• Αρχική
 • Κατατακτήριες - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Στον παρακάτω σύνδεσμο, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με απόφαση Συνέλευσης  5/22-11-2017

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΩΡΑ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Υλικά της Γης Ι: Δομή Κρυστάλλων και ιδιότητες ορυκτών

19/12/2017

Τρίτη

Α. ΠΑΝΑΓΟΥ

2oς όροφος Τμ. Γεωλ.

10:00-12:00

Θ. Διπλάρου,

Ε. Σιμώνη

Μέλη ΕΔΙΠ

Δ. Παπούλης

Ι. Ηλιόπουλος

Κ. Χατζηπαναγιώτου

Πλανήτης Γη: Εξωγενείς Διεργασίες

20/12/2017

Τετάρτη

Α. ΠΑΝΑΓΟΥ

2oς όροφος Τμ. Γεωλ.

9:00-11:00

Θ. Διπλάρου,

Ε. Σιμώνη

Μέλη ΕΔΙΠ

Π. Αβραμίδης

Γ. Ηλιόπουλος

Α. Ζεληλίδης

 

Πλανήτης Γη: Ενδογενείς Διεργασίες

20/12/2017

Τετάρτη

Α. ΠΑΝΑΓΟΥ

2oς όροφος Τμ. Γεωλ.

11:00-13:00

Θ. Διπλάρου,

Ε. Σιμώνη

Μέλη ΕΔΙΠ

Π. Αβραμίδης

Γ. Ηλιόπουλος

Α. Ζεληλίδης

 

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ με απόφαση Συνέλευσης  4/6-12-2016

1)Γ. Παπαθεοδώρου, Πρόεδρος

2) Κ. Χατζηπαναγιώτου, Καθηγητής

3) Δ. Παπούλης,

Αναπλ. Καθηγητής

4) Α. Ζεληλίδης, Καθηγητής

5)Π. Αβραμίδης,

Επίκ. Καθηγητής

6) Ι. Κουκουβέλας,

Καθηγητής

7) Γ. Ηλιόπουλος,

Επίκ Καθηγητής

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Πληροφορίες: Ανδρ. Λαμπροπούλου Γραμματέας Τμ. Γεωλογίας (Τηλ. 2610 997922)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με απόφαση Συνέλευσης  14/11-5-2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΩΡΑ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Ορυκτολογία Ι

10/12/2018

Δευτέρα

Α. ΠΑΝΑΓΟΥ

2oς όροφος

9:00-12:00

Θ. Διπλάρου, Ε. Σιμώνη

Μέλη ΕΔΙΠ

Δ. Παπούλης

Ι. Ηλιόπουλος

Κ. Χατζηπαναγιώτου

Πλανήτης Γη

11/12/2018

Τρίτη

Α. ΠΑΝΑΓΟΥ

2oς όροφος

9:00-12:00

Θ. Διπλάρου, Ε. Σιμώνη

Μέλη ΕΔΙΠ

Π. Αβραμίδης

Γ. Ηλιόπουλος

Α. Ζεληλίδης

 

Μηχανική Ωκεανών

12/12/2018

Τετάρτη

Α. ΠΑΝΑΓΟΥ

2oς όροφος

9:00-12:00

Θ. Διπλάρου, Ε. Σιμώνη

Μέλη ΕΔΙΠ

Γ. Παπαθεοδώρου

Μ. Γεραγά

Α. Ζεληλίδης

 

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ με απόφαση Συνέλευσης  5/28-11-2018

1) Α. Ζεληλίδης, Πρόεδρος

2) Κ. Χατζηπαναγιώτου, Καθηγητής

3) Δ. Παπούλης,

Αναπλ. Καθηγητής

4) Γ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής

5)Π. Αβραμίδης,

Επίκ. Καθηγητής

6) Ι. Ηλιόπουλος,

Αναπλ. Καθηγητής

7) Γ. Ηλιόπουλος,

Αναπλ. Καθηγητής

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Πληροφορίες: Ανδρ. Λαμπροπούλου Γραμματέας Τμ. Γεωλογίας (Τηλ. 2610 997922)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5200/24.11.2020 τ. Β΄, κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεωνγια την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (3185 τ. Β΄). Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ώς άνω ανακοίνωση.

 

 

                                                                              

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Ρίο, 26-11-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Τμήμα Γεωλογίας στην υπ΄ αριθμ. 15/18-5-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 15 του ν. 3404/2005, του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄195), του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και του άρθρου 2 του ν. 3185/2013, αποφάσισε η επιλογή των Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων προς αυτά Σχολών, που επιθυμούν να καταταγούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Γεωλογίας προς απόκτηση του πτυχίου Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, να γίνει με εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε 3 μαθήματα. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην ύλη των πιο κάτω μαθημάτων:

Α.         Ορυκτολογία Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Προέλευση των χημικών στοιχείων
 • Κρυσταλλογραφία (μελέτη της εξωτερικής μορφολογίας και της εσωτερικής δομής των κρυσταλλικών στερεών, κρυσταλλικό σχήμα, συμμετρία των ορυκτών)
 • Χημεία των ορυκτών (χημικοί δεσμοί, αρχιτεκτονική των κρυστάλλων, στοιχειομετρία)
 • Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών (χρώμα, γραμμή σκόνης, λάμψη, σχισμός, σκληρότητα, θραυσμός, αντοχή, πυκνότητα, μαγνητικές-ηλεκτρικές ιδιότητες, φωταύγεια, ραδιενέργεια)
 • Οπτικές ιδιότητες των ορυκτών, μελέτη ορυκτών με πολωτικό μικροσκόπιο. Οπτικά ισότροπα-Οπτικά ανισότροπα ορυκτά, διάθλαση, διπλή διάθλαση, οπτική μοναξόνων κρυστάλλων, οπτική διαξόνων κρυστάλλων, ανάγλυφο, χρώμα, χρώματα συμβολής, κατάσβεση, επιμήκυνση. Κωνοσκοπική παρατήρηση
 • Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ.

Υπεύθυνος:Δημήτριος Παπούλης, Καθηγητής, τηλ. 2610 996159

Β. Πλανήτης Γη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τα ορυκτά και τα πετρώματα
 • Διεργασίες στην επιφάνεια της γης: αποσάθρωση, διάβρωση, βαρυτικές κινήσεις, εδάφη.
 • Εισαγωγή στη γεωχρονολόγηση και στη στρωματογραφία
 • Το νερό στην επιφάνεια της γης: επιφανειακό και υπόγειο νερό
 • Παγετώνες Άνεμοι, Καρστ.
 • Ιζηματογενή Πετρώματα: γέννεση και ταξινόμηση
 • Τοπογραφικοί χάρτες
 • Διεργασίες στο εσωτερικό της γης
 • Μαγματισμός:Διεργασίες γένεσης του μάγματος, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο
 • Μεταμορφισμός: Διαδικασίες μεταμόρφωσης, μεταμορφικές φάσεις, τύποι μεταμόρφωσης, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Διαστροφισμός: Περιγραφή των ρηγμάτων και του τεκτονικού καθεστώτος που τα προκαλεί. Περιγραφή και ταξινόμηση των τύπων των πτυχών.
 • Λιθοσφαιρικές πλάκες

 Υπεύθυνος: Αβραάμ Ζεληλίδης Καθηγητής τηλ. 2610 962272, Γ. Μπαθρέλλος Αναπλ. Καθηγητής τηλ.  2610 997541.

 Γ. Μηχανική των Ωκεανών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην ωκεανογραφία
 • Μέθοδοι και πρακτικές που εφαρμόζονται στην ωκεανογραφία
 • Εισαγωγή στη μελέτη του πυθμένα
 • Δομές και χαρακτηριστικά πυθμένα
 • Μεθοδολογίες μελέτης πυθμένα
 • Παράμετροι και χαρακτηριστικά υδάτινης στήλης
 • Μεθοδολογίες μελέτης της υδάτινης στήλης

 Υπεύθυνοι:Γεώργιος Παπαθεοδώρου Καθηγητής, τηλ. 2610 996275 και Μ. Γεραγά Καθηγήτρια, τηλ 2610 997412

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Αίτηση για κατάταξη
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022. Οι ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως από το Τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
 2. Η διάρκεια κάθε εξεταζόμενου μαθήματος είναι δίωρη. Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται χωρίς βιβλία. Θα μπορούν να έχουν μαζί τους μόνον μολύβι, στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου, μια απλή αριθμομηχανή (όχι προγραμματιζόμενη).

                                                                              

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Ρίο, 18-5-2022