Τμήμα Γεωλογίας

Ερμηνεία και ανάλυση γεωλογικών χαρτών

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Σ.Κοκκάλας, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_810E
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Ερμηνεία και ανάλυση  γεωλογικών χαρτών
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήριο 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ+1ΕΡΓ+1ΦΡ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική. Η διδασκαλία μπορεί να γίνει και στην Αγγλική στην περίπτωση παρουσίας αλλοδαπών φοιτητών
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην ανάλυση και την σύνθεση απλών γεωλογικών χαρτών.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τα είδη των θεματικών γεωλογικών χαρτών
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση της γεωλογικής πυξίδας σε συνδυασμό με τοπογραφικούς/γεωλογικούς χάρτες.
 • Να κατασκευάζει απλούς δομικούς χάρτες σε περιοχές μέτριας δυσκολίας
 • Να συνθέτει απλές γεωλογικές τομές με χρήση δομικών γραμμών, μετρήσεων επιφανείας, δεδομένων γεωτρήσεων.
 • Να πραγματοποιεί απλούς γεωμετρικούς υπολογισμούς σε γεωλογικούς χάρτες και τομές.
 • Να πραγματοποιεί συνθετικές ερμηνείες από γεωλογικούς χάρτες και στοιχεια στερεογραφικών προβολών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 1. Είδη θεματικών γεωλογικών χαρτών
 2. Εισαγωγή στον τοπογραφικό-γεωλογικό χάρτη
 3. Χαρτογραφικές προβολές
 4. Συστήματα συντεταγμένων
 5. Γεωμορφολογία και τοπογραφία
 6. Γεωλογική πυξίδα και προσανατολισμός με τον χάρτη
 7. Ερμηνεία και ανάλυση σε περιοχές κεκλιμένων στρωμάτων, ασυμφωνιών, ρηγμάτων, πτυχών
 8. Γεωλογική Χαρτογράφηση σε σύνθετες περιοχές
 9. Φωτογεωλογική ερμηνεία
 10. Μέθοδοι κατασκευής απλών γεωλογικές τομών με διάφορες τεχνικές
 11. Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε γεωλογικούς χάρτες και τομές
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Εκμάθηση λογισμικού.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2×13=26 
Εργαστηριακή Άσκηση 1×13=13
Φροντιστήριο  1×13=13
Συγγραφή εργασιών 26
Μελέτη βιβλιογραφίας 47
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων καθώς και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Maltman Α. 1990. Geological Maps -  An Introduction. Open University Press
 2. Miller V. C. and Miller C. F.: Photogeology- McGraw-Hill Books