Τμήμα Γεωλογίας

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Λ. Σταματόπουλος, Επίκ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_ 710Ε
Εξάμηνο σπουδών  7ο
Τίτλος μαθήματος  Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+1ΕΡΓ+1ΦΡ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική ή Ιταλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO366/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα Ειδικά Θέματα Γεωμορφολογίας χρησιμοποιούν τις αρχές της Γεωμορφολογίας για την επίλυση προβλημάτων, που δημιούργησε ο άνθρωπος σε σχέση με το περιβάλλον. Οι γεωμορφικές διεργασίες σε συνδυασμό με τη χρήση της γης από τον άνθρωπο, προκαλούν καταστροφικά φαινόμενα, όπως, πλημμύρες κατολισθήσεις κλπ. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναδείξει τη σχέση και εξάρτηση, που γίνεται όλο και πιο στενή, μεταξύ του γεωλογικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η εσφαλμένη επιλογή θέσεων δεν δημιουργεί μόνο προβλήματα κατασκευής, αλλά είναι δυνατόν να γίνει πρόξενος ε­γκαθίδρυσης καινούριων διεργασιών διάβρωσης και απόθεσης και να ανατρέψουν εμμέσως την ισορροπία των μορφοδυναμικών συνθηκών των περιοχών, στις οποίες εκτελούνται τα έργα.

Δύο είναι οι κύριοι στόχοι του μαθήματος για να κατανοήσουν οι φοιτητές που η γεωμορφολογία βρίσκει εφαρμογή όπως:

 1. Στην διερεύνηση των δυναμικών διεργασιών και στην επισήμανση των κινδύνων σε έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας και
 2. Στην κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή έργων και τη χρήση γης.
 3. Στη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς γεωλογικές καταστροφές.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει:

 1. Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 2. Ασκήσεις-Εργαστήρια με χρήση τοπογραφικών χαρτών και αεροφωτογραφιών και δορυφορικές εικόνες
Τρόπος παράδοσης  Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, Ασκήσεις-Εργαστήρια, με χρήση τοπογραφικών χαρτών και αεροφωτογραφιών
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Χρήση πολυμέσων και πλατφόρμας Powerpoint.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2×13=26
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών 1×13=13
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης.Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης έργου 1×13=13
Ασκήσεις υπαίθρου/ Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 19
Αυτοτελής Μελέτη  54
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
 • Παρουσίαση εργασιών είτε μεμονωμένες είτε σε ομάδες 2-3 ατόμων
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις παραδόσεων διαθέσιμες στο E-Class.
  Geological Society of London:https://www.geolsoc.org.uk/ Χρήση ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών