Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Έρευνα - Τομείς
 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Τομείς

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Το Τμήμα διαθέτει εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και έρευνας στη γεωχημεία, ορυκτολογία, πετρολογία, κοιτασματολογία, ηφαιστειολογία, ενεργειακές πρώτες ύλες, μικροπαλαιοντολογία, τεκτονική γεωλογία, φωτογεωλογία, τεχνική γεωλογία, υδρογεωλογία, υδροχημεία, γεωφυσική, σεισμολογία, θαλάσσια γεωλογία, ωκεανογραφία και ιζηματολογία.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός υποστηρίζει:

 • Μικροσκοπία προσπίπτοντος και διερχομένου φωτός
 • Μικροσκοπία Nomarski
 • Καθοδοφωταύγεια (CL)
 • Θερμιδομετρική εξέταση και προσδιορισμό φυσικών ιδιοτήτων ορυκτών ανθράκων
 • Προσδιορισμό φυσικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων
 • Προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας και ποροσιμετρία ορυκτών πρώτων υλών
 • Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη για ανάλυση πολύτιμων μετάλλων
 • Φασμασκοπία εγγύς υπερύθρου (NIR)
 • Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)
 • Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF/EDS)
 • Παρασκευαστήρια για μαγνητικό διαχωρισμό, κοπή και κονιοποίηση δειγμάτων και κατασκευή στιλπνών / λεπτών τομών
 • Θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση και μέτρηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού
 • Μικροπαλαιοντολογική ανάλυση χαλαρών και συμπαγών ανθρακικών πετρωμάτων
 • Ιζηματολογική ανάλυση
 • Γεωφυσική διασκόπηση (ηλεκτρική, μαγνητική, βαρυτική, ηλεκτρομαγνητική, ηχητική) και αρχαιομετρία
 • Προσδιορισμό και έλεγχο φυσικών ιδιοτήτων και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών
 • Καταλληλότητα εδαφών και αδρανών υλικών
 • Παρακολούθηση της κινηματικής κατολισθητικών φαινομένων
 • Σεισμολογικό δίκτυο 25 σεισμολογικών σταθμών, δορυφορικής μετάδοσης, τοποθετημένων σε ολόκληρη τη δυτική και νότια Ελλάδα, που αποτελεί τμήμα του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων και υποστηρίζεται από κεντρικό υπολογιστικό σύστημα αυτόματης επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων. Κινητή μονάδα 40 φορητών σεισμογράφων και κέντρο μελέτης πρόδρομων φαινομένων.
 • ICP-MS για αναλύσεις ιχνοστοιχείων και σπανίων γαιών σε νερά και πετρώματα.
 • Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος, χωρητικότητας τριάντα χρηστών, προσφέρει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (INTERNET) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail) μέσω οπτικών ινών.

Σημαντικές αναλυτικές δυνατότητες στον τομέα των υλικών προσφέρονται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης (Ε.Η.Μ.Μ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. Το Ε.Η.Μ.Μ. διαθέτει για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Πανεπιστημίου:

 • υψηλής τεχνολογίας πλήρως εξοπλισμένο σύστημα αναλυτικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (Scanning Electron Microscope - SEM) τύπου JSM-6300, του οίκου JEOL, εφοδιασμένο με συστήματα EDS, WDS και Cryo-Trans
 • πλήρες σύστημα στοιχειακού αναλυτή Διασποράς Μήκους Κύματος Φθορισμού Ακτίνων Χ (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer - WDXRF) τύπου ZSX PRIMUS II, του οίκου RIGAKU
 • πλήρες σύστημα στοιχειακού αναλυτή Ενεργειακής Διασποράς (Energy Dispersive Element - EDXRF) τύπου NEXCG, του οίκου RIGAKU
 • σύστημα υψηλής διακριτικής ικανότητας Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης (HR-TEM) τύπου JEM-2100, του οίκου JEOL
 • υψηλής χωρικής και φασματικής διακριτικής ικανότητας συνεστιακό φασματόμετρο RAMAN τύπου LabRam HR Evolution, του οίκου Horiba-Scientific

Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε διεθνές και εθνικό επιστημονικό επίπεδο και στην τοπική κοινότητα της περιφέρειας, με ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών για τα έτη 1999, 2000 και 2001, το Τμήμα Γεωλογίας κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως προς το ύψος χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Ultra pure water system

Ultra pure water system

pH-meter

pH-meter
Conductivity meter

Conductivity meter

Colorimeter

Colorimeter
Microhardness tester

Microhardness tester

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor
Surface area and pore size analyzer (BET)

Surface area and pore size analyzer (BET)

Rock cutting saw

Rock cutting saw
Lapping system

Lapping system

Polishing system

Polishing system
Rock jaw crusher

Rock jaw crusher

Mortar grinder

Mortar grinder
Planetary Ball Mill

Planetary Ball Mill

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies
X-Ray Diffractometer

X-Ray Diffractometer

X-Ray Fluorescence - ED

X-Ray Fluorescence - ED
X-Ray Fluorescence - WD

X-Ray Fluorescence - WD

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer
Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Luniscope (CL Reliotron)

Luniscope (CL Reliotron)
NIR Spectrometer

NIR Spectrometer

Ετικέτες: Έρευνα