Τμήμα Γεωλογίας

Μαγματισμός Ελλάδος

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Διδάσκων ΠΔ407/80 ή Διδάσκων Διδακτικής Εμπειρίας
Κωδικός μαθήματος  GEO_601E
Εξάμηνο σπουδών  7ο
Τίτλος μαθήματος  Μαγματισμός Ελλάδος
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήρια
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ), 1(ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων

Ελληνικά

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO388/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα είναι ικανός να:

 1. Κατανοεί την κατανομή  των μαγματικών πετρωμάτων στον Ελληνικό χώρο και τις πετρογενετικές διαδικασίες σχηματισμού τους.
 2. Συντάξει επιστημονική έκθεση για τα μαγματικά γεγονότα που επηρέασαν μια περιοχή του Ελλαδικού χώρου.

Στο τέλος των παραδόσεων ο φοιτητής θα έχει επιπλέον αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 1. Θα χρησιμοποιεί πολωτικό μικροσκόπιο για την αναγνώριση των μαγματικών διαδικασιών μέσα από την παρατήρηση λεπτών τομών μεταμορφωμένων πετρωμάτων
 2. Θα είναι ικανός να ερμηνεύει τις μαγματικές διεργασίες που επηρέασαν μια περιοχή του Ελλαδικού χώρου, να τη συσχετίζει με τις αντίστοιχες διεργασίες γειτονικών περιοχών και να την εντάσσει στο ευρύτερο γεωτεκτονικό καθεστώς.
 3. Θα είναι ικανός να εργάζεται τόσο ατομικά όσο και σε συνεργασία με ομάδες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
Περιεχόμενο μαθήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Γεωλογική και μαγματική εξέλιξη της περιοχής Ανατολικής Μεσογείου.
 2. Τριαδικός μαγματισμός.
 3. Γένεση του Νεοτηθυακού φλοιού.
 4. Υπώθηση και ηφαιστειότητα τόξου.
 5. Συγκρούσεις.
 6. Τριτογενής καλυμματική τεκτονική των Ελληνίδων.
 7. Νεοτεκτονικές φάσεις.
 8. Ηφαιστειακό τόξο Αιγαίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 1. Οι φοιτητές θα επιλέγουν από μία σειρά θεμάτων, το θέμα και τη σχετική περιοχή του Ελληνικού χώρου στην οποία θα εργασθούν.
 2. Στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητής θα χρεώνεται μία συλλογή πετρογραφικών δειγμάτων από την  περιοχή του Ελληνικού χώρου στην οποία επέλεξε να εργασθεί.
 3. Επίσης, θα δίνεται η βασική σχετική βιβλιογραφία.
 4. Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής μελέτης  θα παρουσιάζονται στη «Επιστημονική Μελέτη Εξαμήνου» την οποία θα καταθέτει ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων

Εργαστηριακή άσκηση:

 • Χρήση λογισμικών για την ψηφιακή καταγραφή και επεξεργασία των υλικών μελέτης
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2x13= 26 
Εργαστηριακή Άσκηση (υποχρεωτική) με ανάλυση παρασκευασμάτων λεπτών τομών πετρωμάτων με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου  1x13= 13
Φροντιστήρια 1x13= 13
Αναζήτηση βιβλιογραφίας 1x13= 13
Προετοιμασία και μελέτη δειγμάτων εργασίας στο εργαστήριο 1x6= 6
Αυτοτελής μελέτη και συγγραφή της γραπτής εργασίας 3X13 = 39
Μελέτη Σαββατοκύριακο 1x13= 13
Μελέτη κατά την εβδομάδα προετοιμασίας εξετάσεων + 2 εβδομάδες διακοπών 2x3= 6
 Σύνολο μαθήματος  129
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

ΙΙ. Εργαστήριο (50% της συνολικής βαθμολογίας)

 1. Εργαστηριακή Μελέτη-Έκθεση συνόλου δειγμάτων από συγκεκριμένη περιοχή (25% της συνολικής βαθμολογίας)
 2. Δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης (25% της συνολική βαθμολογίας)
 3. Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.
 4. Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.
 5. Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.
 6. Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις του διδάσκοντα.
 2. Σχετικές επιστημονικής δημοσιεύσεις

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Petrology
 2. Δελτία Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας