• Αρχική
 • Έρευνα - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Το Τμήμα διαθέτει εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και έρευνας στη γεωχημεία, ορυκτολογία, πετρολογία, κοιτασματολογία, ηφαιστειολογία, ενεργειακές πρώτες ύλες, μικροπαλαιοντολογία, τεκτονική γεωλογία, φωτογεωλογία, τεχνική γεωλογία, υδρογεωλογία, υδροχημεία, γεωφυσική, σεισμολογία, θαλάσσια γεωλογία, ωκεανογραφία και ιζηματολογία.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός υποστηρίζει:

 • Μικροσκοπία προσπίπτοντος και διερχομένου φωτός
 • Μικροσκοπία Nomarski
 • Καθοδοφωταύγεια (CL)
 • Θερμιδομετρική εξέταση και προσδιορισμό φυσικών ιδιοτήτων ορυκτών ανθράκων
 • Προσδιορισμό φυσικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων
 • Προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας και ποροσιμετρία ορυκτών πρώτων υλών
 • Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη για ανάλυση πολύτιμων μετάλλων
 • Φασμασκοπία εγγύς υπερύθρου (NIR)
 • Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)
 • Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF/EDS)
 • Παρασκευαστήρια για μαγνητικό διαχωρισμό, κοπή και κονιοποίηση δειγμάτων και κατασκευή στιλπνών / λεπτών τομών
 • Θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση και μέτρηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού
 • Μικροπαλαιοντολογική ανάλυση χαλαρών και συμπαγών ανθρακικών πετρωμάτων
 • Ιζηματολογική ανάλυση
 • Γεωφυσική διασκόπηση (ηλεκτρική, μαγνητική, βαρυτική, ηλεκτρομαγνητική, ηχητική) και αρχαιομετρία
 • Προσδιορισμό και έλεγχο φυσικών ιδιοτήτων και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών
 • Καταλληλότητα εδαφών και αδρανών υλικών
 • Παρακολούθηση της κινηματικής κατολισθητικών φαινομένων
 • Σεισμολογικό δίκτυο 25 σεισμολογικών σταθμών, δορυφορικής μετάδοσης, τοποθετημένων σε ολόκληρη τη δυτική και νότια Ελλάδα, που αποτελεί τμήμα του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων και υποστηρίζεται από κεντρικό υπολογιστικό σύστημα αυτόματης επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων. Κινητή μονάδα 40 φορητών σεισμογράφων και κέντρο μελέτης πρόδρομων φαινομένων.
 • ICP-MS για αναλύσεις ιχνοστοιχείων και σπανίων γαιών σε νερά και πετρώματα.
 • Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος, χωρητικότητας τριάντα χρηστών, προσφέρει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (INTERNET) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail) μέσω οπτικών ινών.

Σημαντικές αναλυτικές δυνατότητες στον τομέα των υλικών προσφέρονται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης (Ε.Η.Μ.Μ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. Το Ε.Η.Μ.Μ. διαθέτει για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Πανεπιστημίου:

 • υψηλής τεχνολογίας πλήρως εξοπλισμένο σύστημα αναλυτικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (Scanning Electron Microscope - SEM) τύπου JSM-6300, του οίκου JEOL, εφοδιασμένο με συστήματα EDS, WDS και Cryo-Trans
 • πλήρες σύστημα στοιχειακού αναλυτή Διασποράς Μήκους Κύματος Φθορισμού Ακτίνων Χ (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer - WDXRF) τύπου ZSX PRIMUS II, του οίκου RIGAKU
 • πλήρες σύστημα στοιχειακού αναλυτή Ενεργειακής Διασποράς (Energy Dispersive Element - EDXRF) τύπου NEXCG, του οίκου RIGAKU
 • σύστημα υψηλής διακριτικής ικανότητας Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης (HR-TEM) τύπου JEM-2100, του οίκου JEOL
 • υψηλής χωρικής και φασματικής διακριτικής ικανότητας συνεστιακό φασματόμετρο RAMAN τύπου LabRam HR Evolution, του οίκου Horiba-Scientific

Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε διεθνές και εθνικό επιστημονικό επίπεδο και στην τοπική κοινότητα της περιφέρειας, με ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών για τα έτη 1999, 2000 και 2001, το Τμήμα Γεωλογίας κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως προς το ύψος χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Ultra pure water system

Ultra pure water system

pH-meter

pH-meter
Conductivity meter

Conductivity meter

Colorimeter

Colorimeter
Microhardness tester

Microhardness tester

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor
Surface area and pore size analyzer (BET)

Surface area and pore size analyzer (BET)

Rock cutting saw

Rock cutting saw
Lapping system

Lapping system

Polishing system

Polishing system
Rock jaw crusher

Rock jaw crusher

Mortar grinder

Mortar grinder
Planetary Ball Mill

Planetary Ball Mill

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies
X-Ray Diffractometer

X-Ray Diffractometer

X-Ray Fluorescence - ED

X-Ray Fluorescence - ED
X-Ray Fluorescence - WD

X-Ray Fluorescence - WD

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer
Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Luniscope (CL Reliotron)

Luniscope (CL Reliotron)
NIR Spectrometer

NIR Spectrometer

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα της τελευταίας δεκαετίας στα οποία οι επιστημονικά υπεύθυνοι είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μας

 

Τίτλος Έργου

Χρονική Περίοδος

Φορέας Χρηματοδότησης

Επιστημονικά Υπεύθνος

Εργαστήριο

“Outcrop study of the Miocene deposits in the part of the Ionian basin around Patraikos Gulf”

2018

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“Διερεύνηση της προέλευσης των αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας”.

Φεβρ. 2018 - Ιουλ. 2019

Σύνδεσμος Ύδρευσης «Πηνειός» Ν. Ηλείας

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

Τo παλαιοπεριβάλλον του Homo neanderthalensis κατά το Ύστερο Πλειστόκαινο: Παλαιοοικολογική και ταφονομική μελέτη  ανωπλειστοκαινικής πανίδας από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης

2018 -

Πράξη “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Γ. Ηλιόπουλος

Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας

“Μελέτη Πλειστοκαινικών οστρακωδών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας: ψηφιακή απεικόνιση ενός παλαιοπεριβαλλοντικού εργαλείου”

2018 -

Πράξη “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Γ. Ηλιόπουλος

Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας

"Η Αλπική τεκτονική εξέλιξη ΒΔ και κεντρικού Αιγαίου"

2018

Στο πλαίσιο της Δράσης: «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

“The study of thin sections of selected samples from upper Cretaceous – Eocene resedimented carbonates of the Ionian zone”

2017

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“Ορυκτο-Πετρογραφική προσέγγιση, γεωχημική μελέτη και φασματοσκοπία υπερύθρου των πετρωμάτων της νήσου Κω σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών”

2017 -

Στο πλαίσιο της Δράσης: «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες»

 

Ι. Ηλιόπουλος

Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων

“Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών μεθοδολογιών (ΓΕΩΔΟΡΥ)”. Κωδ. Προγρ.: ΟΠΣ 5007641

2017 - 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος  ΕΣΠΑ (ΟΠΣ 5007641)

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Outcrop study and paleogeography of Upper Cretaceous-Eocene resedimented carbonates of the Ionian zone”

2016

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“Landslide Risk Assessment Model for Disaster Prevention and Mitigation - LANDSLIDE”.

2015 - 2018

European Commission Directorate-General Humanitarian aid and civil protection

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Εκτίμηση της ενεργότητας ρήγματος στο πεδίο Κόμανος, Πτολεμαΐδας"

2015

ΟΜΕΤΕ

Ι. Κουκουβέλας

Τεκτονικής Γεωλογίας

"Μελέτη της Τεκτονικής του νοτίου τμήματος στο ορυχείο Χωρέμι"

2015

ΔΕΗ

Ι. Κουκουβέλας  /  Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

"Structural Analysis in Western Greece"

2015

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Ι. Κουκουβέλας  /  Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

“Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems (TRITON)”. Κωδ. Προγρ.: 5003629

2014 - 2020

Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT)

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Η Αλπική τεκτονική εξέλιξη του Νοτίου Αιγαίου"

2014 - 2017

Προγράμματος Βασικής Έρευνας «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»

Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

"Μελέτη της εξέλιξης των κατολισθήσεων στην περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου"

2014-2016

Προγράμματος Βασικής Έρευνας «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»

Ι. Κουκουβέλας Τεκτονικής Γεωλογίας 

"Προσδιορισμός Ορυκτολογικής Σύστασης των ιζημάτων της περιοχής Πολύραχου Τριγωνικού, Κοζάνης και Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης των"

2014-2015

Μεταλλευτική Κοζάνης

Ι. Κουκουβέλας  /  Δ. Παπούλης

Τεκτονικής Γεωλογίας

Petroleum geology – seismic interpretation of more than 10.000km re-processed seismic lines from Ionian Sea and south of Crete Island in Greece”

2013-2014

GeoEnergy, Inc., from Houston, TX77042, during Mega project of PGS for Greece

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“An Integrated Approach to the Study of Ceramic Technology at Metaponto, a Greek City-state in Southern Italy”

2012-2014

Picker Interdisciplinary Science Institute, Colgate Universiyt, USA

Ι. Ηλιόπουλος (σε συνεργασία με R.M. Ammerman)

Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων

“Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συμβολομετρίας”

2012 - 2015

«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών»  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Οριοθέτηση των επικίνδυνων για πτώσεις βράχων περιοχών της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων  και σχεδιασμός των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από Χ.Θ. 7+500 έως 10+500”

Ιούλιος - Οκτώβριος   2012

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Ερευνητικό έργο για την καταγραφή και παρακολούθηση διαρροών στις σήραγγες του φράγματος Μόρνου”

2011 - 2012

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΕΥΔΑΠ

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

«Κατολίσθηση ογκολίθων στον οικισμό Παγώνδας Πυθαγορείου Σάμου»

Μάρτιος - Ιούνιος  2011

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Γεωτεχνικές έρευνες με την ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και σχεδιασμός έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων στους οικισμούς Βελβιτσίου Δήμου Πατρέων και Λαμπιρίου Δ.Δ. Ζήριας νομού Αχαΐας”

2010

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Αποκατάσταση ζημιών στον οδικό άξονα Χαλκίδα – Λέπουρα – Κύμη στην περιοχή Στόμιο Οξυλίνθου από κατολισθητικά φαινόμενα”

Ιούνιος - Νοέμβριος 2010

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Σύστημα Διαχείρισης Ποτάμιων Συστημάτων", ενταγμένο στους Πόλους Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας”

2006-2009

Ευρωπαϊκή Ένωση

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

 

 

Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Κοιτασματολογίας

Κοιτασματολογίας

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας

Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας

Ιδρύθηκε το 1992, Φ.Ε.Κ. 346/26.5.1992

ιστοσελίδα

Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ιστοσελίδα

Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Ιδρύθηκε το 1990, Φ.Ε.Κ. 61/10.4.1990

ιστοσελίδα

Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας

Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας

Ιδρύθηκε το 1992, Φ.Ε.Κ. 346/26.5.1992

ιστοσελίδα

Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων & Φωτογεωλογίας

Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων & Φωτογεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Ιζηματολογίας

Ιζηματολογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Τεκτονικής Γεωλογίας

Τεκτονικής Γεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Υδρογεωλογίας

Υδρογεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000 Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/13.10.2000

ιστοσελίδα

Τεχνικής Γεωλογίας

Τεχνικής Γεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Γεωφυσικής

Γεωφυσικής

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Σεισμολογίας

Σεισμολογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Ιδρύθηκε το 2019, Φ.Ε.Κ. 2969/19.7.2019, Τεύχος Β'

ιστοσελίδα