Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Πρωτοετείς - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι για διευκόλυνσή τους, στο κύριο μενού της ιστοσελίδας του Τμήματος δημιουργήθηκε ειδικός σύνδεσμος με ότι τους αφορά.

Μεταξύ άλλων εκεί θα βρείτε:

 • Χρήσιμες Οδηγίες για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά τα πρώτα στάδια της φοιτητικής σας ιδιότητας
 • Το νέο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας (Ακαδ. Έτος 2018-2019)
 • Τον Οδηγό Ασκήσεων Υπαίθρου με χρήσιμες πληροφορίες για το σημαντικό αυτό εκπαιδευτικό εργαλείο του Τμήματος
 • Σύνδεσμο προς το Upnet, όπου θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που σας προσφέρει δωρεάν το Πανεπιστήμιό μας κατά την διάρκεια της φοιτητική σας ιδιότητας

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος  (1/18-12-2013), από το Ακαδ. Έτος 2012‐2013, εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Σκοπός της εισαγωγής του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών (ΣΣ) είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου, και σε προσωπικό επίπεδο, προς τους προπτυχιακούς φοιτητές. Το συμβουλευτικό έργο αφορά τη γενική περίπτωση καθοδήγησης ως προς το ρυθμό επιλογής και παρακολούθησης μαθημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα που τυχόν παρουσιάζονται.

Το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Οι ΣΣ αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπόλοιπο θητείας τουλάχιστον 4 ετών. Οι ΣΣ παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το πέρας της φοίτησής τους.

Η κατανομή των φοιτητών στους ΣΣ έχει ως ακολούθως: το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών διαιρείται με τον αριθμό των ενεργών ΣΣ και ο επιμερισμός τους γίνεται με αλφαβητική σειρά. Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνομα του ακαδημαϊκού συμβούλου του κατά την εγγραφή του στη Γραμματεία του Τμήματος και ο φοιτητής πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν σε επαφή μαζί του. Η πρώτη συνάντηση ΣΣ και φοιτητή θα πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο μήνα φοίτησης. Σε περίπτωση απουσίας του ΣΣ σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, τα συμβουλευτικά του καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο εκάστοτε αντικαταστάτης του.

Σε περίπτωση που ο ΣΣ δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του με τον οφειλόμενο για τον θεσμό τρόπο, ο φοιτητής τον οποίο έχει αναλάβει, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Τμήμα την αντικατάστασή του.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση αντιστοίχισης φοιτητών σε μέλη ΔΕΠ καθώς και τις ώρες διαθεσιμότητας του κάθε μέλους ΔΕΠ στα συνημμένα αρχεία.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2018-2019 και έπειτα,
που ακολουθούν το νέο αναμορφωμένο  πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα σπουδών

 

 1. Η παρακολούθηση του σεμιναριακού μαθήματος με τίτλο «Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας» στο Α΄ εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωτική (δεν λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία για την λήψη πτυχίου). Το παραπάνω μάθημα παρέχει οδηγίες για το πρόγραμμα σπουδών και την εκπαιδευτική λειτουργία, για την παρουσία των φοιτητών στους εργαστηριακούς χώρους και στις ασκήσεις υπαίθρου, καθώς και για την ασφάλεια και την υγιεινή.
 2. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και δηλώνεται στο 4ο έτος (σε περίπτωση μη δήλωσής της στο 4ο έτος, δίνεται η δυνατότητα δήλωσής της και στο 5ο έτος). Η περάτωση της Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι και το 6ο έτος.. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης έως και τον Σεπτέμβριο του 6ου έτους, η Πτυχιακή Εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Άλμα και ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει μαθήματα με ισοδύναμο αριθμό ECTS.
 3. Η δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας (Ι, ΙΙ) στο Ψηφιακό Άλμα είναι δυνατή μόνο εάν ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 120 ECTS στα τρία (3) πρώτα έτη (βλ. νέο πρόγραμμα σπουδών).
 4. Ο μέγιστος αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορεί να επιβλέπει ο κάθε διδάσκων (μέλος ΔΕΠ) είναι μέχρι έξι (6) ανά ακαδημαϊκό έτος.
 5. Οι ασκήσεις υπαίθρου είναι υποχρεωτικές και βαθμολογούνται ως αυτοδύναμα μαθήματα. Όλοι οι φοιτητές παραδίδουν σχετική μελέτη εξαμήνου, είτε συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην ύπαιθρο είτε όχι. Για όσους συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ημέρες ασκήσεων υπαίθρου θα αναφέρονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Η φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές σε κατ’ ελάχιστον είκοσι επτά (27) ημέρες ασκήσεων υπαίθρου.
 6. Ισχύει η επανεξέταση για βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς την Γραμματεία (παρέχεται ηλεκτρονική αίτηση) κατά το μήνα Ιούλιο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η επανεξέταση ισχύει για όλα τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου με την προϋπόθεση να είναι για το ίδιο ακαδ. έτος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης διατηρείται ο υψηλότερος. Επίσης η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίουκαι δεν αφορά τους επί πτυχίω φοιτητές.
 7. Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 και ξεκινώντας από τους τεταρτοετείς φοιτητές του ακαδ. έτους 2018-2019 (δηλ. εισαχθέντες 2015-2016) και έπειτα, οι φοιτητές δύναται να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας με βάση τις παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ή επιτυχούς εξέτασης και των δύο μαθημάτων επιλογής «Σχολική Ψυχολογία» και «Σχολική Συμβουλευτική» που διδάσκονται στο Α’ και Β’ εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως. 

