Τμήμα Γεωλογίας

Ορολογία της Γεωλογίας στα Αγγλικά ΙΙ

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Α. Χρυσανθοπούλου, ΕΕΠ Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Κωδικός μαθήματος  GEOL_016
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  Ορολογία  της Γεωλογίας στα Αγγλικά ΙΙ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις  
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3  ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO349/
Μαθησιακά αποτελέσματα
 • Kατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού (κείμενα που αναφέρονται στο επιστημονικό τους αντικείμενο) με διδασκαλία εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων  στη χρήση  της γλώσσας  για ειδικούς σκοπούς.
 • Η εξοικείωση με την ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών
Γενικές Ικανότητες
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση της γλώσσας και του επιστημονικού λόγου  
 • Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου για Ειδικούς σκοπούς. 
Περιεχόμενο μαθήματος  Ορολογία στη Γεωλογία: Υλικά της Γης, Ενεργειακές  πηγές, Τεκτονική  Γεωλογία, Ηφαιστειολογία , Πετρέλαιο
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  3×13=39
 Γλωσσικές ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  36
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών

 Γλώσσα: Αγγλική

 • Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος   (90%):
 • Παρακολούθηση  (10% )
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. A Dictionary of Earth Sciences (3rd ed.) (2008), OUP.
 2. A Dictionary of Geology and Earth Sciences (4th ed), (2013) OUP.
 3. The Penguin Dictionary of Geology by Philip Kearey.
 4. Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών (2004), University Studio Press. Δερμιτζάκης Μ. (1994).
 5. Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών, Αθήνα.