Τμήμα Γεωλογίας

Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Δ. Χριστοδούλου, Διδάσκων Διδακτ. Εμπειρίας
Κωδικός μαθήματος  GEO_705
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+1ΕΡΓ+1ΦΡ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO322/ 
Μαθησιακά αποτελέσματα
 • O άνθρωπος µετά από αιώνες χρήσης και εκµετάλλευσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος καλείται πλέον να το προστατεύσει και να το θεραπεύσει από την αλόγιστη χρήση της τελευταίας 50'ετίας. Στην αρχή της 3ης χιλιετίας απόβλητα, τα οποία προέρχονται από το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων πάνω στη Γη, µπορεί να εντοπιστούν σε οποιοδήποτε σηµείο των ωκεανών από τους πόλους έως τον Ισηµερινό και από τις ακτές έως τα αβυσσικά βάθη. Αναδεικνύεται λοιπόν στους καιρούς µας η προστασία των ωκεανών από την περιβαλλοντική υποβάθµισή τους, ως µια πρωταρχική αναγκαιότητα του σύγχρονου ανθρώπου.
 • Στόχοι του µαθήµατος δεν θα είναι αποκλειστικά η παρουσίαση όλων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, που υποβαθµίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά µέσα από αυτές θα παρατίθενται νέες µεθοδολογίες, προσεγγίσεις και νέα όργανα για την εκτίµηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον µε απώτερο στόχο την τελική αντιµετώπισή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το θαλάσσιο περιβάλλον ως µια απέραντη "χωματερή".
 • Τι είναι θαλάσσια ρύπανση και ρύποι.
 • Ταξινόμηση των ρύπων.
 • Πηγές ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Θαλάσσια απορρίμματα (marine litter)
 • Φυσικοχημική και Βιολογική συμπεριφορά των ρύπων.
 • Επιπτώσεις των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Τυπικά παραδείγματα διάθεσης αποβλήτων στη θάλασσα, από τον Ελληνικό και Παγκόσμιο χώρο, και οι επιπτώσεις τους.
 • Μέθοδοι ποσοτικοποίησης της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας, επίλυση ασκήσεων κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Εκμάθηση λογισμικών.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας  2Χ13= 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις  1Χ13= 13
Φροντιστήριο 1Χ13= 13
Συγγραφή & Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας 30
Αυτοτελής Μελέτη 43
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων καθώς και ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων.
 • Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος με παρουσιάσεις των εργαστηριακών εργασιών
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. «Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία», Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.
Περιοδικά: επιλεγμένα άρθρα επιστημονικών περιοδικών (Marine Pollution Bulletin, Environmental Earth Sciences, κ.α)