Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Πρόγραμμα σπουδών
Εκπαίδευση

Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας

Το Πρόγραμμα Σπουδών, προσαρμοζόμενο στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, περιέχει τα υπό των παρ. 1 και 3 του Ν. 1268/82 προβλεπόμενα στοιχεία, δηλαδή τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση, ως και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων ανά εξαμηνιαίο μάθημα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο. Για διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Τμήμα κατανέμει στα μαθήματα κάθε εξαμήνου, παράλληλα με τις διδακτικές μονάδες, τριάντα (30) ή εξήντα (60) ακαδημαϊκές μονάδες (ECTS) ανά έτος σπουδών. Η κατανομή των ακαδημαϊκών μονάδων ανά μάθημα, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, με πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας, τις ώρες εργαστηριακών και λοιπών ασκήσεων, ως και με τον προβλεπόμενο φόρτο απασχολήσεως των φοιτητών και την ιδιαίτερη βαρύτητα των μαθημάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών (Ε.Κ.Λ.Π.Π. άρθρο 45).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας για το ακαδ. έτος 2011-2012 περιλαμβάνει συνολικά 83 εξαμηνιαία μαθήματα (34 υποχρεωτικά και 49 υποχρεωτικά επιλογής) και την πτυχιακή εργασία, που διαρκεί δυο εξάμηνα. Από τα 34 υποχρεωτικά μαθήματα, 28 μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Γεωλογίας και 6 προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Για την απονομή του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα 36 υποχρεωτικά (34 μαθήματα και δύο (2) η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας) και τουλάχιστον 16 μαθήματα επιλογής (υποχρεωτικά επιλογής).

Το Δ.Σ. του Τμήματος στην υπ' αριθμ. 14.5.2002 απόφασή του, ενέκρινε την αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, του οποίου η λειτουργία άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και χρηματοδοτήθηκε μέχρι τον Αύγουστο του 2008 από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην παροχή βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων στις γεωλογικές επιστήμες, που θα επιτρέπει στους αποφοίτους να συμβάλουν άμεσα σε καίρια θέματα, που απασχολούν την ανάπτυξη της χώρας μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως:

Ανεύρεση, αξιοποίηση και αειφορική διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στο χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Σχεδιασμό και ασφάλεια των τεχνικών έργων στο χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Αντιμετώπιση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων.

Αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υποεπιφανειακών.

Αειφορική ανάπτυξη των «γεωτόπων» και ανάδειξη και προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, και

Προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Γεωλογίας οργανώνεται σύμφωνα με την εγκεκριμμένη πρόταση από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σε τρεις κύκλους μαθημάτων.

1ος Κύκλος Μαθημάτων (Α΄ & Β΄ εξάμηνα)

Ο 1ος Κύκλος μαθημάτων διαρκεί δύο (2) εξάμηνα (Α΄ και Β ΄). Στόχος του κύκλου αυτού κατά κύριο λόγο είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα βασικά μαθήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς επίσης και στην Πληροφορική. Ταυτόχρονα οι φοιτητές εισάγονται σταδιακά στις βασικές έννοιες των Γεωλογικών Επιστημών. Αναλυτικότερα ο κύκλος αυτός συνίσταται από:

(α) Μαθήματα, που συνιστούν τον κορμό των γνωστικών αντικειμένων της Σχολής Θετικών Επιστημών, όπως Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά.

(β) Μαθήματα, που συνιστούν τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο της Πληροφορικής. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

(γ) Μαθήματα, που συνιστούν τις βασικές γνώσεις και έννοιες των γεωλογικών επιστημών. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

(δ) Μαθήματα, που συνιστούν τις βασικές γνώσεις στους "Θεσμούς και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης", καθώς επίσης και τις "Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου για το Περιβάλλον". Τα μαθήματα αυτά είναι Επιλογής Υποχρεωτικά.

(ε) Μαθήματα, που συνιστούν τις βασικές γνώσεις στην Παιδαγωγική και τη Διδακτική. Τα μαθήματα αυτά είναι Επιλογής Υποχρεωτικά.

(στ) Μαθήματα Ξένης Γλώσσας, που στοχεύουν να εξοικειώσουν τον φοιτητή με την επιστημονική ορολογία, που χρησιμοποιείται στη γεωλογική βιβλιογραφία.