β) βεβαίωση παρακολούθησης του εξαμηνιαίου υποχρεωτικού σεμιναριακού μαθήματος «Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας» του 1ου έτους

γ)βεβαίωση παρακολούθησης του προαιρετικού σεμιναριακού μαθήματος «Διδακτική των γεωεπιστημών στη β/θμια εκπαίδευση» του 4ου έτους

δ) επιτυχή εξέταση των παρακάτω επτά υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη των συναφών με τις γεωεπιστήμες μαθημάτων της β/θμιας εκπαίδευσης: 1) Γεωλογία Ελλάδας, 2) Γεωμορφολογία, 3) Γεωφυσική, 4) Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, 5) Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, 6) Ορυκτολογία Ι και 7) Μηχανική των Ωκεανών.

ε) βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν στην πρακτική τους άσκηση, δηλαδή εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:

- είτε συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος (μόνο εφόσον πραγματοποιείται σε μονάδες της Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας εκπαίδευσης)

- είτε συμμετοχή στη δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο» με τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», στην οποία οι τεταρτοετείς φοιτητές οργανωμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν την ξενάγηση των μαθητών που επισκέπτονται το Τμήμα Γεωλογίας από οργανωμένες δράσεις των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την παρουσίαση διαδραστικών θεματικών ενοτήτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα των γεωεπιστημών

- είτε συμμετοχή στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών "Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Φοιτητών" που περιλαμβάνει: σεμινάριο εκπαίδευσης και βιωματική εκπαίδευση, παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων του Μουσείου και εξάσκηση, υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές, σχεδιασμό και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/program-lessons

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" του ιστότοπου του Τμήματος Γεωλογίας αναρτήθηκαν τα βασικά σημεία του νέου αναμορφωμένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών όπως ισχύει για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (σημερινοί πρωτοετείς) και εφεξής.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή σας!

Εκ τη Γραμματείας

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/basika-simeia-pps-2

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες των εγγραφών για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πατρών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εν αναμονή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες όπως αυτές είχαν ανακοινωθεί και ίσχυσαν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στους συνδέσμους: http://www.upatras.gr/el/node/1226 καιhttp://www.upatras.gr/el/node/4712

Όσοι πρωτοετείς φοιτητές παρακολούθησαν την Τελική ΗμερίδαLIFE DEBAG που πραγματοποιήθηκε στις 7/12/2018 στην Αθήνα, μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις τους από το γραφείο 121 (1ος όροφος), καθημερινά από 12.00μμ. έως 14.00μμ.

Υπεύθυνη κα Μαρία Παπακωνσταντίνου.

19/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ2019-2020

 

 • Οι εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
 • Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφήςχωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.
 • Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου (για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης).
 • Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.
 • Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα  με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.
 • Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.
 • Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.
 • Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από  18  έως και  27  Σεπτεμβρίου 2019. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στον σύνδεσμο του Υπουργείου αποτελεί ΠΡΟ-εγγραφή και θα ακολουθήσει και ηλεκτρονική εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών(Ψηφιακό Άλμα) σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Γραμματείας στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.geology.upatras.gr/).

 

2/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι από 4 Οκτωβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2019 οι εγγραφέντες βάσει των αρχείων του Υ.ΠΑΙ.Θ, πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος eggrafes.upatras.gr  (διαβάστε το εγχειρίδιο για την εισαγωγή με κωδικούς σας) προκειμένου να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf.

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
 • καθώς και μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Προσοχή!!!!!! Οι βεβαιώσεις εγγραφής και οι κωδικοί πρόσβασης θα παραδίδονται στους φοιτητές από την Γραμματεία μόνο εφόσον περάσουν δύο ημέρες (οι 2 ημέρες χρειάζονται για επαλήθευση στοιχείων από την Γραμματεία και διορθώσεις όπου απαιτείται), από την στιγμή που συμπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία στην πλατφόρμα eggrafes.upatras.gr . Οι φοιτητές θα προσέλθουν στην Γραμματεία μαζί με την ταυτότητά τους για ταυτοποίηση ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σημείωση: Για τους φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα για να πάρουν βεβαίωση εγγραφής και κωδικούς θα πρέπει πρώτα να κατατεθεί η διαγραφή τους από το Τμήμα που ήταν ή από τους ιδίους.

Για τυχόν περιπτώσεις πρωτοετών φοιτητών που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, προκειμένου να χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης και βεβαίωση εγγραφής, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς την Γραμματεία μαζί με αντίγραφο της ταυτότητάς του (κεφάλαιο 4 εγκυκλίου Υ.ΠΑΙ.Θ 151998/ΓΔ1/30.9.2019).

Από τη Γραμματεία

Στα πλαίσια της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης οργανώνει κάθε Τρίτη του Οκτωβρίου (15, 22 και 29 Οκτωβρίου 2019, 10-12 πμ) ξενάγηση - πληροφόρηση των φοιτητών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και την ημερομηνία ξενάγησης στη φόρμα https://bit.ly/2lZcuN4.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Δευτέρα 21/10/2019
Ώρα προσέλευσης 10:00


ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χαιρετισμός του Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε Καθ. Γ. Παπαθεοδώρου
Χαιρετισμός μέλους του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων κ. Γ. Αγγελόπουλο
Χαιρετισμός του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΓΕΩΤΕΕ κ. Α. Πετρόπουλο
Σύντομος χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Καθ. Α. Ζεληλίδη


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Παρουσίαση από την Κοινωνική Μέριμνα Παν/μίου Πατρών (Ομάδα ΕΚΟ)
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών (Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ηλιόπουλος)
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τομέα Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής (Καθηγητής I. Κουκουβέλας)
Παρουσίαση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής (Αναπλ. Καθηγητής Κ. Νικολακόπουλος)

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020:

http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/489/odhgos-spoudon-19-20.pdf

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των οδηγών σπουδών των παρελθόντων ετών καθώς και του τρέχοντος έτους βρίσκονται αναρτημένα στο σύνδεσμο:

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/study-guide

 

 

 

 

Στο πλαίσιο του Θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή, καλούνται σε συνάντηση γνωριμίας οι παρακάτω πρωτοετείς φοιτητές που έχουν ανατεθεί στον Αναπλ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο, την Πέμπτη 19/12/2019, ώρα 11:00-12:00 π.μ. στην αίθουσα 008 (ισόγειο κτηρίου Γεωλογίας):

Αρ. Μητρώου
1073944
1074010
1073918
1074085
1074041
1074046
1074045
1075589
1073973

Στην συνάντηση μπορούν να προσέλθουν και όσοι από τους παλαιότερους φοιτητές έχουν ανατεθεί στον κ. Ηλιόπουλο και επιθυμούν να παρευρίσκονται.

Οι σχετικές καταστάσεις είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο:

http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/notices-gr/1204-katastasi-symvoylon-kathigiton-2019-20