληρονόμοι Οικογένειας Αείμνηστου Καθηγητή ΕΜΠ Ι. Ε. Παπαγεωργάκη Στ. Καλάϊτζίδης, 
Αναπλ. Καθηγητής

Βιβλιοθήκη Τομέα ΟΠΥ και Εργαστήριο Κοιτασματολογίας

Τόμοι 1-40 του περιοδικού International Journal Coal Geology 2019

Dr. Harold Smith, University of Sheffield, UK

Στ. Καλάϊτζίδης, 
Αναπλ. Καθηγητής
Εργαστήριο Κοιτασματολογίας
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης 2018

 

 Α. Ζεληλίδης, 
Καθηγητής
 Αίθουσα συνεδριάσεων 
"Α. Πανάγος"
Εκπαιδευτικά συγγράμματα Κοιτασματολογίας και κάδρα με εικόνες ορυκτών  2018

Κληρονόμοι Οικογένειας Αείμνηστου Καθηγητή Ν. Μελιδώνη

Στ. Καλάϊτζίδης, 
Αναπλ. Καθηγητής
Αίθουσα διδασκαλίας 002 και Εργαστήριο Κοιτασματολογίας
Διάθεση λεωφορείου για  μεταφορά φοιτητών και είσοδος/ξενάγηση στο Σπήλαιο Καστανιάς  2003-2018

 monemvasia

  Ι. Ηλιόπουλος,
Αναπλ. Καθηγητής
 Άσκηση Υπαίθρου
Φοιτητών Γ' έτους
 Κλιματιστική μονάδα 9000 BTU  2018   Στ. Καλάϊτζίδης,
Αναπλ. Καθηγητής
 Αίθουσα διδασκαλίας Τομέα ΟΠΥ (αιθ. 015)
Αγορά πετρογραφικού μικροσκοπίου με κωδικό Β-1000POL 2017  Α. Ζεληλίδης,
Καθηγητής
Εργαστήριο Ιζηματολογίας
Φωτογραφικό έργο με τίτλο "Sconfinamenti"
(διαστάσεων 1,20 μ x 1,00 μ)
2017

Θαλασσινή Δουμά,
(φωτογράφος/φωτορεπόρτερ)

Γ. Παπαθεοδώρου,
Καθηγητής
Αίθουσα συνεδριάσεων
"Α. Πανάγος"
Συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και πλήρεις σειρές επιστημονικών περιοδικών, στο πεδίο των Γεωλογικών Επιστημών 2017 Δρ. Τηνιακός Λεονάρδος (τ. Διευθυντής Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) Γ. Παπαθεοδώρου,
Καθηγητής
Βιβλιοθήκη Τμήματος
Σύστημα ανθρακοπετρογραφικού μικροσκοπίου Leica DML με αυτοματοποιημένη τράπεζα, ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή Basler και Η/Υ με το πρόγραμμα Fossil της εταιρίας Hilgers 2016

Mikroskopische Untersuchungen Gisela Bieg
(Μελετητικό Γραφείο, Γερμανία)

Κ. Χρηστάνης,
Καθηγητής
Εργαστήριο Ενεργειακών Πρώτων Υλών (αίθ. 201)
Συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και σειρές επιστημονικών περιοδικών, στο πεδίο των Γεωλογικών Επιστημών 2012

Σ. Κοκκάλας,
Αναπλ. Καθηγητής
Βιβλιοθήκη Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής
Είδος Χορηγίας - Δωρεάς
Έτος Φορέας / Ιδιώτης Επιστημονικός Υπεύθυνος Ωφελούμενο Εργαστήριο

 

Επίσκεψη μαθητών της Α' τάξης του Αρσακείου Λυκείου Πατρών στο Τμήμα Γεωλογίας στο πλαίσιο της Δράσης του Πανεπιστημίου Πατρών δράσης «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» με τίτλο «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο»:

https://www.arsakeio.gr/gr/patra/patra-high-school/events-activities/38657-sto-tmhma-gewlogias-tou-panepisthmiou-patrwn

 

Όλοι γνωρίζουμε την πολιτική δράση του Μανώλη Γλέζου, όχι όμως και πολλά για την κοινωνική του προσφορά και σε άλλα αντικείμενα, όπως η Γεωλογία. Οι πολλαπλές σημαντικές πτυχές του χαρακτήρα του, σε συνδυασμό με την ευστροφία και την αγάπη του για τον τόπο του, την Απείρανθο της Νάξου, τον ώθησαν να ασχοληθεί με τα προβλήματα ύδρευσης και των πλημμυρών που αντιμετώπιζε το χωριό του. Τον οδήγησαν σε μονοπάτια πρωτοποριακά με επιστημονική προσέγγιση, που ακόμα και σήμερα βρίσκουν εφαρμογή.
Ο Μανώλης Γλέζος είχε εφαρμόσει ένα σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας της παράκτιας ζώνης από τη διάβρωση (πόσο επίκαιρα και βασανιστικά αντικείμενα μέχρι και σήμερα!!!!!), και τη συντήρηση – εμπλουτισμό του υπόγειου νερού, το οποίο λειτουργεί με τη συλλογή του νερού της βροχής πίσω από μικρά φράγματα στην κοίτη του ποταμού, προκειμένου να το κατευθύνει στα υδροφόρα στρώματα για να εμπλουτιστούν.

Για την επιστημονική του κατάρτιση και την πολιτική και αγωνιστική του δράση έχει τιμηθεί 4 φορές από την Πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας μας (Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 1996, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2001, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2003, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2008). Ανακηρύχτηκε  το 1994 επίτιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας διαχείρισης υδάτινων πόρων, το 1995 επίτιμο μέλος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης και το 1996 επίτιμο μέλος του συνδέσμου Γεωλόγων-Μεταλλειολόγων Κύπρου. Το 2002 το Γεωτεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας τον ανακηρύσσει επίτιμο μέλος του, για την προσφορά του στην επιστήμη του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος.


Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, θα σε θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη και θαυμασμό.


Αβραάμ Ζεληλίδης

Συνημμένο: Συνέντευξη του Μανώλη Γλέζου στις 26/10/2007 στον ιστότοπο www.kykladesnews.gr

Η εκπαιδευτική λειτουργία στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνθήκες COVID19:

Εργαστηριακή Άσκηση Φοιτητών (δια ζώσης):

https://photos.app.goo.gl/3mUgPPivYNLdbEBs5

Παράδοσης θεωρίας εργαστηρίου Φοιτητών (εξ αποστάσεως):

https://photos.app.goo.gl/micoG73myeaT3B8S8

Έρευνα πεδίου:

https://photos.app.goo.gl/3AQvnppTXCD7Qm2u6