Τμήμα Γεωλογίας

Ορυκτολογία ΙΙ

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων  Δ. Παπούλης, Καθηγητής, Π. Λαμπροπούλου, ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  Geol_009
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  Ορυκτολογία ΙΙ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 3 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  OXI
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO311
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες/προσόντα :

 1. Να παρουσιάζει τις γνώσεις και την αντίληψη των σημαντικών δεδομένων, αρχών και θεωριών της ορυκτολογίας
 2. Να αναγνωρίζει τα ορυκτά με τη χρήση πολωτικού μικροσκοπίου
 3. Να κατανοεί της εξάρτησης των φυσικών και οπτικών ιδιοτήτων των ορυκτών καθώς και της κρυσταλλικής τους δομή από τη χημική τους σύσταση.
 4. Ικανότητα να παρουσιάζει τις γνώσεις και την αντίληψη των σημαντικών δεδομένων, αρχών και θεωριών της ορυκτολογίας
 5. Την ικανότητα να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων
 6. Ικανότητα να εφαρμόζει σωστά τη μεθοδολογία  στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων.
 7. Εξειδίκευση που απαιτείται για επαγγελματική εξέλιξη.
 8. Την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους στις αντιμετώπιση διεπιστημονικών προβλημάτων.
Γενικές Ικανότητες  Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία , Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Σχηματισμός ορυκτών στη Γη και στα διάφορα περιβάλλοντα
 • Δυαδικά συστήματα φάσεων
 • Ταξινόμηση των ορυκτών
 • Τεκτοπυριτικά, φυλλοπυριτικά, Ινοπυριτικά, νησοπυριτικά, κυκλοπυριτικά, σωροπυριτικά ορυκτά
 • Μερικά μη πυριτικά ορυκτά (ανθρακικά οξείδια)
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Παραδόσεις (Power  Point),  ασκήσεις,  παραδείγματα
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας  2X13 = 26
 Εργαστηριακές ασκήσεις  3X13 = 39
 Φροντιστήριο  1X13 = 13
 Αυτοτελής Μελέτη  72
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων αλλά και επίλυσης προβλημάτων. Εξέταση στο Πετρογραφικό Μικροσκόπιο
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Δ. Παπούλης, Π. Λαμπροπούλου. Ορυκτολογία: Συστηματική Ταξινόμηση των Ορυκτών2016. 155σελ.
 2. Perkins, D., Mineralogy. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. 484p, 1998.
 3. Nesse, W.D., Introduction to Mineralogy. Oxford University Press. New York, Oxford, 442p. 2000.
 4. Dyar, M.D., Gunter, M.E., Tasa, D. Mineralogy and Optical Mineralogy. Mineralogical Society of America, Chantilly, VA. 708p, 2008.
 5. MacKenzie, W.S., Guilford, C., Atlas of the Rock-forming Minerals in Thin Section, Lonman, 98p, 1980.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

American Mineralogist, Mineralogical Magazine, Mineralogy and Petrology, Reviews in Mineralogy and Petrology, Elements, Minerals