2ος Κύκλος Μαθημάτων (Γ΄, Δ΄, Ε΄ & Στ΄ εξάμηνα)

Ο 2ος Κύκλος μαθημάτων διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ ΄). Στόχος του κύκλου αυτού είναι η σταδιακή εμβάθυνση και απόκτηση εμπειριών των φοιτητών στα μαθήματα κορμού των Γεωλογικών Επιστημών. Ταυτόχρονα ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μαθήματα εξειδίκευσης. Ο καθορισμός των μαθημάτων εξειδίκευσης, που επιλέγει κάθε φοιτητής, γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τον σύμβουλο καθηγητή. Τα μαθήματα αυτά έχουν συνάφεια με τα μαθήματα εξειδίκευσης του επόμενου (3ου) κύκλου. Ο κύκλος συνίσταται από:

(α) Μαθήματα, που συνιστούν τον κύριο κορμό των γνώσεων της Γεωλογικής Επιστήμης. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά.

(β) Μαθήματα, που συνιστούν εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωλογικές Επιστήμες. Τα μαθήματα αυτά είναι Υποχρεωτικά και Επιλογής Υποχρεωτικά.

(γ) Μαθήματα, που συνιστούν εξειδικευμένες γνώσεις σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα των γεωλογικών επιστημών. Τα μαθήματα αυτά είναι Επιλογής Υποχρεωτικά.

3ος Κύκλος Μαθημάτων (Ζ΄ & Η΄ εξάμηνα)

Ο 3ος Κύκλος μαθημάτων διαρκεί δύο (2) εξάμηνα (Ζ΄ και Η ΄). Στόχος του κύκλου αυτού είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα θέματα των Γεωλογικών Επιστημών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση εξειδικευμένων μαθημάτων και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Τα μαθήματα εξειδίκευσης του 3ου κύκλου είναι Επιλογής και η Πτυχιακή Εργασία υποχρεωτική. Τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο φοιτητής να αποκτά εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο ενός από τους τρεις Τομείς του Τμήματος Γεωλογίας. Οι εξειδικεύσεις είναι: (α) Ορυκτές Πρώτες Ύλες, (β) Γενική, Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωδυναμική και (γ) Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωφυσική.

Oι φοιτητές υποβάλλουν μέσα στον Μάιο αίτηση επιλογής του Τομέα εξειδίκευσης που επιθυμούν και γίνεται κατανομή αυτών με βάση τη σειρά προτίμησης που δήλωσαν με ποσοστά της τάξεως (κατά προσέγγιση) 30%, 30% και 40% αντίστοιχα με τους παραπάνω Τομείς (α), (β) και (γ). Οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο, εκ των οποίων τα 3 ανήκουν στον Τομέα εξειδίκευσης και τα 2 σε οποιονδήποτε άλλο Τομέα.

Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και μετά, προκειμένου να λάβουν το πτυχίο τους υποχρεούνται να ασκηθούν στην ύπαιθρο συνολικά εικοσιεπτά (27) ημέρες. Από τις παραπάνω ημέρες οι είκοσι (20) αφορούν ασκήσεις υπαίθρου όλων των ετών σπουδών και οι υπόλοιπες επτά (7) ημέρες ασκήσεις υπαίθρου του υποχρεωτικού μαθήματος "Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις".

Πτυχιακή Εργασία

Στοχεύει στην εφαρμογή και σύνθεση των αποκτηθεισών γνώσεων σε ατομικό επίπεδο για την αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων των γεωλογικών επιστημών. Ο φοιτητής στα τελευταία δύο εξάμηνα, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, εξετάζει ένα συγκεκριμένο γεωλογικό θέμα συλλέγοντας δεδομένα, τα οποία αναλύει και στη συνέχεια συνθέτει τα αποτελέσματα της ανάλυσης για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Στο τέλος ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του ενώπιον άλλων φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η προσπάθειά του αξιολογείται από εξεταστική επιτροπή.

Με την οργάνωση του Π.Π.Σ. σε κύκλους δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να αποκτούν το Πτυχίο τους στις Γεωλογικές Επιστήμες, επιπλέον δε εφόσον επιθυμούν, να τους παρέχεται ένα Ενδεικτικό Εξειδίκευσης, που θα ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο των Τομέων, δηλ. Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωφυσική, Γενική Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωδυναμική.

Συνοπτικά στους τρεις κύκλους μαθημάτων του Π.Π.Σ. υπάρχουν 36 Υποχρεωτικά μαθήματα (με την πτυχιακή) και 49 Υποχρεωτικά επιλογής, τα οποία είναι κατά τέτοιον τρόπο οργανωμένα, ώστε να υπάρχει πλήρης αλληλουχία μεταξύ τους.