Τμήμα Γεωλογίας

Κατολισθητικά γεωλογικά φαινόμενα σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Αικατερίνη-Παρασκευή Κάβουρα, Διδάσκων Διδακτικής Εμπειρίας
Κωδικός μαθήματος  GEO_714Ε
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Κατολισθητικά γεωλογικά φαινόμενα σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστηριακές Ασκήσεις 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Δ, 1ΕΑ, 1ΦΑ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα. Είναι επιθυμητό ο φοιτητής να έχει τις βασικές γνώσεις Τεχνικής Γεωλογίας
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική. Η διδασκαλία μπορεί να γίνει και στην Αγγλική στην περίπτωση παρουσίας αλλοδαπών φοιτητών
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO350/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με την αναγνώριση, ταξινόμηση και προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων – χαρακτηριστικών των κατολισθήσεων (χερσαίων και υποθαλάσσιων) σε εδαφικά και βραχώδη, φυσικά και τεχνικά πρανή, καθώς και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού τους. Επιπρόσθετα, περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα προστασίας – σταθεροποίησης και τα αντίστοιχα τεχνικά έργα που συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των κατολισθήσεων.

Ο φοιτητής κατέχει νοητικές και πρακτικές δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα:

 • Αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την αξιόπιστη αποτύπωση και μέτρηση της κινηματικής των πρανών και τον ασφαλή σχεδιασμό τους (χρήση κατάλληλων μεθόδων, υλικών και οργάνων)
 • Εφαρμογής γνώσεων και δημιουργικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την ευστάθεια των γεωλογικών σχηματισμών και τη διασφάλιση της λειτουργίας των τεχνικών έργων από κατολισθητικά φαινόμενα (οικισμών, οδών κ.λπ.)

Επίσης ο φοιτητής στο εργασιακό περιβάλλον έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί:

 • με επάρκεια στη διεπιστημονικότητα που απαιτεί η αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων
 • με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στην περίπτωση αυτόνομης απασχόλησης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ταξινόμηση, αίτια, μηχανισμός εκδήλωσης κατολισθήσεων
 • Συστήματα ενόργανης παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων (Αποκλισιόμετρα και Δορυφορική Γεωδαισία)
 • Ανάλυση ευστάθειας πρανών, μέθοδοι οριακής ισορροπίας
 • Μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης: Σχεδιασμός, Διαστασιολόγηση, Κατασκευή
 • Επιδεκτικότητα και επικινδυνότητα κατολισθήσεων στον Ελληνικό χώρο
 • Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις: μηχανισμοί εκδήλωσης – αίτια, ταξινόμηση, μεθοδολογίες αναγνώρισης – αποτύπωσης
 • Ρευστοποίηση εδαφών
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις προσδιορισμού διατμητικής αντοχής (α) εδαφών (μέγιστη - παραμένουσα) και (β) ασυνεχειών βραχομάζας.
 • Φροντιστηρικές Ασκήσεις  σε (α) αναλύσεις ευστάθειας πρανών με τη χρήση λογισμικών (β) επικινδυνότητα εδαφών για ρευστοποίηση
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (power point) στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2X13 = 26
 Εργαστηριακή Άσκηση (13 ασκήσεις): Ασκήσεις εκτέλεσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων σε εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού διατμητικής αντοχής εδαφών και ασυνεχειών 1X13 = 13 
Φροντιστηριακή Άσκηση σε (α) αναλύσεις ευστάθειας πρανών με τη χρήση λογισμικών και (β) επικινδυνότητας εδαφών για φαινόμενα ρευστοποίησης 1X13 = 13
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη - αυτοτελής) 73
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος :

Δέκα (10) Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Τεχνική Γεωλογία (2002). Γ. Κούκης, Ν. Σαμπατακάκης Εκδόσεις Παπασωτηρίου, σελ. 514.
 2. Γεωλογία Τεχνικών Έργων (2007). Γ. Κούκης, Ν. Σαμπατακάκης Εκδόσεις Παπασωτηρίου, σελ. 575.
 3. Εφαρμογές της Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής στα Τεχνικά Έργα (2015). Ν. Σαμπατακάκης, Γ. Κούκης, Ν. Δεπούντης. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, σελ. 131
 4. Engineering Geology. Principle and practice (2009). D.G. Price, Springer.
 5. Engineering Geology (2007). F.G. Bell. Second edition. B.H.
 6. Rock Slope Engineering. 4th edition. Wyllie, Mah, CRC Press

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Springer
 2. Engineering Geology. Elsevier.
 3. Geotechnical and Geological Engineering. Springer
 4. Springer
 5. Natural Hazards. Springer.