Τμήμα Γεωλογίας

Γεωμορφολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων  Λ. Σταματόπουλος, Επίκ.Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_407
Εξάμηνο σπουδών  3ο
Τίτλος μαθήματος  Γεωμορφολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Εργασία πεδίου 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Εργ) 
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική ή Ιταλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO365/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Γεωμορφολογία, όπως προκύπτει από την ετυμολογία της λέξεως Γη-μορφή-λόγος, είναι η επιστήμη των γεωμορφών. Ερευνά και μελετά τις ποικίλες μορφές αναγλύφου, καθώς και όλες τις μορφογενετικές διεργασίες, οι οποίες επιδρούν Επ' αυτών και συμβάλουν στη διαμόρφωση της γήινης επιφάνειας.

Το μάθημα αποτελεί βασικό κλάδο των επιστημών  της Γης και έχει σαν σκοπό τη συστηματική μελέτη των διεργασιών μορφοποίησης και εξέλιξης του γήινου ανάγλυφου στη διάρκεια του χρόνου.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην  εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία δημιουργίας και εξέλιξης των γεωμορφών. Αναλύονται οι κυρίαρχες μορφογενετικές διεργασίες που συμβάλουν στη διαμόρφωση του γήινου ανάγλυφου και αναλύονται τα μορφογενετικά περιβάλλοντα. 

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των διεργασιών εξέλιξης και δημιουργίας των γεωμορφών,  μέσα από την ανάλυση των κύριων μεθόδων και τεχνικών που ακολουθούνται στη γεωμορφολογική έρευνα. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • Να αναλύει και να ερμηνεύει την εξέλιξη και τη δημιουργία των γεωμορφών, τις μορφογενετικές διεργασίες και την κατάταξή τους και
 • Να διερευνά τη γένεση και την εξέλιξη των μορφών, οι οποίες συνδέονται στενά με τις επικρατούσες φυσικές, χημικές, γεωλογικές, βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο γήινο ανάγλυφο, ώστε να είναι σε θέση με τις γνώσεις αυτές
 • Να συμβάλει στη δημιουργία και καθιέρωση υποδειγματικών προς σύγκριση περιοχών (μοντέλων).
 • Να έεχει αναπτύξει την ικανότητά του/της, στην επεξεργασία, γραφή και παρουσίαση διαφόρων σχετικών με το αντικείμενο  θεμάτων μεμονωμένα ή σε ομάδες
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Βασικές αρχές της γεωμορφολογίας. Σημασία και εξέλιξη των πρωτογενών δομών του γήινου ανάγλυφου, ενδογενείς - εξωγενείς διεργασίες
 • Παράγοντες έλεγχου γεωμορφών, κατευθύνσεις και μεθόδους μελέτης.
 • Σχέσεις μορφολογίας και γεωλογικής δομής, μορφές ιζηματογενών πετρωμάτων.
 • Ρηξιγενείς δομές η επίδραση της νεοτεκτονικής στο γήινο ανάγλυφο.
 • Κινήσεις υλικού με τη βαρύτητα.
 • Επίδραση του κλίματος στις γεωμορφικές διεργασίες, υδρογραφικά δίκτυα.
 • Ποτάμια μορφολογία.
 • Παγετώδη και περιπαγετώδη μορφολογία.
 • Θεματικοί Χάρτες.
Τρόπος παράδοσης Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, Ασκήσεις-Εργαστήρια, με χρήση τοπογραφικών χαρτών και αεροφωτογραφιών
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Χρήση πολυμέσων και πλατφόρμας Powerpoint.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  2×13=26
 Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών  1×13=13
 Αυτοτελής Μελέτη 61
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
 • Παρουσίαση εργασιών είτε μεμονωμένες είτε σε ομάδες 2-3 ατόμων
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Σημειώσεις παραδόσεων διαθέσιμες στο E-Class
 2. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Φυσική Γεωγραφία, Εκδόσεις Δίσιγμα, 2011.