Τμήμα Γεωλογίας

Φυσική

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Κροντηράς Χριστόφορος Καθηγητή, Τμήμα Φυσικής Καραχάλιου Παναγιώτα Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής
Κωδικός μαθήματος  Geol_013
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  Φυσική 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  4 ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους Μηχανικής, Ταλαντώσεων και Μηχανικών Κυμάτων, της Μηχανικής των ρευστών καθώς και βασικών εννοιών της Θερμοδυναμικής.
 • Να αποκτήσουν επίσης οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού και Οπτικής.
 • Να αναπτύξουν τη φυσική τους διαίσθηση και να αποκτήσουν την ικανότητα να ανταπεξέρχονται στην επίλυση προβλημάτων φυσικής και στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων σχετιζόμενων επίσης με την επιστήμη της Γεωλογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Συντηρητικά πεδία: Βαρυτικό πεδίο, Ηλεκτρικό πεδίο.
 • Ταλαντώσεις απλών συστημάτων. Κύματα σε ελαστικά μέσα. Συμβολή, Περίθλαση, Πόλωση, Φράγματα, Ηχητικά κύματα.
 • Ηλεκτρισμός. Μαγνητισμός, Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Ο Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Ηλεκτρικό ρεύμα. Ηλεκτρεγερτική δύναμη. Μαγνητικό πεδίο. Ο Νόμος του Ampere. Ο Νόμος του Faraday. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης.
 • Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οπτική: Φύση και διάδοση του φωτός. Ανάκλαση και διάθλαση σε επίπεδες και σε σφαιρικές επιφάνειες.
 • Στατική και δυναμική των ρευστών.
 • Θερμότητα: Θερμοκρασία. Θερμότητα, Μηχανισμοί διάδοσης θερμότητας.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  4×13=52
 Φροντιστηριακές ασκήσεις  9
 Αυτοτελής μελέτη  3×13=39
 Σύνολο μαθήματος 100 
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτές εξετάσεις (Πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Μηχανική, Ταλαντώσεις και Μηχανικά Κύματα, Θερμοδυναμική, Σχετικότητα), R. Serway, J. Jewett (Μετάφραση Χ. Βάρβογλης), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 2. ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Φως και οπτική, Σύγχρονη Φυσική), R. Serway, J. Jewett (Μετάφραση Χ. Βάρβογλης), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
 3. Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος Α΄ Μηχανική Θερμοδυναμική, H.D. Young (Μετάφραση Ε. Αναστασάκης, Γ. Κουρούκλης κλπ), Εκδόσεις Παπαζήση
 4. Πανεπιστημιακή Φυσική Τόμος β΄ Ηλεκτρομαγνητισμός, οπτική, σύγχρονη φυσική, H.D. Young (Μετάφραση Ε. Αναστασάκης, Γ. Κουρούκλης κλπ), Εκδόσεις Παπαζήση