• Αρχική
  • Ανακοινώσεις - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Εσωτερικός Κανονισμός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

του

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

  των Τμημάτων Γεωλογίας (επισπεύδον) και Βιολογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών

του Παν/μίου Πατρών

στην«ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ -Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος»

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με το συνεργαζόμενο Τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» σύμφωνα με το ΦΕΚ 3045/26.7.2019 τ. B΄.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιολογικών-Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι..

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Σημειώνεται ότι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον προηγούμενο σύνδεσμο

και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf από Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021μέσω matrix.upatras.gr

(Προσοχή: όλα συμπληρώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα παρακάτω:

α)    Αίτηση μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

β)    Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.

γ)    Έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα.

δ)    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε)    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν.

στ)  Έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

ζ)    Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, σύμφωνα με το Ειδικό Εντυπο Συστατικής Επιστολής.

η)    Πιστοποιητικά εμπειρίας.

θ)    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ι)     Έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

ια)   Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή).

ιβ)   Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής.

ιγ)   Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

 

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή ημέρα και ώρα της οποίας, θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίαςτου Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610 997925, 997590 και 997922, FAX: 2610 997300 (υπεύθυνη κ. Μαίρη Ανδρουλιδάκη, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr).

 

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

 

 

 

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Καθηγητής

Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 2293/Ζ1/10.1.2022 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η Σύγκλητος του Παν/μίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα η διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 να γίνει διά ζώσης.

 Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, προς διευκόλυνση των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη, αποφάσισε ομόφωνα οι εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν να διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 21.2.2022-25.2.2022, σε ημερομηνία που θα οριστεί για κάθε μάθημα/εργαστήριο με επιμέλεια του διδάσκοντα εντός του ως άνω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος και κατ΄αντιστοιχία με τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων των μαθημάτων/εργαστηρίων αυτών κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη θα γίνεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr

Για φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμαedupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούςTAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι:

  1. Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και κατ' επέκταση συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:
  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β'32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β'32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ(PCR)έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου(rapid)έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
  1. Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:

α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ(PCR)ή

β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου(rapid)κατά το χρόνο εξέτασης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές (παλαιοτέρων ετών), οι οποίοι δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα «Γεωμορφολογία» και «Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία» να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο eclass στα μαθήματα:

-Γεωμορφολογία (Νέο) (Geol_011)

-Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία (Νέο) για παλαιούς

ώστε να έχουν ενημέρωση για τις εξετάσεις

Ο διδάσκων,

Μπαθρέλλος Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 81700) – Ε.Υ.: Δ. Μαντζαβίνος (19/01/2022).

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 798ης / 18.02.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021- 2022 για το Πανεπιστήμιο Πατρών», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Διονύσιο Μαντζαβίνο, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προθεσμία λήξης Υποβολής Προτάσεων03.02.2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Όλα τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας εκφράζουν τη βαθιά λύπη τους για την ξαφνική απώλεια του αγαπητού Συνάδελφου Θανάση Αποστολίκα, Διευθυντή Γεωλογικών – Μεταλλευτικών Ερευνών της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Ο Δρ. Α. Αποστολίκας υπήρξε αρωγός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής μας αποστολής υποστηρίζοντας με θέρμη τις Ασκήσεις Υπαίθρου και την Πρακτική Άσκηση του Τμήματός μας, αλλά και όλες τις δράσεις μας προς την Κοινωνία. Υπήρξε ένας ευγενής πρεσβευτής της Ελληνικής Γεωλογικής Οικογένειας και η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Αγαπητοί φοιτητές σε προηγούμενη ανακοίνωση σας διευκρινίσαμε ότι η Σύγκλητος στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα, προς διευκόλυνση των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη, οι εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν να διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 21.2.2022-25.2.2022.

Επίσης έγινε επισήμανση ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη θα γίνεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πολύ λίγες περιπτώσεις φοιτητών που νοσούν, έχουν ειδοποιήσει διδάσκοντες και που έχουν κάνει την καταγραφή τους στην πλατφόρμα edupass.

