Τμήμα Γεωλογίας

Γεωδυναμική

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ι. Κουκουβέλας, Καθηγητής, Π. Ξυπολιάς, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_504
Εξάμηνο σπουδών  7ο 
Τίτλος μαθήματος  Γεωδυναμική
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+1ΕΡΓ+1ΦΡ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO315/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας και της Τεκτονικής Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που αφορούν στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, τους μηχανισμούς που ελέγχουν τις κινήσεις αυτές καθώς και τις διεργασίες (π.χ. παραμόρφωση πετρωμάτων, μαγματισμός, μεταμόρφωση) που συνδέονται με τις κινήσεις αυτές

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη δομή του εσωτερικού της γης
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη δομή και τις διαφοροποιήσεις του φλοιού της γης
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τους τρόπους κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις δυνάμεις και τους μηχανισμούς του ελέγχουν την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις διεργασίες (π.χ. παραμόρφωση πετρωμάτων, μαγματισμός, μεταμόρφωση) που συνδέονται με την απόκλιση, σύγκλιση και σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών
 • Να διαχωρίζει περιοχές του πλανήτη που έχουν σχηματιστεί λόγω κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών στην γεωλογική τους εξέλιξης από περιοχές που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών.
 • Να κατανοεί τη σημασία της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών στο σχηματισμός των οροσειρών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 1. Ιστορική εξέλιξη των κλασσικών θεωριών για την ορογένεση
 2. Η δομή του εσωτερικού της γης
 3. Κύρια τεκτονικά χαρακτηριστικά της λιθόσφαιρας
 4. Η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών
 5. Αποκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες και συντηρητικά περιθώρια
 6. Συγκλίνοντα περιθώρια λιθοσφαρικών πλακών
 7. Σύγκρουση λιθοσφαιρικών πλακών – ορογένεση
 8. Δομή του ορογενούς
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 2×13=26 
 Εργαστηριακές ασκήσεις  1×13=13
 Φροντιστήριο 1×13=13
 Συγγραφή εργασίας 19
 Μελέτη βιβλιογραφίας 54
 Σύνολο μαθήματος 125 
 Αξιολόγηση φοιτητών  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: (α) Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού) και (β) γραπτή εργασία (20% του τελικού βαθμού).
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κοκκάλας Σ. 2012. Γεωδυναμική. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
 2. Frisch W, Meschede M., Blakey R., 2011. Plate Tectonics: Continental Drift and Mountain Building. Springer.