Παρακαλώ όσοι φοιτητές νόσησαν με κορωνοϊό και μόνο αυτοί, να στείλουν από 9/2/2022 μέχρι και 18/2/2022 στην Γραμματεία email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας τα μαθήματα που θέλουν να εξεταστούν ώστε να φτιαχτεί πρόγραμμα εξετάσεων για την περίοδο από 21-25/2/2022.

Προσοχή: Η πιστοποίηση νόσησης από COVID-19 θα γίνεται από την καταγραφή που έχουν κάνει μέσω edupass εκείνες τις ημερομηνίες των εξετάσεων, ή διαφορετικά αν δεν έκαναν καταγραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό νόσησης για εκείνες τις ημερομηνίες εξέτασης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό πιστοποίησης νόσησης,  οι φοιτητές δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της συγκεκριμένης εβδομάδας .

Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας

Από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου μας ανακοινώνονται οι παρακάτω δράσεις/ενέργειες με επιμέρους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους φοιτητές:

α) Πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων που απευθύνονται σε φοιτητές που έχουν χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδη διαβήτη, σκλήρυνση κατά πλάκας, νεοπλασίες, φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, νευρολογικές και ορθοπεδικές παθήσεις κ.α.) ή/και αναπηρία και πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (Πανεπιστημιούπολη Ρίου). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/2022/01/20/symmetochi-se-athlitikes-draseis/

β) Επανέναρξη λειτουργίας γραφείου επαγγελματικού συμβούλου Κοινωνικής Μέριμνας. Το γραφείο απευθύνεται σε φοιτητές-τριες που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και παρέχει δωρεάν επαγγελματική και ακαδημαϊκή συμβουλευτική.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/career-office

γ) Διενέργεια διαγωνισμού 3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει ως κεντρικό θέμα την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) και πως η χρήση της μπορεί να βοηθήσει Άτομα και κυρίως Φοιτητές με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/diagonismos-3d-ektyposis-prototypoy-sch-2/

Υπενθύμιση:

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου για πληροφορίες επί του συνόλου της παρεχόμενης βοήθειας που προσφέρει είναι:

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Τηλέφωνο: +30 2610 969696

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: https://socialwelfare.upatras.gr

Το Πρόγραμμα των συμπληρωματικών εξετάσεων (για τους νοσήσαντες από COVID) που αφορά την Περίοδο 21-25 Φεβρουαρίου 2022, επισυνάπτεται στο παρόν. 

Οι εξετάσεις θα είναι παράλληλες σε διαφορετικά μαθήματα και θα γίνουν την ίδια ώρα (10.00-13.00) και στην ίδια αίθουσα, την 025. Τη Δευτέρα, 21/02, το σύνολο των φοιτητών που έχουν δικαίωμα εξέτασης είναι 9 άτομα και την Τρίτη 7 άτομα. 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ., Διαδικτυακή Ομαδική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για τελειόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ:

Στόχος της δράσης είναι η τεκμηριωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη των τελειόφοιτων, η ενδυνάμωση σε ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης, η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και η παροχή υποστηρικτικού πλαισίου για την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης,  σταδιοδρομίας και επιτυχούς πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα  να υποβάλλουν ερωτήματα για ζητήματα που τους απασχολούν όπως: κατάρτιση και δια βίου μάθηση, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού εδώ:

 Meeting ID: 917 5321 8192

Passcode: 056564

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00 π.μ. – 17.00 μ.μ., με θέμα «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας», για φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε  εδώ:

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι η προετοιμασία των φοιτητών – αποφοίτων στο σχεδιασμό των πρώτων βημάτων τους στον εργασιακό στίβο, η υποστήριξή τους σε θέματα: προετοιμασίας επαγγελματικού φακέλου, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συμμετοχής σε συνέντευξη, καθώς και η πληροφόρηση αναφορικά με τις σύγχρονες διαδικασίες και μεθόδους αναζήτησης κατάλληλης εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες εξερεύνησης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας, πώς να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους, πώς να καταρτίζουν προσωπικό σχέδιο δράσης αναζήτησης εργασίας και προσωπικής εξέλιξης, αλλά και πώς να προσαρμόζονται στην εργασία. Οι φοιτητές -απόφοιτοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εδώ:

Meeting ID: 999 2496 6433

Passcode: 324101